ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T1-114

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu, 3.1 ir 3.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1K-004 „Dėl Finansų kontrolės būklės ataskaitos formos patvirtinimo“ (2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-021 redakcija), Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Jonas Gudauskas