HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-259 „DĖL TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-995

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1‑259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. papildau 2.17 papunkčiu:

2.17. veiklos vykdytojai, kurie iki 2018 m. gruodžio 20 d. pradėjo eksploatuoti Taisyklių 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytą kriterijų atitinkančius kurą deginančius įrenginius (toliau – vidutinis KDĮ) ir kurie turi pagal Taisyklių reikalavimus išduotą taršos leidimą su specialiąja dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“ ir nustatytomis leidimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas LAND 43-2013, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“, ir veiklos vykdytojai, kurie iki 2018 m. gruodžio 20 d. pradėjo eksploatuoti vidutinius KDĮ, kuriems pagal Taisyklių reikalavimus nereikėjo turėti taršos leidimo su specialiąja dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, taršos leidimą privalo turėti:

2.17.1. kai vidutinio KDĮ vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 5 MW – nuo 2024 m. sausio 1 d., su jame įrašytomis 2025 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis leidimo sąlygomis, nustatytomis pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Vidutinių KDĮ normos) reikalavimus esamiems tokios vardinės (nominalios) šiluminės galios vidutiniams KDĮ;

2.17.2. kai vidutinio KDĮ vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet mažesnė arba lygi 5 MW – nuo 2029 m. sausio 1 d., su jame įrašytomis 2030 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis leidimo sąlygomis, nustatytomis pagal Vidutinių KDĮ normų reikalavimus esamiems tokios vardinės (nominalios) šiluminės galios vidutiniams KDĮ;“;

1.2. papildau 2.18 papunkčiu:

2.18. kai Taisyklių 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytą kriterijų atitinkančių vidutinių KDĮ eksploatavimui taršos leidimai su specialiąja dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“ išduodami 2017 m. gruodžio 19 d. arba vėliau arba ši dalis 2017 m. gruodžio 19 d. arba vėliau keičiama dėl numatomo pradėti eksploatuoti naujo vidutinio KDĮ, leidimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Vidutinių KDĮ normose nustatytais reikalavimais naujiems vidutiniams KDĮ.“;

1.3. papildau 3.2.3 papunkčiu:

3.2.3. pagal Taisykles išduotų ar pakeistų taršos leidimų elektronines versijas leidimo galiojimo laikotarpiu ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą skelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje;“;

1.4. papildau 3.2.4 papunkčiu:

3.2.4. rinkti, sisteminti, saugoti ir kitaip tvarkyti veiklos vykdytojų Taisyklėse nustatyta tvarka pateiktus duomenis apie kiekvieną vidutinį KDĮ (veiklos vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, įrenginio eksploatavimo vieta (adresas), įrenginio veikimo (eksploatavimo) pradžios data arba, jei tiksli data nežinoma, dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d., vardinė (nominali) šiluminė galia, tipas, naudojamo kuro rūšys, Deklaracija apie veikimo valandų skaičių ir vidutinė naudojama apkrova (jei taikomos atitinkamos išimtys), sudaryti galimybę su šiais duomenimis susipažinti visuomenei (ir naudojantis internetu), rinkti ir tvarkyti informaciją apie vidutinių KDĮ ekonominės veiklos rūšies kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.“;

1.5. pakeičiu Įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

1.5.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB), 2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 64, 2006 3 4, p. 52–59, kodifikuota redakcija), 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB (OL 2006 m. L 102, 49 tomas, p. 15), 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63), 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1), 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL 2015 L 313, p.1).“;

1.5.2. papildau 4.6 papunkčiu:

4.6. sąvokos „esamas kurą deginantis įrenginys“, „naujas kurą deginantis įrenginys“, „vidutinis kurą deginantis įrenginys“ (toliau – „vidutinis KDĮ“), „vardinė (nominali) šiluminė galia“, „veikimo valandos“ suprantamos kaip apibrėžta ar vartojama Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Vidutinių KDĮ normos).“;

1.5.3. pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų veikimo (eksploatacijos) pradžią, įrenginių techninius parametrus nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus.

Vidutinių KDĮ atveju taip pat nurodoma jų vardinė (nominali) šiluminė galia, tipas (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas vidutinis KDĮ), vidutinė naudojama apkrova, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 26.6 papunktį teikiama Deklaracija apie veikimo valandų skaičių); pateikiant informaciją apie esamus vidutinius KDĮ, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;“;

1.5.4. pakeičiu 18.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.6. planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus bei saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; vidutinių KDĮ atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių KDĮ normose nurodytas kuro rūšis;“;

1.5.5. pakeičiu 18.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę (pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia).“;

1.5.6. papildau 22.6.3 papunkčiu:

22.6.3. pagrindžiantys, kad vidutinis KDĮ pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d., kai reikia pagal Taisyklių 18.6 papunktį pateikti dokumentus, įrodančius, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki šios datos.“;

1.5.7. papildau 26.6 papunkčiu:

26.6. užpildyta Taisyklių 2 priedo 9 priedėlyje pateikta Deklaracija apie veikimo valandų skaičių. Šią Deklaraciją pildo veiklos vykdytojas, kuris planuoja eksploatuoti vidutinį KDĮ, kuris veiks ne daugiau kaip 500 arba 1000 veikimo valandų per metus (taikant slenkantį 3 arba 5 metų vidurkį), ir pageidauja pasinaudoti Vidutinių KDĮ normų 19 arba 20 punkte nustatyta ribinių verčių taikymo išimtimi.“;

1.5.8. pakeičiu 461 punktą ir jį išdėstau taip:

461. Veiklos vykdytojas privalo nedelsdamas, išskyrus atvejus, jei to negalima padaryti dėl pagrįstų priežasčių, raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai (vidutinių KDĮ atveju – išmetamų teršalų ribinių verčių laikymuisi); apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomos atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir (ar) laikymo veiklos pakeitimus. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus ir jų poveikį aplinkai.“;

1.5.9. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia išduotų leidimų ar jų pakeitimų (su priedais, nurodytais Taisyklių 36.3.5 ir 36.3.6 papunkčiuose) elektronines versijas (ši informacija turi būti skelbiama leidimo galiojimo laikotarpiu) ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.“;

1.5.10. pakeičiu 1 priedą:

1.5.10.1. pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;“

1.5.10.2. pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 0,5 MW arba didesnė, bet nesiekia 1 MW;“;

1.5.11. pakeičiu 2 priedą:

1.5.11.1. pakeičiu 2 priedėlio po 2 lentelės pavadinimu einančią eilutę ir ją išdėstau taip:

„Įrenginio pavadinimas______________________________________. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)_______________“;

1.5.11.2. papildau 9 priedėliu (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.3, 1.4, 1.5.3–1.5.7, 1.5.8, 1.5.11 papunkčiai įsigalioja 2017 m. gruodžio 19 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir

galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

9 priedėlis

 

(Deklaracijos forma)

 

DEKLARACIJA

APIE VEIKIMO VALANDŲ SKAIČIŲ

 

Patvirtinu, kad vidutinis kurą deginantis įrenginys, kurio:

Tipas: _________________________________________________________________________

Eksploatavimo vieta (adresas): _____________________________________________________

Veiklos (eksploatavimo) pradžios data: _______________________________________________

Vardinė (nominali) šiluminė galia: __________________________________________________

neveiks daugiau kaip _______ veikimo valandų (kaip jos apibrėžtos Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“) per metus (taikant slenkantį ___ metų vidurkį).

Įsipareigoju saugoti ne mažiau kaip šešerių iš eilės einančių kalendorinių metų duomenis apie veikimo valandų skaičių per metus.

 

Parašas:___________________________ Data:____________________________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

(pasirašančiojo vardas ir pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

____________________________