HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 24 d. Nr. D1-103

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Aplinkosaugos sąlygų plaukioti PAVIRŠINIUOSE vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 dalimis,

tvirtinu Aplinkosaugos sąlygas plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginius reikalavimus (pridedama).“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintas Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis:

2.1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS PLAUKIOTI PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginiAI reikalavimAI“;

 

2.2. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

 

2.3. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Aplinkosaugos sąlygos plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginiai reikalavimai (toliau – Aplinkosaugos sąlygos) taikomi plaukiojimo priemonių savininkams ir naudotojams, naudojantiems ir laikantiems plaukiojimo priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose valstybiniuose ir privačiuose vandens telkiniuose.“;

2.4. pakeičiu 2.41 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.41plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki kovo 15 d.“;

2.5. pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. kitos šiose Aplinkosaugos sąlygose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.“;

2.6. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II skyrius

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS plaukioti vandens telkiniuose, nepatenkančiuose į saugomas teritorijas“;

 

2.7. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

III skyrius

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS plaukioti vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose“;

 

2.8. pakeičiu 14.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2.3. keturtakčiais varikliais, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), varomomis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti seliavų ir ežerinių stintų verslinę žvejybą vykdantiems ūkio subjektams tuose valstybinių parkų ežeruose, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministro įsakymu einamiesiems metams nustatomi seliavų ar ežerinių stintų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai, išskyrus Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ nurodytuose vandens telkiniuose;“;

2.9. pakeičiu IV skyrių ir jį išdėstau taip:

 

IV skyrius

PLŪDURIUOJANČIŲ PRIEMONIŲ įrengimo IR naudojimo, JŲ statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginiai reikalavimai

 

15. Miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas neviršija 30 kv. metrų, ilgis neviršija 15 metrų ir aukštis virš vandens paviršiaus neviršija 2 metrų. Didesnius plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti, suderinus jų projektų ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos savivaldybės administracija.

16. Ne miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti šias plūduriuojančias priemones:

16.1. plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas neviršija 30 kv. metrų, ilgis neviršija 15 metrų ir aukštis virš vandens paviršiaus neviršija 2 metrų;

16.2. rekreacinėse teritorijose plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas didesnis kaip 30 kv. metrų, ilgis didesnis kaip 15 metrų ir aukštis virš vandens paviršiaus viršija 2 metrus, suderinus jų projektų ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos savivaldybės administracija.

17. Valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervate ir valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius), suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.

18. Valstybinių parkų rekreacinio funkcinio prioriteto zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti turistinius plaustus, suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.“

181. Plūduriuojančiose priemonėse, kurios pritaikytos gyventi ir (arba) vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susidariusios nuotekos turi būti surenkamos ir tvarkomos Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“;

2.10. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

V skyrius

ATSAKOMYBĖ“;

 

2.11. pripažįstu netekusiu galios priedo 29 punktą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika