herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS FUNKCIJŲ ATLIKIMO

 

2020 m. lapkričio 26 d.  Nr. T-219

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-85 „Dėl  Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“.

2. Pavesti Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti ir Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius