VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. B1-642 „DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 15 d. Nr. B1-581

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2021-07-14 raštą Nr. 2021-DVT2-01310,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ ir jo 1.5 papunktį išdėstau taip:

1.5. dr. Giedrius Palubinskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų veisimo katedros vedėjas (šio Komisijos nario nesant, – dr. Evaldas Šlyžius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų veisimo katedros docentas);“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                           Vidmantas Paulauskas