PROTOKOLAS NR. 15, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA

 

2013 m. birželio 24 d., Strasbūras

 

 

 

Preambulė

 

Valstybės, Europos Tarybos narės, ir kitos 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) Aukštosios Susitariančiosios Šalys, šio Protokolo signatarės,

 

atsižvelgdamos į 2012 m. balandžio 19-20 d. Braitone vykusioje Aukšto lygio konferencijoje dėl Europos Žmogaus Teisią Teismo ateities priimtą deklaraciją, taip pat į 2010 m. vasario 1–19 d. Interlakene ir 2011 m. balandžio 26–27 d. Izmire vykusiose konferencijose priimtas deklaracijas;

 

atsižvelgdamos į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2013 m. balandžio 26 d. priimtą Nuomonę Nr. 283 (2013);

 

atsižvelgdamos į poreikį užtikrinti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) galėtų ir toliau atlikti savo itin svarbią funkciją saugant žmogaus teises Europoje,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Konvencijos preambulės pabaigoje įterpiama nauja konstatuojamoji dalis, kuri išdėstoma taip:

 

patvirtindamos, kad, vadovaujantis subsidiarumo principu, užtikrinti šioje Konvencijoje ir jos protokoluose apibrėžtas teises ir laisves pirmiausia yra Aukštųjų Susitariančiųjų Šalių atsakomybė ir tai darydamos jos naudojasi vertinimo laisve, prižiūrint pagal šią Konvenciją įsteigtam Europos Žmogaus Teisių Teismui“.

 

2 straipsnis

 

Konvencijos 21 straipsnį įterpiama nauja 2 dalis, kuri išdėstoma taip:

 

„Kandidatų į teisėjus amžius tą dieną, iki kurios pagal 22 straipsnį Parlamentinė Asamblėja paprašo pateikti jai trijų kandidatų sąrašą, turi būti ne didesnis nei 65 metai.“

 

Konvencijos 21 straipsnio 2 ir 3 dalys tampa atitinkamai 21 straipsnio 3 ir 4 dalimis.

 

Konvencijos 23 straipsnio 2 dalis išbraukiama. 23 straipsnio 3 ir 4 dalys tampa atitinkamai 23 straipsnio 2 ir 3 dalimis.

 

3 straipsnis

 

Konvencijos 30 straipsnyje išbraukiami žodžiai „jei bylos šalys tam neprieštarauja“.

 

4 straipsnis

 

Konvencijos 35 straipsnio 1 dalyje žodžiai „per šešis mėnesius“ pakeičiami žodžiais „per keturis mėnesius“.

 

5 straipsnis

 

Konvencijos 35 straipsnio 3 dalies b punkte išbraukiami žodžiai „ir jokia byla negali būti atmesta šiuo pagrindu, jei jos tinkamai neišnagrinėjo valstybės teismas“.

 

 

 

Galutinės ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

6 straipsnis

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti Konvencijos Aukštosioms Susitariančiosioms Šalims, kurios gali išreikšti savo sutikimą būti saistomos šio Protokolo jį:

 

a) pasirašydamos be išlygų dėl ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo arba

 

b) pasirašydamos su ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo sąlyga ir vėliau ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos.

 

2. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

7 straipsnis

 

Šis Protokolas įsigalioja pirmąją kito mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai vadovaudamosi 6 straipsnio nuostatomis visos Konvencijos Aukštosios Susitariančiosios Šalys išreiškia savo sutikimą būti saistomos šio Protokolo.

 

8 straipsnis

 

1. Šio Protokolo 2 straipsnyje pateikti pakeitimai taikomi tik kandidatams, įtrauktiems į sąrašus, kuriuos Aukštosios Susitariančiosios Šalys Parlamentinei Asamblėjai pagal Konvencijos 22 straipsnį pateikė įsigaliojus šiam Protokolui.

 

2. Šio Protokolo 3 straipsnyje pateikti pakeitimai netaikomi nė vienai nebaigtai nagrinėti bylai, kurios viena šalių prieš įsigaliojant šiam Protokolui paprieštaravo Teismo kolegijos siūlymui perleisti bylą Didžiajai kolegijai.

 

3. Šio Protokolo 4 straipsnis įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo Šio Protokolo įsigaliojimo dienos. Šio Protokolo 4 straipsnis netaikomas peticijoms, dėl kurių galutinis sprendimas remiantis Konvencijos 35 straipsnio 1 dalimi priimtas iki šio Protokolo 4 straipsnio įsigaliojimo dienos.

 

4. Visos kitos šio Protokolo nuostatos taikomos nuo jo įsigaliojimo vadovaujantis 7 straipsnio nuostatomis dienos.

 

9 straipsnis

 

Europos Tarybos generalinis sekretorius praneša valstybėms, Europos Tarybos narėms, ir kitoms Konvencijos Aukštosioms Susitariančiosioms Šalims apie:

 

a) kiekvieną pasirašymą;

 

b) kiekvieną ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimą;

 

c) šio Protokolo įsigaliojimo pagal 7 straipsnį datą;

 

d) kiekvieną kitą aktą, pranešimą ar pareiškimą, susijusius su šiuo Protokolu.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

Priimta 2013 metų birželio 24 dieną Strasbūre angių ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos generalinis sekretorius kiekvienai valstybei, Europos Tarybos narei ir kitoms Konvencijos Aukštosioms Susitariančiosioms Šalims siunčia patvirtintas jų kopijas.