LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 150 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1461

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 150 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 150 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.

2. Pripažinti netekusiomis galios 150 straipsnio 5 ir 6 dalis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė