LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. X-1212

19 IR 221  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. XIII-3046

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Išteklių fondai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokesčių fondai, regionų plėtros tarybos ir viešosios įstaigos, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai ir kurios pagal šį įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

 

2 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

Papildyti 221 straipsnį 5 dalimi:

5. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio teisinė forma yra regiono plėtros taryba ir kurio finansinės ataskaitos pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą turi būti audituotos, veiklos ataskaitoje, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, turi pateikti informaciją, nurodytą šio straipsnio 4 dalyje.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda