LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. X-745 52 IR 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2448

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 6 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) už pensijų asociacijos valdymą atsakingiems asmenims taikyti poveikio priemones, tarp jų finansinio pobūdžio priemones, kurios yra tinkamos ir būtinos užkertant kelią pažeidimams, kenkiantiems dalyvių ir išmokų gavėjų interesams, arba jau atsiradusiems pažeidimams ištaisyti.“

 

2 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 54 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė