Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 15 d. Nr. 196

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS ĮMONĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS VALDYBĄ IR KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pavesti akcijų valdytojams, kaip jie apibrėžti Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), siekti, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrinti, kad:

2.1. kandidatų atrankos į valstybės valdomų bendrovių, kaip jos apibrėžtos Tvarkos apraše, visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą būtų atliekamos laikantis Aprašo nuostatų;

2.2. Apraše nustatyta tvarka atrinktus kandidatus akcijų valdytojo atstovas (įgaliotinis) bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūlytų į valstybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus priežiūros ar valdymo organo narius ir už juos balsuotų.

3. Pavesti savivaldybių institucijoms, įgyvendinančioms savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, siekti, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrinti, kad nuo 2018 m. liepos 1 d.:

3.1. kandidatų atrankos į savivaldybių valdomos akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą būtų atliekamos laikantis Aprašo nuostatų;

3.2. Apraše nustatyta tvarka atrinktus kandidatus savivaldybės institucijos, įgyvendinančios savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, atstovas (įgaliotinis) visuotiniame akcininkų susirinkime siūlytų į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus priežiūros ar valdymo organo narius ir už juos balsuotų.“

2. Pavesti ūkio ministrui iki 2017 m. kovo 31 d. patvirtinti šio nutarimo 1 punkte išdėstytu nutarimu patvirtinto Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo (toliau – Aprašas) 38 punkte nurodytos atrankos komisijos nuolatinių narių sąrašą.

3. Nustatyti, kad valstybės valdomų bendrovių kolegialūs priežiūros ar valdymo organai, išrinkti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, atlieka savo funkcijas iki kadencijos, kuriai jie buvo sudaryti, pabaigos arba iki bus sudarytas naujas kolegialus priežiūros ar valdymo organas, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 1 dienos.

4. Nustatyti, kad atrankos, pradėtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, turi būti baigiamos atlikti pagal teisės aktus, galiojusius iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 196
redakcija)

 

 

 

KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS ĮMONĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS VALDYBĄ IR KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ ATRANKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (toliau – Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas) 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse, atranką į valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių valdybą bei kitų fizinių asmenų atranką į valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kolegialų priežiūros ar valdymo organą, kurį renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Atranka – procedūros, kurių tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narių vietas.

2.2. Atrankos komisija – akcijų valdytojo vadovo, valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo arba savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau visi kartu – valstybei atstovaujanti institucija) sprendimu sudaryta komisija, skirta kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narių vietas atrankos procedūroms atlikti.

2.3. Interesų konfliktas – situacija, kai valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narys, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą (ar dalyvauti jį priimant) ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

2.4. Kandidatai – fiziniai asmenys, pretenduojantys būti atrinkti į tam tikras valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narių vietas Aprašo nustatyta tvarka.

2.5. Savivaldybės valdoma bendrovė – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise.

2.6. Savivaldybės valdoma įmonė – savivaldybės įmonė arba savivaldybės valdoma bendrovė.

2.7. Susijusi bendrovė – valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės patronuojančioji bendrovė ir (ar) patronuojamoji (dukterinė) bendrovė, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

2.8. Valstybės valdoma bendrovė – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise.

2.9. Valstybės valdoma įmonė – valstybės įmonė arba valstybės valdoma bendrovė.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Kandidatai į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrieji reikalavimai kandidatams į valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybos narius ir specialiuosius reikalavimus nustatanti institucija įtvirtinti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme. Bendrieji reikalavimai kandidatams į valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo narius nustatyti Aprašo III skyriuje. Specialiuosius reikalavimus kandidatams į valstybės valdomų bendrovių kolegialaus organo narius nustato akcijų valdytojas.

5. Valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos įgaliojimu valstybės tarnautojas į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą turi būti skiriamas (renkamas) laikantis tik Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų ir įvertinus valstybės tarnautojo gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir (ar) darbo patirtį.

6. Darbuotojų atstovai į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narius skiriami šių įmonių vadovų, bendradarbiaujant su profesine sąjunga (jeigu įmonė tokią turi), teikimu valstybės ir savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, laikantis Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų ir netaikant Apraše nurodytų atrankos procedūrų, tačiau įvertinus darbuotojo atstovo profesionalius gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir (ar) darbo patirtį.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS ORGANO SUDĖTIS

 

7. Valstybės ir savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad:

7.1. valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo narių daugumą sudarytų asmenys, kurie nėra tos įmonės darbuotojai;

7.2. valstybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu nebūtų paskirtas (išrinktas) asmuo, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas arba kurio atliekamos funkcijos būtų susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;

7.3. valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo sudėtyje būtų narių, sudarančių ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus, kurie, būdami išrinkti šio kolegialaus organo nariais, atitiktų Aprašo 9 punkte nurodytus nepriklausomumo kriterijus;

7.4. visi kiekvienos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariai turėtų bent vieną iš toliau nurodytų kompetencijų ir kolegialaus organo sudėtyje nebūtų daugiau nei 2 tos pačios srities, nurodytos Aprašo 7.4.1–7.4.4 papunkčiuose, narių:

7.4.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;

7.4.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

7.4.3. ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi;

7.4.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse).

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ KOLEGIALAUS ORGANO NARIUS

 

8. Kandidatai į valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

8.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

8.2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

8.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

8.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

IV SKYRIUS

KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS ORGANO NARIUS NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

 

9. Nustatant, ar kandidatas į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius yra nepriklausomas, taikomi šie nepriklausomumo kriterijai:

9.1. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.

9.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.

9.3. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta valstybės ar savivaldybės valdoma įmone, į kurią pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).

9.4. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

9.5. Kandidatas neturi būti ėjęs tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.

9.6. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

9.7. Valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu nebūtų skiriamas (renkamas) asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS ORGANO NARIUS ATRANKOS ATLIKIMO

 

10. Valstybei atstovaujančiai institucijai nusprendus atrinkti narį į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą, valstybei atstovaujanti institucija raštu apie tai praneša valstybės ar savivaldybės valdomai įmonei. Toks raštas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo kolegialaus organo nario atšaukimo iš einamųjų pareigų arba nuo kolegialaus organo nario įspėjimo (pranešimo) apie atsistatydinimą priėmimo, arba nuo valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pakeistų įstatų, papildytų nauju kolegialiu organu, įregistravimo dienos, arba prieš 3 mėnesius iki kolegialaus organo kadencijos pabaigos. Valstybei atstovaujančios institucijos rašte valstybės ar savivaldybės valdomai įmonei nurodoma, į kurį valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą bus atliekama atranka ir konkrečiai į kurią (-ias) nario (-ių) vietą (-as) pagal Aprašo 7.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, taip pat nurodomi kandidatams nustatyti bendrieji ir specialieji reikalavimai bei Aprašo 9 punkte nurodyti kandidatų nepriklausomumo kriterijai, jeigu atliekama atranka į nepriklausomo kolegialaus organo nario vietą.

11. Valstybei atstovaujanti institucija atrankai atlikti priima sprendimą viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nupirkti (įsigyti) asmens, užsiimančio personalo paieška ir (ar) atranka (toliau – agentūra), paslaugas arba skirti (įgalioti) valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos asmenis, kurie būtų atsakingi už Apraše nurodytų procedūrų atlikimą (toliau – valstybei atstovaujančios institucijos atstovai).

12. Jeigu priimamas Aprašo 11 punkte nurodytas valstybei atstovaujančios institucijos sprendimas atranką atlikti perkant (įsigyjant) agentūros paslaugas, Aprašo 21 punkte nurodytas atrankos procedūras atlieka agentūra, o valstybei atstovaujančios institucijos atstovai, gavę visus kandidatų dokumentus iš Aprašo 15.9 papunktyje nurodyto asmens, juos persiunčia agentūrai.

13. Prieš informuodama raštu valstybės ar savivaldybės valdomą įmonę, kaip nurodyta Aprašo 10 punkte, valstybei atstovaujanti institucija gali konsultuotis su pačia valstybės ar savivaldybės valdoma įmone, į kurios kolegialaus organo narius bus atliekama atranka, ir valdymo koordinavimo centru dėl kandidatams nustatytinų specialiųjų reikalavimų. Valdymo koordinavimo centro arba valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pateikti siūlymai valstybei atstovaujančiai institucijai nėra privalomi.

14. Valstybės ir savivaldybės įmonės skelbia apie atranką Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta tvarka, o valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės valstybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėse – per 5 kalendorines dienas nuo specialiųjų reikalavimų kandidatui į kolegialaus organo nario vietą nustatymo valstybei atstovaujančios institucijos rašte.

15. Skelbime nurodoma informacija:

15.1. valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, nuoroda internete į įmonės strategijos santrauką, skelbiamą įmonės interneto svetainėje, valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės interneto svetainės adresas, nuoroda į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie valstybės valdomą įmonę;

15.2. valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus;

15.3. atrankos būdas – pokalbis;

15.4. konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas (renkamas) į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius;

15.5. valdybos nariui keliami Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyti bendrieji reikalavimai arba atitinkamai Aprašo III skyriuje nustatyti bendrieji reikalavimai kandidatui į bendrovės kolegialų organą, taip pat Aprašo 9 punkte nurodyti nepriklausomumo kriterijai, jeigu atliekama atranka į nepriklausomo kolegialaus organo nario vietą;

15.6. specialieji reikalavimai kandidatui į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą;

15.7. dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

15.7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (toliau – kandidato prašymas) (Aprašo 1 priedas);

15.7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

15.7.3. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka Aprašo 15.5 ir 15.6 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

15.8. dokumentų priėmimo terminas pagal Aprašo 18 punktą;

15.9. kontaktinis konkrečios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės asmuo ir jį pavaduojantis asmuo, kuris atliktų Aprašo VI skyriuje nurodytas atitinkamas funkcijas, jeigu pirmasis negalėtų, atsakingas už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą ir išsiuntimą ar perdavimą valstybei atstovaujančiai institucijai (toliau – kontaktinis asmuo), taip pat kontaktinio asmens telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

15.10. agentūros pavadinimas, jos atstovų vardai ir pavardės, jų telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai (jeigu atrankos procedūras atlieka agentūra) arba valstybei atstovaujančios institucijos atstovų vardai ir pavardės, jų telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai (jeigu atrankos procedūras atlieka agentūra).

 

VI SKYRIUS

KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

16. Valstybės ar savivaldybės valdoma įmonė per 3 kalendorines dienas nuo viešo paskelbimo apie atranką privalo pateikti elektroniniu paštu visą skelbime nurodytą informaciją valdymo koordinavimo centrui ir agentūrai, jeigu valstybei atstovaujanti institucija priima sprendimą atranką atlikti nupirkus (įsigijus) agentūros paslaugas. Valdymo koordinavimo centras paskelbia šią informaciją savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas po jos gavimo.

17. Kandidatas dokumentus valstybės ar savivaldybės valdomai įmonei gali pateikti asmeniškai, išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu.

18. Kandidatas į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos narius dokumentus turi pateikti per Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnyje nustatytą terminą, o kandidatas į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą – per 20 dienų dokumentų priėmimo terminą.

19. Gauti kandidatų dokumentai valstybės ar savivaldybės valdomoje įmonėje registruojami atskirame dokumentų gavimo sąraše. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vieta pagal Aprašo 7.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, į kurią pretenduoja kandidatas, jo pateikti dokumentai, kandidato prašymas, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – dokumentų gavimo sąrašas).

20. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina kontaktinis asmuo ir valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kontaktinis asmuo per 2 darbo dienas su jo ir valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintu dokumentų gavimo sąrašu kandidatų pateiktus dokumentus paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą išsiunčia arba pats pristato valstybei atstovaujančiai institucijai.

 

VII SKYRIUS

ATRANKOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS

 

21. Valstybei atstovaujančiai institucijai gavus kandidatų pateiktus dokumentus, jos atstovai per 7 kalendorines dienas patikrina šių dokumentų turinį, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo kolegialaus organo nario vietą. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, valstybei atstovaujančios institucijos atstovai privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo, ir turi atlikti šias procedūras:

21.1. atmeta kandidatūrą, jeigu ši neatitinka skelbime nurodytų bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ar nepriklausomumo kriterijų arba jeigu kandidatas nepateikė ar nepatikslino valstybei atstovaujančios institucijos atstovų prašymu pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie tai, ar jis atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus;

21.2. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Aprašo 21.1 papunktyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą kandidatui ir jame nurodo priežastis, kodėl buvo atmesta jo kandidatūra.

22. Per 2 darbo dienas nuo atrankos komisijos sudarymo, kaip nustatyta Aprašo 35 punkte, valstybei atstovaujančios institucijos atstovai atrankos komisijos sekretoriui elektroniniu paštu išsiunčia visų kandidatų dokumentus ir kandidatų sąrašą, kuriame nurodo, kurie kandidatai atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus.

23. Jeigu priimamas valstybei atstovaujančios institucijos sprendimas atranką atlikti perkant (įsigyjant) agentūros paslaugas, agentūra atrankos komisijos sekretoriui per 25 kalendorines dienas nuo atrankos komisijos sudarymo, kaip nustatyta Aprašo 35 punkte, elektroniniu paštu išsiunčia visų kandidatų dokumentus ir kandidatų sąrašą, jame nurodo, kurie kandidatai atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, kartu pateikia siūlomų kviesti į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą, kitų kandidatų sąrašą ir nurodo priežastis, dėl kurių jų nesiūloma kviesti į atrankos pokalbį, atsižvelgiant į Aprašo 24 punkte nurodytus kriterijus.

24. Atrankos komisijos sekretorius, gavęs Aprašo 22 arba 23 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną ją elektroniniu paštu persiunčia visiems atrankos komisijos nariams ir apie tai praneša atrankos komisijos pirmininkui. Kai agentūra atrankos komisijos sekretoriui pateikia informaciją, nurodytą Aprašo 23 punkte, arba kai valstybei atstovaujančios institucijos atstovai atrankos komisijos sekretoriui pateikia ne mažiau nei 10 kandidatų į vieną valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą sąrašą, atrankos komisijos pirmininkas šaukia atrankos komisijos posėdį. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą, ar sudaryti galutinį kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviestinų kandidatų sąrašas) ir, jeigu taip, patvirtinti galutinį kviestinų kandidatų sąrašą. Tokiu atveju atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po Aprašo 22 arba 23 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo atrankos komisijos nariams elektroniniu paštu suderina atrankos komisijos posėdžio datą ir laiką su visais atrankos komisijos nariais ir apie tai praneša atrankos komisijos pirmininkui, kuris šaukia atrankos komisijos posėdį. Galutiniame kviestinų kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, mokėti papildomų užsienio kalbų, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario veiklą, tačiau į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą turi būti įtraukta ne mažiau nei 1/3 kandidatų, atitinkančių bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, skaičiaus.

25. Atrankos komisijos pirmininkas po dienos, kurią atrankos komisijos sekretorius persiunčia atrankos komisijos nariams informaciją, nurodytą Aprašo 22 punkte, kviestiniems kandidatams arba po atrankos komisijos posėdyje, nurodytame Aprašo 24 punkte, patvirtintame galutiniame kviestinų kandidatų sąraše esantiems asmenims ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą su kvietimu atvykti į pokalbį, o kitiems kandidatams per šiame punkte nustatytą terminą praneša, kad jų kandidatūra atmesta, ir nurodo priežastis, dėl kurių ji buvo atmesta. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė, taip pat paklausimas, ar kandidatas pageidauja atrankos pokalbyje dalyvauti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, t. y. vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitas panašias priemones). Kandidatas, pageidaujantis atrankos pokalbyje dalyvauti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, privalo pranešti apie tai atrankos komisijos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos.

26. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku, atrankos komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių atrankos komisijos narių balsų dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia atrankos komisijos pirmininko balsas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo balsas).

27. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti atrankos komisijai ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina, kaip kandidatas atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės poreikiui, kandidato dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatas taip pat atsako į atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais.

28. Atrankos pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Jis perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir pridedamas prie atrankos protokolo. Atrankos pokalbis gali vykti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, užtikrinus kandidatų tapatybės nustatymą, turint konkrečias kandidato duomenų rinkmenas, kurios gautos ir yra matomos, remiantis duomenimis ar informacija iš patikimo šaltinio, t. y. vaizdo konferencijos būdu atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti ir parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą taip, kad atrankos komisijos nariai galėtų įsitikinti jo asmens tapatybe.

29. Kiekvienas atrankos komisijos narys, vertindamas kandidatus į kiekvieną valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą, gali skirti vieną balsą. Atrankos komisijai baigus pokalbį su visais jame dalyvaujančiais kandidatais, kiekvienas jos narys skiria savo balsą už, jo nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą. Jeigu atliekama atranka į kelias valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietas, atrankos komisijos narys turi tiek balsų, kiek yra vietų, ir juos paskirsto atitinkamam skaičiui kandidatų. Atrankos komisijos narių kiekvienam kandidatui skirti balsai susumuojami ir atranką laimi daugiausia, bet ne mažiau nei 2 atrankos komisijos narių balsus surinkęs kandidatas arba atitinkamas skaičius kandidatų į kiekvieną kolegialaus organo nario vietą, surinkusių ne mažiau nei 2 atrankos komisijos narių balsus, jeigu atliekama atranka į kelias valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietas. Dėl kiekvienos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietos yra pildoma atskira kandidatų vertinimo lentelė (Aprašo 2 priedas). Kiekvienas atrankos komisijos narys turi teisę susilaikyti ir nebalsuoti nė už vieną kandidatą, jeigu mano, kad kandidatai netinkami.

30. Jeigu vienodą balsų skaičių surinko keli kandidatai, atrankos komisijos nariai balsuoja tik dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų, išreikšdami savo valią tik už, jų nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą į konkrečią valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą. Šiame punkte numatytu atveju atrankos komisijos nariai neturi teisės susilaikyti ir negali nebalsuoti nė už vieną kandidatą. Daugiausia balsų surinkęs kandidatas atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas atrankos laimėtoju. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia atrankos komisijos pirmininko balsas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo balsas). Jeigu tas pats kandidatas laimi atranką į kelias skirtingas valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietas pagal Aprašo 7.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, tada atrankos laimėtojas pats pasirenka, į kurią vietą jį nurodyti laimėtoju atrankos protokole, ir apie tai praneša atrankos komisijos pirmininkui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atrankos laimėjimo. Atitinkamai atrankos į likusią (- ias) kitą (-as) vietą (-as) laimėtoju atrankos protokole atrankos komisijos pirmininkas nurodo kitą daugiausia, bet ne mažiau nei 2 atrankos komisijos narių balsus surinkusį kandidatą. Atrankos protokolą pasirašo atrankos komisijos pirmininkas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojas) ir sekretorius.

31. Į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą atrinktas kandidatas, iki paskiriamas (išrenkamas) valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu, valstybei atstovaujančios institucijos atstovams turi pateikti visų dokumentų, kurie valstybės valdomai įmonei buvo anksčiau teikti, originalus, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, patvirtinantį diplomą. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas aukštąjį universitetinį išsilavinimą yra įgijęs užsienio mokslo ir studijų institucijose, jis valstybei atstovaujančios institucijos atstovams turi pateikti tokio išsilavinimo akademinį pripažinimą pagrindžiantį dokumentą. Valstybei atstovaujančios institucijos atstovai, patikrinę šiuos dokumentų originalus, grąžina juos pateikusiam kandidatui.

32. Kiekvieno kandidato, dalyvavusio atrankos pokalbyje, surinkti balsai įrašomi į kandidatų vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas), kuri yra atrankos protokolo dalis ir pildoma dėl kiekvieno valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietos.

33. Atrankoje dalyvavęs kandidatas po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su atrankos protokolu ir savo pokalbio dalies skaitmeniniu garso įrašu.

 

VIII SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJA

 

34. Atrankos komisija atlieka Aprašo 24, 29 ir 30 punktuose nustatytas atrankos procedūras.

35._Atrankos komisija sudaroma iš 7 narių valstybei atstovaujančios institucijos vadovo sprendimu, o savivaldybės valdomoje įmonėje – savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu per 15 kalendorinių dienų nuo Aprašo 21 punkte nurodyto dokumentų turinio galutinio patikrinimo. Apie šį sprendimą valstybei atstovaujanti institucija nedelsdama praneša agentūrai, jeigu ši atlieka atrankos procedūras. Valstybei atstovaujančios institucijos vadovo priimtas sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre.

36. Į valstybės valdomos įmonės atrankos komisijos sudėtį įtraukiami Aprašo 38 punkte nurodyti nuolatiniai atrankos komisijos nariai ir Aprašo 37 punkte nurodyti 3 atrankos komisijos nariai, pasiūlyti valstybei atstovaujančios institucijos. Savivaldybės valdomos įmonės atrankos komisija sudaroma savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, įtraukiant į atrankos komisijos sudėtį ne mažiau kaip 3 atrankos komisijos narius. Tuo pačiu sprendimu valstybei atstovaujančios institucijos vadovas skiria atrankos komisijos sekretorių, kuris nelaikomas atrankos komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatus.

37. Valstybei atstovaujančios institucijos vadovas pasiūlo 3 atrankos komisijos narius, iš jų vienas yra atrankos komisijos pirmininkas, kiti du – jo pavaduotojas ir dar vienas narys.

38. Ūkio ministro tvirtinamą atrankos komisijos nuolatinių narių sąrašą sudaro:

38.1. Ministro Pirmininko pasiūlytas atrankos komisijos narys ir pakaitinis narys;

38.2. finansų ministro pasiūlytas narys – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas ir pakaitinis narys – taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

38.3. ūkio ministro pasiūlytas narys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas ir pakaitinis narys – taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas;

38.4. valdymo koordinavimo centro pasiūlytas narys – valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančio juridinio asmens darbuotojas ir pakaitinis narys – taip pat valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančio juridinio asmens darbuotojas.

39. Į atrankos pokalbį valstybei atstovaujančios institucijos vadovo sprendimu gali būti kviečiami (pasitelkiami neatlygintinai) įvairių institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų ekspertai, turintys specialių žinių ir išmanantys valstybės valdomos įmonės kolegialių organų kompetencijos poreikį, taip pat valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos pobūdį ir ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, arba personalo atrankos specifiką (toliau – ekspertai). Atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios paštu (registruotu laišku) ar elektroniniu paštu išsiunčia ekspertams pranešimą ir nurodo jame atrankos pokalbio datą (datas), vietą ir pokalbių su kandidatais pradžios laiką. Institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos apie savo deleguojamus ekspertus privalo pranešti valstybei atstovaujančiai institucijai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas. Ekspertai turi teisę konsultuoti atrankos komisijos narius dėl kiekvieno kandidato po atskirų jų pokalbių su atrankos komisija, tačiau neturi balsavimo teisės.

40. Valstybei atstovaujančios institucijos vadovas turi teisę paskelbti viešą kvietimą dalyvauti atrankos pokalbyje ir stebėti atrankos pokalbį visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovams (toliau – atrankos stebėtojai) valstybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios. Skelbime turi būti nurodyta atrankos pokalbio data (datos), vieta ir pokalbių su kandidatais pradžios laikas. Visuomeninės organizacijos ar asociacijos apie savo deleguojamus atrankos stebėtojus privalo pranešti valstybei atstovaujančiai institucijai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas.

41. Ekspertams ir atrankos stebėtojams draudžiama per atrankos pokalbį daryti garso ar vaizdo įrašus. Garso ar vaizdo įrašus darantys ar atrankos komisijos darbą trikdantys asmenys komisijos pirmininko (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo) sprendimu gali būti šalinami iš pokalbio ir tai pažymima atrankos protokole. Ekspertų ir (ar) stebėtojų dalyvavimas atrankos pokalbiuose neprivalomas.

42. Iki atrankos pokalbio su pirmuoju kandidatu pradžios paaiškėjus, kad atrankos komisijos narys yra valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurios kolegialų organą vyksta atranka, kolegialaus organo narys ar dėl jo nešališkumo gali kilti abejonių, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti komisijos pirmininkui, o šis – komisijos narį į atrankos komisiją pasiūliusiam valstybei atstovaujančios institucijos arba valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančio juridinio asmens vadovui, kitoms Aprašo 38 punkte nurodytoms institucijoms ir Ministrui Pirmininkui. Jeigu šiame punkte nurodytas atrankos komisijos narys yra atrankos komisijos pirmininkas, jis turi nusišalinti ir apie tai pranešti valstybei atstovaujančios institucijos vadovui. Jeigu atrankos komisijos pirmininkas nenusišalina, jį nušalinti turi jį pasiūlęs valstybei atstovaujančios institucijos vadovas. Jeigu nenusišalina kitas atrankos komisijos narys, jį turi nušalinti atrankos komisijos pirmininkas.

43. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu atrankos komisijos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 jos nariai (kvorumas). Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Aprašo 30 punkte, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.

44. Agentūros atstovas, atrankos komisijos nariai, sekretorius, valstybei atstovaujančios institucijos atstovai, kontaktinis asmuo, ekspertai ir atrankos stebėtojai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atrankos procedūrų ar dalyvavimo jose pradžios privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą neatskleisti tretiesiems asmenims duomenų, valstybei atstovaujančios institucijos ir valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės konfidencialios informacijos, kurią sužinojo per atranką.

 

IX SKYRIUS

KANDIDATŲ SKYRIMAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ

KOLEGIALAUS ORGANO NARIU

 

45. Jeigu nėra nė vieno kviestino kandidato į atrankos pokalbį arba nė vieno mažiausiai 2 atrankos komisijos narių balsus surinkusio kandidato, skelbiama nauja atranka.

46. Jeigu atranką laimėjęs kandidatas, iki paskiriamas (pasiūlomas) valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu, nepateikia Aprašo 31 punkte nurodytų dokumentų arba paaiškėja, kad pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, arba kandidatas atsisako būti skiriamas (siūlomas) į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą, taip pat jeigu yra kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių kandidatas negali būti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu, valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą siūloma užimti kitam daugiausia, bet ne mažiau nei 2 atrankos komisijos narių balsus surinkusiam kandidatui, kuris atrankos laimėtoju pripažįstamas atskiru atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas atsisako būti skiriamas (siūlomas) į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą arba tokio kandidato nėra, skelbiama nauja atranka.

47. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, prieš skiriant atranką laimėjusį kandidatą valstybės ar savivaldybės įmonės kolegialaus organo nariu valstybei atstovaujanti institucija turi teisę kreiptis dėl kandidato į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, o prieš siūlant atranką laimėjusį kandidatą valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nariu, tačiau turint duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl kandidato tinkamumo būti valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nariu, valstybei atstovaujanti institucija turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie tokį kandidatą.

48. Valstybei atstovaujančios institucijos sprendimas dėl kandidato į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos narius skyrimo arba neskyrimo arba atitinkamai dėl kandidato į valstybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius siūlymo arba nesiūlymo turi būti priimtas per 45 kalendorinių dienų terminą, pradedamą skaičiuoti nuo tada, kai atrankos komisija priima sprendimą, o jeigu kreipiamasi dėl informacijos apie Aprašo 47 punkte nurodytą kandidatą, – nuo tokios informacijos gavimo dienos.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Kandidatų į valstybės įmonės ar

savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į

valstybės ar savivaldybės valdomos

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo

renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo

organą atrankos aprašo
1 priedas

 

 

 

(Kandidato prašymo dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

__________________

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Aš,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

(valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas)

 

buveinės adresas _______________________, kolegialaus priežiūros / valdymo organo narių

(kas nereikalinga, išbraukti)

atrankoje į _________________________________________________________nario vietą.

 

Užpildydamas deklaraciją patvirtinu, kad atitinku bendruosius reikalavimus (įskaitant reikalavimą būti nepriekaištingos reputacijos ir nesusijusiam su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, kaip jis apibrėžtas Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

 

1. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šioje deklaracijoje nurodytos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario pareigas nesukelia interesų konflikto?

___________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite tokį fizinį ar juridinį asmenį, fizinio (-ių) asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es),

dėl kurio (-ių) gali kilti interesų konfliktas, ir to priežastis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Ar esate pripažintas neveiksniu juridinių asmenų valdymo srityje?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

3. Ar Jums draudžiama eiti juridinio asmens valdybos nario / priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

4. Ar esate fizinis asmuo, kuris pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

5. Ar atitinkate Aprašo 9 punkte nustatytus kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą nepriklausomumo kriterijus?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

 

Elektroninio pašto adresas:

 

Mobilusis telefonas:

 

 

Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. ___________ _____ d.

(vardas ir pavardė)                        (parašas)                                              (data)

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Kandidatų į valstybės įmonės ar

savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į

valstybės ar savivaldybės valdomos

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo

renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo

organą atrankos aprašo
2 priedas

 

 

Kandidatų į ____________________________________________________________,

(valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas)

buveinės adresas ________________________, kolegialaus priežiūros / valdymo organo

(kas nereikalinga, išbraukti)

__________________________________________________________________ narius

 

_______________________________________________________________________

(nurodyti vietą pagal Aprašo 7.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis)

 

atrankos protokolo Nr. ___ priedas Nr.___

 

KANDIDATŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas, pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrankos komisijos nariai:

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

_________________________                          __________

(vardas ir pavardė)                                                         (parašas)

 

 

––––––––––––––––––––