LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-412 „DĖL DALIES PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. 3D-282

Vilnius

 

P a k e i č i u Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 „Dėl Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1, 2, 5 straipsnių ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, jei pareiškėjui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal šias Taisykles, kompensuoti:

3.1. paėmusioms iki 2020 m. kovo 15 d. iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos;

3.2. paėmusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis:

3.2.1. už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų:

3.2.1.1. už su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų imamus kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812, 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3.2.1.2. lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3.2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų, už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos:

3.2.2.1. už su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų imamus kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais, 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3.2.2.2. lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai“.

2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles negali būti didesnė kaip:

8.1. 4 proc., išskyrus 8.2 papunktyje nurodytą atvejį. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (4 proc.);

8.2. 6 proc., kai kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta nuo 2020 m. kovo 16 d. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.). Ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktas paraiškas ir paraiškas, pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl pagalbos suteikimo pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis