LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. SP-191 „DĖL BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO IR BALSAVIMO PATALPOS PERDAVIMO SAUGOTI POLICIJAI AKTO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. Sp-437

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia:

Pakeisti Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. Sp-191 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

2018 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. Sp-191

(Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Sp-437

redakcija)

 

BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma rinkimų (referendumo) apylinkės balsavimo patalpos (toliau – balsavimo patalpa), kurioje rengiamas ir vykdomas balsavimas, įrengimo tvarka.

2. Savivaldybės administracijos direktorius privalo parinkti ir laiku suteikti rinkimų (referendumo) komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, reikalingą įrangą, kompiuterinę techniką, užtikrinti interneto ryšį rinkimams (referendumui) rengti ir vykdyti.

3. Aprašo reikalavimai yra privalomi rinkimų (referendumo) proceso organizavimo ir vykdymo dalyviams, viešojo administravimo subjektams, atsakingiems už tinkamą balsavimo patalpų įrengimą.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI BALSAVIMO PATALPAI

 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo nustatytais reikalavimais, prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų (referendumo) dieną turi būti iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Jeigu rinkimų (referendumo) dieną kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio, taip pat laikantis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme numatyto eiliškumo.

5. Prie pastato, kuriame yra balsavimo patalpa, įėjimo turi būti iškaba su rinkimų (referendumo) apylinkės pavadinimu ir numeriu. Reikalavimai rinkimų (referendumo) apylinkių iškaboms ir jų pavyzdžiai nustatyti Aprašo 1 priede.

6. Balsavimo patalpa turi būti įrengta valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių bei kitų viešosios paskirties pastatų, o jeigu šiuose pastatuose nėra galimybių įrengti Aprašo II ir IV skyriuose nustatytus reikalavimus atitinkančios balsavimo patalpos, – ji būtų išnuomojama kitos paskirties pastato pirmame aukšte. Tais atvejais, kai nėra galimybių balsavimo patalpos įrengti arba išsinuomoti pastato pirmame aukšte, ji gali būti įrengiama ir kituose pastato aukštuose, jeigu rinkėjams su negalia bus užtikrintas patekimas į šią patalpą naudojantis liftu.

7. Balsavimo patalpa turi atitikti patalpų apsaugai keliamus reikalavimus, gaisrinės saugos, sanitarijos bei higienos normų reikalavimus. Parenkant patalpas, rekomenduotina, kad joje būtų tik rinkėjams skirtas įėjimas / išėjimas. Jeigu yra keli įėjimai į pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, prie jų turi būti iškabinti nukreipiamieji užrašai, rodyklės, kad rinkėjai greičiau surastų įėjimą į pastatą, kuris rinkimų (referendumo) dieną naudojamas rinkėjams patekti į balsavimo patalpą.

8. Visi su rinkimais (referendumu) susiję nukreipiamieji užrašai, rodyklės ir iškabos prie pastato ir jo viduje turi būti aiškiai matomose vietose ir parašyti valstybine lietuvių kalba. Šalia užrašų valstybine lietuvių kalba gali būti pateikiami nukreipiamieji užrašai ir tautinės mažumos kalba (kalbomis). Užrašai turi būti tokio dydžio, kad juos galėtų matyti ir silpnaregiai rinkėjai.

9. Balsavimo patalpoje arba gretimoje patalpoje, pro kurią rinkėjai įeina į balsavimo patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinta Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) išleista informacija rinkėjui: rinkimų (referendumo) ir kandidatų plakatai, informacija rinkėjui, kaip užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį, partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, visuomeninių rinkimų komitetų, koalicijų sąrašų ir kandidatų rinkimų numeriai.

10. Virš arba ant stalų, prie kurių sėdi rinkimų (referendumo) komisijos nariai, turi būti užrašai, kuriuose nurodomi gatvių, kaimų pavadinimai arba lietuvių kalbos abėcėlės raidės, jeigu rinkėjų sąrašai sudaryti pagal abėcėlę. Užrašai turi būti tokio dydžio, kad juos galėtų matyti ir silpnaregiai rinkėjai.

11. Rinkimų (referendumo) biuletenius išduodančių komisijos narių darbui, balsavimo kabinoms ir balsadėžei turi būti parinktos tokios vietos, kad rinkėjui, gavusiam rinkimų (referendumo) biuletenį, būtų patogu patekti į balsavimo kabiną, po to prieiti prie balsadėžės, įmesti į ją biuletenį ir išeiti iš balsavimo patalpos.

12. Balsadėžė turi būti aiškiai matomoje vietoje, kad ją galėtų matyti rinkimų (referendumo) komisijos nariai ir stebėtojai. Reikalavimai balsadėžei nustatyti Aprašo 2 priede.

13. Atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų (referendumo) apylinkėje, taikomi šie reikalavimai:

Eil.

Nr.

 

Pavadinimas

Rinkėjų skaičius rinkimų (referendumo) apylinkėje

iki 499

500–1 499

1 500–2 499

2 500–3 499

3 500–5 000

1.

Balsavimo patalpos plotas, ne mažesnis kaip (m2)

20

40

80

120

160

2.

Slapto balsavimo kabinos

2–3

3–4

4–8

6–12

7–15

3.

Kompiuteris su interneto ryšiu

1

2

2

2–3

3

4.

Spausdintuvas

1

5.

Balsadėžė

1

6.

Seifas (metalinė spinta) balsavimo patalpoje arba kitoje pastato, kuriame vyksta balsavimas, patalpoje

1

7.

Lietuvos valstybės vėliava (vykstant rinkimams į Europos Parlamentą papildomai ir Europos Sąjungos vėliava)

1

8.

Iškaba su rinkimų (referendumo) apylinkės pavadinimu ir numeriu prie įėjimo

1

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI SLAPTO BALSAVIMO KABINOS ĮRENGIMUI

 

14. Slapto balsavimo kabinos (toliau – balsavimo kabina) turi būti įrengtos taip, kad rinkėjui būtų patogu užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį tiesiogiai, niekieno nevaržomam, užtikrinant slapto balsavimo principą.

15. Balsavimo kabinos turi būti atskirtos viena nuo kitos pertvaromis. Balsavimo kabinose turi būti pakankamai šviesu ir patogu užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį, jose turi būti staliukas ar kitokia atrama ir rašiklis bei iškabinta rinkėjų informavimo medžiaga: informacija, kaip užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį, plakatas ar leidinys su kandidatų sąrašais, su sąrašams bei kandidatams suteiktais rinkimų numeriais.

16. Balsavimo kabina turi būti tokia, kad rinkėjas negalėtų matyti greta esančioje kabinoje kito rinkėjo pildomo biuletenio. Balsavimo kabina turi būti be užuolaidos ir įrengta taip, kad rinkimų (referendumo) komisijų nariai ir stebėtojai galėtų matyti, ar rinkėjas neatlieka neteisėtų veiksmų, tačiau negalima būtų matyti, kokias žymas biuletenyje rinkėjas daro. Balsavimo kabinoje turi būti VRK išleista informacija (lipdukas), kuria rinkėjas raginamas balsuoti slaptai ir neatlikti neteisėtų veiksmų. Reikalavimai balsavimo kabinai nustatyti Aprašo 3 priede.

17. Balsavimo kabinoje draudžiama daryti žymas iškabintoje informacinėje medžiagoje ar ant kabinoje esančio inventoriaus, filmuoti, fotografuoti, palikti kitus su balsavimu nesusijusius daiktus.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL BALSAVIMO PATALPOS PRITAIKYMO RINKĖJAMS SU NEGALIA

 

18. Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas. Įėjimas į pastatą, patekimas į balsavimo patalpas (pastato viduje) turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų ir balsavimo patalpą. Jeigu prie įėjimo į pastatą ar pastato viduje yra laiptai, greta jų turi būti įrengta nuožulna (pandusas arba rampa). Nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjams, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, patekti į pastatą (patalpą).

19. Balsavimo patalpoje viena balsavimo kabina turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje. Rinkėjams su negalia pritaikytos balsavimo kabinos reikalavimai nustatyti Aprašo 3 priede.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI KOMPIUTERINEI ĮRANGAI, IR JOS NAUDOJIMAS

 

20. Balsavimo patalpoje prie įėjimo turi būti įrengta kompiuterizuota darbo vieta (vietos) (kompiuteris su interneto ryšiu ir spausdintuvas), skirta (skirtos) užtikrinti galimybę patikrinti, ar atvykęs balsuoti rinkėjas yra įrašytas į elektroninį apylinkės rinkėjų sąrašą, ir pažymėti apie jo atvykimą balsuoti.

21. Balsavimo patalpoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta (vietos) turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

21.1. naudoti interneto naršykles: Chrome 37, Firefox 32, IE 10 arba naujesnes šių naršyklių versijas;

21.2. interneto sparta – nuo 1 Mb s;

21.3. operacinė sistema – Windows 7, Windows 8, Windows 10 arba naujesnės kartos. Naudoti tik legalią programinę įrangą, skirtą tik darbo funkcijoms atlikti;

21.4. uždrausti visą trečioms šalims priklausančią programinę įrangą, nesusijusią su kompiuterio saugumu ir darbo funkcijų atlikimu;

21.5. naudoti programinę įrangą kenkėjiškam kodui atpažinti;

21.6. nenaudoti USB laikmenų, nesusijusių su darbo tikslų atlikimu;

21.7. kompiuterio, skirto dirbti rinkimų (referendumo) dieną, testavimus ir bandymus būtina atlikti ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki rinkimų (referendumo) dienos;

21.8. paskutinį šeštadienį ne vėliau 15 val. iki rinkimų (referendumo) dienos kompiuterizuota darbo vieta turi būti įrengta rinkimų (referendumo) apylinkėje (patikrintas interneto ryšys, išbandytas spausdintuvas, prisijungta prie rinkimų (referendumo) dienai skirtų programų, sinchronizuoti rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų sąrašo duomenys), interneto ryšys turi būti nuolatinis. Ten, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis, rekomenduotina naudoti anteninius stiprintuvus;

21.9. rinkimų (referendumo) dieną balsų skaičiavimo protokolo duomenų įrašymą, protokolo surašymą bei perdavimą ir atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimą būtina atlikti iš to paties kompiuterio darbo vietos rinkimų (referendumo) apylinkėje.

22. Esant galimybei, balsavimo patalpoje įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje (vietose) leidžiama atlikti ir kitus rinkimų (referendumo) organizavimo darbus (darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, rinkimų (referendumo) apylinkių rinkėjų sąrašų tvarkymas ir kt.).

 

VI SKYRIUS

BALSAVIMO PATALPŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

23. Paskelbus rinkimų (referendumo) datą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas VRK privalo kreiptis į neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, siūlydama paskirti atstovus, kurie, kartu su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir VRK įgaliotais atstovais, vertins savivaldybės suteiktų (išnuomotų) balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliųjų ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams. Tais atvejais, kai iš anksto žinoma numanoma rinkimų data, kreiptis į nevyriausybines organizacijas galima ir oficialiai nepaskelbus rinkimų datos.

24. VRK, gavusi informaciją apie neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų deleguojamus atstovus ir jų kontaktinius duomenis, kartu su VRK įgaliotų atstovų vertinti savivaldybės suteiktų (išnuomotų) balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliųjų ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams kontaktiniais duomenimis, nedelsdama perduoda savivaldybių administracijų direktoriams.

25. Rinkimams (referendumui) vykdyti suteiktų (išnuomotų) balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams vertinime privalo dalyvauti savivaldybių institucijų, atsakingų už viešosios paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams, atstovai.

26. Konkrečią balsavimo patalpų vertinimo datą, suderinusi su vertinime dalyvausiančiomis įstaigomis ir organizacijomis arba jų įgaliotais atstovais, nustato savivaldybės administracijos direktorius.

27. Balsavimo patalpos atitiktis Aprašo reikalavimams vertinama pagal Aprašo 4 priede nustatytą vertinimo formą.

28. Nustačius balsavimo patalpų įrengimo trūkumus, savivaldybės administracijos direktorius privalo imtis priemonių, kad nustatyti balsavimo patalpos įrengimo ir (arba) jos pritaikymo negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams trūkumai būtų pašalinti arba suteikta (išnuomota) kita Aprašo reikalavimus atitinkanti balsavimo patalpa. Atsižvelgiant į trūkumų pobūdį, jie privalo būti pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki pakartotinio balsavimo patalpos atitikties Aprašo reikalavimams vertinimo dienos.

29. Pašalinus balsavimo patalpų įrengimo trūkumus arba suteikus (išnuomojus) kitą balsavimo patalpą, savivaldybės administracijos direktorius privalo organizuoti pakartotinį balsavimo patalpos (naujai suteiktos (išnuomotos) balsavimo patalpos) atitikties Aprašo reikalavimams vertinimą. Pakartotinis balsavimo patalpos vertinimas organizuojamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki rinkimų (referendumo) dienos.

30. Pakartotiname balsavimo patalpos (naujai suteiktos (išnuomotos) balsavimo patalpos) atitikties Aprašo reikalavimams vertinime dalyvauja šiame skyriuje nurodytų įstaigų ir organizacijų atstovai, taip pat tos savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijos įgaliotas atstovas ir tos apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas, jeigu pakartotinio balsavimo patalpos vertinimo metu yra sudaryta apylinkės rinkimų (referendumo) komisija.

31. Pakartotinio balsavimo patalpos (naujai suteiktos (išnuomotos) balsavimo patalpos) vertinimo metu nustačius, kad balsavimo patalpa neatitinka Aprašo reikalavimų, tos savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisija:

31.1. įpareigoja savivaldybės administracijos direktorių nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus ir nustato terminą jiems pašalinti – jeigu yra galimybė nustatytus trūkumus pašalinti ne vėliau kaip likus 12 valandų iki balsavimo pradžios;

31.2. imasi priemonių tinkamai balsavimo patalpai surasti – jeigu yra akivaizdu, kad nustatytų trūkumų neįmanoma pašalinti iki rinkimų dienos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijos parengia ir paskelbia informaciją, skirtą rinkėjams informuoti apie rinkimų (referendumo) apylinkes. Parengtoje informacijoje turi būti nurodyta: rinkimų (referendumo) apylinkės adresas; paaiškinimas rinkėjui, kaip rasti ir pasiekti rinkimų (referendumo) apylinkę, nurodant susisiekimo būdą (pvz., visuomeninio transporto stotelę) ir (ar) orientacinius objektus; taip pat turi būti nurodyta, kad rinkimų (referendumo) apylinkės balsavimo patalpa ir pastatas, kuriame ji įsikūrusi, yra pritaikyti negalią turintiems ir senyvo amžiaus rinkėjams. Ši informacija skelbiama savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijai prieinamais būdais (savivaldybės pastate esančioje skelbimų lentoje, internete, vietos laikraščiuose).

33. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius nepaskiria tinkamų patalpų balsavimo patalpai įrengti arba nepasirūpina balsavimui būtinu inventoriumi, arba, atlikus pakartotinį balsavimo patalpos vertinimą, nustatoma, kad balsavimo patalpa neatitinka Aprašo reikalavimų ir nustatytų trūkumų neįmanoma pašalinti iki rinkimų dienos, savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisija privalo imtis priemonių tinkamai balsavimo patalpai surasti ir tinkamam inventoriui įsigyti. Balsavimo patalpa turi būti visiškai parengta rinkimams (referendumui) ne vėliau kaip likus 12 valandų iki balsavimo pradžios. Parengta balsavimo patalpa uždaroma, antspauduojama ir perduodama saugoti policijai, surašant balsavimo patalpų perdavimo saugoti policijai aktą. Apie tai apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas praneša savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai.

34. Iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams joje gali būti tik apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos nariai, rinkimų (referendumo) stebėtojai ir budintis policininkas.

35. Rinkimų (referendumo) dieną balsavimo patalpa rinkėjams atidaroma tik tada, kai susirenka ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių.

36. Už balsavimo patalpos įrengimą, inventoriaus įsigijimą ir išsaugojimą, patalpos išlaikymą apmokama savivaldybės biudžeto lėšomis.

37. Prie įėjimo į pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, ir perėjimo į balsavimo patalpą vietose (koridoriuose) bei balsavimo patalpoje negalima rengti jokių kitų renginių, išskyrus rinkimų (referendumo) organizavimą ir balsavimą.

______________

part_c1486eaad6554854b61165a4f50ac59b_end


 

Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

REIKALAVIMAI RINKIMŲ (REFERENDUMO) APYLINKIŲ IŠKABOMS

 

1.  Rinkimų (referendumo) apylinkių iškabos (toliau – iškaba) matmenys – 600 x 800 mm. Jeigu teritorijoje, kurioje yra rinkimų (referendumo) apylinkė, vartojama tautinės mažumos kalba (kalbos), šios savivaldybės taryba gali nuspręsti rinkimų (referendumo) apylinkės iškaboje, greta valstybinės kalbos, vartoti ir tautinės mažumos kalbą (kalbas). Iškabos, kurioje vartojama ir tautinės mažumos kalba (kalbos), matmenys – 800 x 800 mm.

2.  Iškaba turi būti pagaminta iš 2–3 mm organinio stiklo arba jam lygiavertės medžiagos.

3.  Iškaba tvirtinama prie arba virš įėjimo į pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. Jeigu įėjimų į pastatą yra daugiau negu vienas, iškaba tvirtinama prie (virš) to įėjimo, kuriuo rinkėjai į balsavimo patalpą pateks rinkimų ar (ir) referendumo (referendumų) dieną.

4.  Iškabos fonas turi būti baltos spalvos, įrašai – juodos spalvos. Iškaboje turi būti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos logotipas (spalvotas), rinkimų apylinkės pavadinimas ir numeris.

5.  Iškabos pavyzdys:

 

JAUNIMO

RINKIMŲ APYLINKĖ NR. 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Iškabos pavyzdys (kai iškaboje vartojama tautinės mažumos kalba):

 

JAUNIMO

RINKIMŲ APYLINKĖ NR. 1

DZIELNICA WYBORCZA NR. 1 

MŁODZIEŻY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________________

part_4d8db1649acb477d8a5ded6c5e10934e_end


 

Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

REIKALAVIMAI BALSADĖŽEI

 

1. Balsadėžė turi būti pagaminta iš šviesaus matinio, 4–5 mm storio organinio stiklo, kad nesimatytų balsadėžėje esančių balsavimo biuletenių turinys.

2. Balsadėžės matmenys: 450 x 450 x 800 mm.

3. Balsadėžės viršuje turi būti anga balsavimo biuleteniams įmesti; jos plotis 10–15 mm, ilgis 220–230 mm.

4. Balsadėžėje turi būti anga biuleteniams išimti, kurią būtų galima atidaryti ir kurią būtų galima užplombuoti plastikine plomba, kad nebūtų galima išimti biuletenių nepažeidus plombos.

5. Balsadėžės priekinėje dalyje turi būti Lietuvos valstybės herbas (spalvotas). Herbas turi būti ne mažesnis negu 200 x 240 mm dydžio.

________________

part_321409d92d204466a31eed4099dec7be_end


 

Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

REIKALAVIMAI BALSAVIMO KABINAI

 

1. Balsavimo kabinos (toliau – kabina) konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų galima panaudoti daug kartų.

2. Kabina turi būti surenkama iš atskirų metalinių vamzdžių. Kabinos matmenys: 1 000 x 1 000 x 2 000 mm. Surinkta kabina turi būti tvirta ir stabili, sujungimo vietose vamzdžiai turi būti patikimai fiksuojami be įrankių. Kabinos plokštumos iš trijų pusių turi būti uždengtos tankiu, juodos spalvos audiniu. Kabinos konstrukcijos elementas į audeklą įveriamas taip, kad atskirtų balsavimo vietas.

3. Per visą kabinos plotį, priešais įėjimą, 1 000 mm aukštyje turi būti sumontuotas stalviršis. Stalviršio plotis – 300–400 mm.

4. Kabinos plokštumas dengiantis audinys turi būti nepermatomas, pakabinamas, lengvai slankiojantis. Kabino plokštumas dengiančio audinio ilgis nuo balsavimo kabinos viršaus 1–1,4 m.

5. Kabinoje turi būti ant kabinos konstrukcijos rėmo lengvai tvirtinamas šviestuvas su LED lempute, kurios galingumas – 3–6 W.

6. Neįgaliesiems pritaikytos kabinos matmenys: 1 200 x 1 200 x 2 000 mm. Neįgaliesiems pritaikytoje kabinoje įrengiamo stalviršio atstumas nuo grindų – 70–80 cm, stalviršio plotis – 400 mm, kabinos plokštumas dengiančio audinio ilgis nuo balsavimo kabinos viršaus – 1,7 m.

_______________

part_e6f8a7098a3841e396e3f10245fdc539_end


 

Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

BALSAVIMO PATALPOS ATITIKTIES APRAŠO REIKALAVIMAMS FORMA

 

Rinkimų (referendumo) apylinkės Nr.:_________________________________________________

Balsavimo patalpos adresas:_________________________________________________________

Balsavimo patalpos vertinimo data:___________________________________________________

Balsavimo patalpos vertinimas:  pirminis / pakartotinis  (nereikalingą išbraukti)

Balsavimo patalpos vertinime dalyvauja: (vardas, pavardė, pareigos)

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Žyma

(atitinka / neatitinka / netaikoma)

Vertinime dalyvaujančių asmenų pastabos (pildoma, jei nustatyti balsavimo patalpos įrengimo trūkumai)

1.

Įėjimas į pastatą, balsavimo patalpas įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato (patalpą) vidų

 

 

2.

Panduso plotis ir išilginis nuolydis atitinka Aprašo reikalavimus, įrengti ištisiniai turėklai (taikoma, jei prie įėjimo į patalpą įrengti laiptai)

 

 

3.

Balsavimo patalpos plotas atitinka Aprašo reikalavimus

 

 

4.

Balsavimo patalpa atitinka patalpų apsaugai keliamus reikalavimus, gaisrinės saugos, sanitarijos bei higienos normų reikalavimus

 

 

5.

Įrengtas liftas (taikoma, jei balsavimo patalpa įrengta ne pirmajame pastato aukšte)

 

 

 

Balsavimo patalpos vertinimo išvada:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatytus trūkumus pašalinti iki:_____________________________________________________

 

Balsavimo patalpos vertinime dalyvavusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, parašai:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

 

_______________

 

part_81f4a6bc9d604d798b146b3e2e178a87_end