herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ 2018 M. finansavimo

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. A-706

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-95), 11 punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vertinimo komisijos rekomendaciją (2018 m. liepos 13 d. protokolas Nr. (16.11) KPT1-1):

            1. Skiriu:

1.1. Joniškio istorijos ir kultūros muziejui 1200 (vieną tūkstantį du šimtus) eurų projektui „Dvarų paveldas Joniškio krašto istorijos ir kultūros kontekste“ įgyvendinti: seminaro pranešėjo honoraro, TV laidų kūrimo ir transliavimo, vertimų į anglų, rusų, vokiečių, latvių kalbas ir bukleto maketavimo paslaugoms apmokėti;

1.2. Joniškio Skaistgirio gimnazijai 200 (du šimtus) eurų projektui „Mano kraštas šimtmečio vingiuose“ įgyvendinti: priemonėms, reikalingoms dailės plenerui „Žvilgsnis į praeitį“, stendams „Reibinių kaimas istorijos vingiuose“ ir protų mūšio „Reibinių kaimo praeitis ir dabartis“ vizualizacijai įsigyti;

1.3. Žagarės kultūros centrui 600 (šešis šimtus) eurų projektui „Žagarės nekilnojamasis kultūros paveldas ateities ir praeities sandūroje“ įgyvendinti: konferencijos (honoraras lektoriui), Juodeikių kaimo kultūros paveldo pristatymo renginio, edukacinių užsiėmimų, ekskursijos organizavimo, kalendoriaus maketavimo ir gamybos paslaugos išlaidoms padengti.

2. Pavedu Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                      Artūras Pališkevičius