LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 3701 STRAIPSNIU IR 3701, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. XIII-2390

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 3701 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3701 straipsniu:

3701 straipsnis. Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, rinkos priežiūros, administracinių ir techninių reikalavimų pažeidimai

1. Reglamento (ES) Nr. 168/2013 76 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

3. Reglamento (ES) 2016/1628 57 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 3701 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3701 straipsnį 5 dalimi:

5. Reglamento (ES) 2018/858 84 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.“

2. Papildyti 3701 straipsnį 6 dalimi:

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63) Lietuvos transporto saugos administracijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 3701, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 401 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dalyse, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 434 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, 463, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą 771 punktu:

771. 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52).“

2. Papildyti Kodekso priedą 1001 punktu:

1001. 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL 2016 L 252, p. 53).“

3. Papildyti Kodekso priedą 1021 punktu:

1021. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL 2018 L 151, p. 1).“

 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda