Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ALYTAUS KOLEGIJĄ PRIJUNGIMO PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KOLEGIJOS BŪDU

 

2023 m. gruodžio 6 d. Nr. 939

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, atsižvelgdama į Valstybinių aukštųjų mokyklų reorganizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 11 ir 12 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 46 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano patvirtinimo“ ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 571 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti viešosios įstaigos Alytaus kolegijos (juridinio asmens kodas – 111965327, buveinės adresas – Alytus, Studentų g. 17) reorganizavimui jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno kolegijos (juridinio asmens kodas – 111965284, buveinės adresas – Kaunas, Pramonės pr. 20), kuriai pereina visos reorganizuojamos viešosios įstaigos Alytaus kolegijos teisės ir pareigos.

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslai – sudaryti palankesnes sąlygas koleginių studijų ir mokslo taikomosios veiklos kokybei ir jų atitikčiai Alytaus miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams gerinti;

2.2. reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Alytaus kolegija;

2.3. reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Kauno kolegija;

2.4. po reorganizavimo veiksianti įstaiga – viešoji įstaiga Kauno kolegija;

2.5. po reorganizavimo veiksiančioje viešojoje įstaigoje Kauno kolegijoje vykdomos koleginės studijos, grindžiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir profesionaliuoju menu, teikiamas aukštasis koleginis išsilavinimas, sudaromos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą;

2.6. po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno kolegijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

3. Nustatyti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki 2024 m. balandžio 30 d. pateikia Vyriausybei:

3.1. viešosios įstaigos Alytaus kolegijos ir viešosios įstaigos Kauno kolegijos valdymo organų parengtas viešosios įstaigos Alytaus kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno kolegijos sąlygas;

3.2. po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno kolegijos statuto projektą;

3.3. Vyriausybės sprendimo dėl reorganizuojamos viešosios įstaigos Alytaus kolegijos patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo (ir (ar) kito) turto perdavimo po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno kolegijai projektą, įvertinus šio turto reikalingumą po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno kolegijos funkcijoms vykdyti.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                 Gintautas Jakštas