LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 1 d. Nr.V-1031

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi ir Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. vaistinėms perskaičiuoti kompensuojamųjų vaistinių preparatų, įrašytų į 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, mažmenines kainas;

3.2. viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 430, 436–438, 444, 576, 577, 722, 749, 822, 889 ir 948 grupėms priskiriami vaistiniai preparatai, 344 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Victoza 6 mg / ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3.0 ml N2“ (Novo Nordisk A/S, Danija), 398 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Enbrel 25 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N4 (+ 4 užpildyti švirkštai + 4 adatos + 4 adapteriai + 8 tamponai, suvilgyti spiritu)“ (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija), vaistinis preparatas „Enbrel 50 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N4 (MYCLIC) (+ 4 alkoholiu suvilgyti tamponai)“ (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija) ir vaistinis preparatas „Enbrel 25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte N4 (+ 4 alkoholiu suvilgyti tamponai)“ (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija) skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki 2021 m. balandžio 1 d., tęsti; 

4.2. 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 439 ir 654 grupėms priskiriami vaistiniai preparatai skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki 2021 m. liepos 1 d., tęsti;

4.3. 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 566 grupei priskiriami vaistiniai preparatai skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki 2022 m. sausio 1 d., tęsti;

4.4. 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 519 grupei priskiriami vaistiniai preparatai, 409 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Beriate 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (5 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1“ (CSL Behring GmbH, Vokietija), vaistinis preparatas „Beriate 1 000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1“ (CSL Behring GmbH, Vokietija), vaistinis preparatas „Beriate 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1“ (CSL Behring GmbH, Vokietija), 634 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Fraxiparine 5700 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas 0,6 ml, N10“ (Mylan Healthcare SIA, Latvija), 871 grupei priskiriamas vaistinis preparatas „Bretaris Genuair 322 µg įkvepiamieji milteliai 60 dozių N1“ (AstraZeneca AB, Švedija) ir vaistinis preparatas „Incruse Ellipta 55 µg dozuoti įkvepiamieji milteliai 30 dozių N1“ (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Airija) skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsti;

4.5. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Arūnas Dulkys