LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 20 d. Nr. A1-333

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Socialinės globos normų aprašas nekeičiamas):

 

Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

Įsakymas

 

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 1.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Socialinės globos normų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 13 ir 14 punktų nuostatos, susijusios su licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu, taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d.

2.2. Vaikų socialinės globos namuose, kuriems buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ar kurie buvo finansuoti iš 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.), pradėjusiems gauti šią globą iki 2020 m. sausio 1 d., gali būti teikiama iki 2023 m. gruodžio 31 d., netaikant šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 14.5 papunkčio, išskyrus jame nustatytą reikalavimą, kad vaikų socialinės globos namuose vaikų skaičius yra ne didesnis negu 30. Nuo 2020 m. sausio 1 d. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa šiuose socialinės globos namuose naujai negali būti pradedama teikti. Šie vaikų socialinės globos namai ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. turi patvirtinti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose, planus.

2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“ atrinktoms pertvarkai stacionarioms socialinės globos įstaigoms netaikomas reikalavimas iki 2020 m. gruodžio 31 d. socialinės globos namuose laisvam, savarankiškam ir saugiam judėjimui užtikrinti įrengti vertikalius keltuvus (lifto tipo keltuvus) ir / ar liftus, kurie yra pasiekiami tiesiogiai, nenaudojant jokių papildomų priemonių, išskyrus asmenines.

2.4. Šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 18.2 papunktyje ir 2 priedo 8.4 papunktyje nurodytas reikalavimas bendruomeniniuose vaikų globos namuose tiesiogiai su vaikais dirbantiems darbuotojams (socialiniams darbuotojams, individualios priežiūros personalui, užimtumo specialistams ir kt.), šeimynos dalyviams ir tiesiogiai su vaikais dirbantiems darbuotojams (toliau kartu šiame papunktyje – darbuotojai) iki 2020 m. liepos 1 d. išklausyti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu (toliau šiame papunktyje – šie mokymai), o naujai priimtiems darbuotojams (įskaitant naujus šeimynos dalyvius) – šiuos mokymus išklausyti per 6 mėnesius nuo darbo bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynoje pradžios netaikomas dėl karantino Lietuvos Respublikoje, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau šiame papunktyje – karantinas), metu įvestų šių mokymų organizavimo apribojimų. Jau dirbantys ir naujai priimti darbuotojai (įskaitant naujus šeimynos dalyvius) šiuos mokymus turi išklausyti per 6 mėnesius nuo karantino laikotarpio pabaigos.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                         Linas Kukuraitis