Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PASIŪLYTŲ ATSTOVŲ SKYRIMO Į REGIONŲ PLĖTROS TARYBAS IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 7 d. Nr. 139

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui per vieną mėnesį po šio nutarimo įsigaliojimo šiuo nutarimu patvirtinto Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka paskirti socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytus atstovus į regionų plėtros tarybas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministrė,

pavaduojanti vidaus reikalų ministrą                                              Milda Vainiutė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139

 

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PASIŪLYTŲ ATSTOVŲ SKYRIMO Į REGIONŲ PLĖTROS TARYBAS IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarką.

2. Prieš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (toliau – vidaus reikalų ministras) patvirtinant regionų plėtros tarybų sudėtį, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija per vieną mėnesį po savivaldybių tarybų rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo kviečia siūlyti savo atstovus į atitinkamą regiono plėtros tarybą paskelbdama informacinį pranešimą Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, nurodydama, kiek savo atstovų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, į kiekvieną regionų plėtros tarybą socialinių ir ekonominių partneriai gali siūlyti ir terminą, per kurį socialiniai ir ekonominiai partneriai gali siūlyti savo atstovus, kuris turi būti ne trumpesnis nei 7 darbo dienos nuo informacinio pranešimo paskelbimo.

3. Vidaus reikalų ministerija, kviesdama socialinius ir ekonominius partnerius siūlyti savo atstovus, atsižvelgia į šiuos principus:

3.1. Esamos praktikos. Atsižvelgiama į įprastinę arba pasiteisinusią nacionalinę praktiką, ankstesnį socialinių ir ekonominių partnerių dalyvavimą sprendžiant klausimus, susijusius su atitinkamo regiono plėtra.

3.2. Aktualumo. Socialiniai ir ekonominiai partneriai turi būti glaudžiai susiję su atitinkamos regiono plėtros tarybos sprendžiamomis problemomis ir jų sprendimais.

3.3. Atstovavimo apimties. Socialiniai ir ekonominiai partneriai turi atstovauti platesnės gyventojų ir (arba) organizacijų grupės interesams. Ne mažiau kaip 2/3 į regionų plėtros tarybas skiriamų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų turi būti deleguoti verslo ir darbdavių asociacijų, atstovaujamų Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje, sudarytoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 465 „Dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“.

3.4. Veiksmingumo. Socialiniai ir ekonominiai partneriai turėtų gebėti atstovauti tikslinės grupės interesams ir efektyviai prisidėti prie atitinkamos regiono plėtros tarybos darbo.

4. Vidaus reikalų ministerija, per 3 darbo dienas nuo aprašo 2 punkte nurodytame informaciniame pranešime nustatyto termino pabaigos įvertina kiekvieno savo atstovą (atstovus) į atitinkamą regiono plėtros tarybą pasiūliusio socialinio ir ekonominio partnerio atitiktį atsižvelgdama į aprašo 3 punkte nurodytus principus ir juos atitinkantiems socialiniams ir ekonominiams partneriams išsiunčia kvietimus dalyvauti socialinių ir ekonominių partnerių atstovų susirinkime ir visų socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų į atitinkamas regiono plėtros tarybas sąrašus (toliau – sąrašas). Jeigu socialinis ir ekonominis partneris aprašo 3 punkte nurodytų principų neatitinka, motyvuotu raštu per 3 darbo dienas nuo aprašo 2 punkte nurodytame informaciniame pranešime nustatyto termino pabaigos jį apie tai informuoja.

5. Socialinių ir ekonominių partnerių atstovų susirinkimai vykdomi šia tvarka:

5.1. Verslo ir darbdavių asociacijų, nurodytų aprašo 3.3 papunktyje, atstovų susirinkimai organizuojami Vidaus reikalų ministerijoje, o kitų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų – Vidaus reikalų ministerijos įgaliotoje institucijoje.

5.2. Susirinkimuose socialinių ir ekonominių partnerių atstovai aptaria socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų į atitinkamas regiono plėtros tarybas kandidatūras, nurodytas sąrašuose. Aptarus kandidatūras, vyksta atviras balsavimas žodžiu dėl siūlomų skirti į atitinkamą regiono plėtros tarybą socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. Teisę dalyvauti balsavime turi tik socialinių ir ekonominių partnerių atstovai, kurių kiekvienas balsavime turi po vieną balsą. Atstovais į atitinkamą regiono plėtros tarybą siūlomi sąraše nurodyti socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai, už kuriuos balsavo dauguma susirinkime dalyvaujančių socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. Balsavimo metu nė vienam atstovui nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, balsavimo procedūra kartojama šio papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų yra ne daugiau, negu jų gali būti paskirta į atitinkamą regiono plėtros tarybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, balsavimas dėl siūlomų skirti į atitinkamą regiono plėtros tarybą socialinių ir ekonominių partnerių atstovų nevyksta ir jie visi siūlomi skirti į atitinkamą regiono plėtros tarybą.

5.3. Susirinkimo protokole (toliau – protokolas) fiksuojamos kalbėjusių nuomonės, galutiniai balsavimo rezultatai (išskyrus aprašo 5.2 papunktyje nurodytą atvejį, kai nėra balsuojama) ir pasiūlymai vidaus reikalų ministrui dėl į atitinkamą regiono plėtros tarybą siūlomų skirti atstovų. Protokolą rengia ir pasirašo susirinkimą organizavusios institucijos atstovas. Protokolą taip pat pasirašo visi susirinkime dalyvavę socialinių ir ekonominių partnerių atstovai.

6. Vidaus reikalų ministras, vadovaudamasis protokoluose užfiksuotais sprendimais, patvirtina regionų plėtros tarybų sudėtis.

7. Į regionų plėtros tarybas paskirti socialinių ir ekonominių partnerių atstovai yra atitinkamos regiono plėtros tarybos nariai tol, kol, vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, patvirtinama nauja regiono plėtros tarybos sudėtis arba jie atšaukiami aprašo 10 punkto nustatyta tvarka.

8. Vidaus reikalų ministras atšaukia socialinių ir ekonominių partnerių atstovą (-us) pakeisdamas atitinkamos regiono plėtros tarybos sudėtį:

8.1. jo (jų) rašytiniu prašymu;

8.2. atitinkamam socialiniam ir ekonominiam partneriui atšaukus savo atstovą regiono plėtros taryboje.

9. Jeigu į regiono plėtros tarybos sudėtį paskirtas socialinių ir ekonominių partnerių atstovas miršta, jo įgaliojimai pasibaigia.

10. Vidaus reikalų ministrui atšaukus socialinių ir ekonominių partnerių atstovą (-us) ar pasibaigus jo (jų) įgaliojimams, į jo (jų) vietą paskiriamas kitas to paties socialinio ir ekonominio partnerio pasiūlytas atstovas, vidaus reikalų ministrui pakeičiant atitinkamos regiono plėtros tarybos sudėtį.

____________________