Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 744

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos.“ 

1.2. Papildyti 3.21 papunkčiu:

3.21. Dviračių gatvė – kelias, kurio pradžia pažymėta kelio ženklu „Dviračių gatvė“, o pabaiga – „Dviračių gatvės pabaiga“.“

1.3.    Papildyti 3.91 papunkčiu:

3.91. Lydintis asmuo – ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, lydintis eismo dalyvį arba jų grupę.“

1.4.    Pakeisti 3.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.13. Organizuota pėsčiųjų grupė – suplanuotu maršrutu keliu judančių pėsčiųjų grupė su lydinčiais asmenimis.

1.5.    Pakeisti 3.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.18. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.

1.6.    Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Eismą keliuose Lietuvos Respublikoje gali apriboti tik kelio ženklai, nurodyti Taisyklių 1 priede, prie kelio ženklų priskirtini kintamos informacijos kelio ženklai, kurių pavyzdžiai nurodyti Taisyklių 2 priede, kelių ženklinimas, nurodytas Taisyklių 3 priede, šviesoforai ir reguliuotojo signalai, nurodyti Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, susijusiuose su eismo reguliavimu. Jeigu kelio ženklo ir kelių ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu. Kai kelyje įrengti kintamos informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais. Reguliuotojo nurodymai turi pirmenybę šviesoforo signalų, kelio ženklų ir kelio ženklinimo, taip pat Taisyklių reikalavimų atžvilgiu. Eismo dalyviai privalo vadovautis jiems skirtais kelio ženklais.

1.7.    Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti policijai ar kelio pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnyje nustatytą kelių suskirstymą savininkui, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.“

1.8.    Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms kelias duodamas ir avarinis koridorius sudaromas tokia tvarka:

12.1. kelyje, kuriame viena kryptimi yra viena eismo juosta, transporto priemonių vairuotojai privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;

12.2. kelyje, kuriame viena kryptimi yra dvi ar daugiau eismo juostų, kraštinėje kairėje eismo juostoje ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti kuo kairiau prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto ir sustoti, o kitose eismo juostose, kurios yra dešiniau nuo kraštinės kairės eismo juostos, ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti kuo dešiniau, dešiniojo važiuojamosios dalies krašto arba kelkraščio link ir sustoti;

12.3. kelyje su skiriamąja kelio juosta (toliau – skiriamoji juosta) Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus privalo vykdyti tik ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai.“

1.9.    Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje arba esant blogam matomumui, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš (nulipęs nuo) transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.“

1.10Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Reguliuojamoje sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje, kai šviesoforo ar reguliuotojo signalai leidžia važiuoti, vairuotojas privalo duoti kelią nespėjusiam pereiti važiuojamosios dalies pėsčiajam, kuris įžengė į ją esant leidžiančiam eiti signalui.“

1.11 Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Jeigu šviesoforo arba reguliuotojo signalai draudžia važiuoti per pėsčiųjų perėją, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, šviesoforą, o jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją. Vairuotojams, kurie užsidegus geltonam (arba balto horizontalaus brūkšnio formos) šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti nurodytose vietose tik staigiai stabdydami, leidžiama važiuoti toliau.“

1.12Pripažinti netekusiu galios 33 punktą.

1.13Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36. Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais arba pėsčiųjų ir dviračių takais (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, pėsčiųjų ir dviračių tako, kelkraščio nėra arba jais judėti nėra galimybės, leidžiama judėti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu.“

1.14Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu judantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojantys pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.“

1.15Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Organizuotą pėsčiųjų grupę, kurią sudaro vaikai iki 16 metų, lydimą ne mažiau kaip 2 lydinčių asmenų, vesti leidžiama tik šaligatviu, pėsčiųjų taku arba pėsčiųjų ir dviračių taku (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras, ne daugiau kaip 2 eilėmis prieš transporto priemonių judėjimo kryptį (kai tai saugu). Lydintys asmenys turi eiti kolonos priekyje ir gale ir vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais vilkėti visiems kelkraščiu einantiems organizuotos grupės vaikams“.

1.16Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Pėstieji, judėdami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu arba ten stovėdami tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo turėti šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.“

1.17Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu. Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.“

1.18Pakeisti 48.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.7. važiuoti riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojamąja dalimi, išskyrus gyvenamąją zoną“.

1.19Pripažinti netekusiu galios 54 punktą.

1.20Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.“

1.21Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59. Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu.“

1.22Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Dviračio vairuotojas, ketindamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas arba nėra eismo pirmumą nustatančių kelio ženklų, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.“

1.23Pakeisti 64.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

64.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus;“.

1.24Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:

73.1. žalias skritulio formos signalas leidžia eismą visomis kryptimis (tiesiai, į dešinę, į kairę, apsisukti);

73.2. žalias rodyklės (rodyklių) formos signalas juodame fone leidžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis); tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje; kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti;

73.3. žalias mirksintis signalas leidžia eismą ir informuoja, kad jo laikas baigiasi ir netrukus šviesoforo signalai pasikeis;

73.4. žalias signalas su pėsčiojo simboliu leidžia eiti pėstiesiems;

73.5. žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais;

73.6. žalias signalas su juoda (juodomis) rodykle (rodyklėmis) leidžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis); kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti;

73.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos signalui; jeigu signale yra dviračio simbolis, signalas galioja tik dviračiams;

73.8. kartu įjungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eismą ir informuoja, kad netrukus bus įjungtas žalias signalas;

73.9. geltonas mirksintis signalas leidžia eismą ir informuoja, kad sankryža arba pėsčiųjų perėja nereguliuojama;

73.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;

73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juoda (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos signalui;

73.12. raudonas signalas su pėsčiojo simboliu draudžia pėsčiųjų eismą;

73.13. raudonas signalas su dviračio simboliu draudžia dviračių eismą;

73.14. raudonas X formos signalas ir žalias žemyn nukreiptos rodyklės signalas (reversinis šviesoforas) atitinkamai draudžia arba leidžia važiuoti ta eismo juosta, virš kurios jie įrengti; jeigu reversiniame šviesofore yra geltonas įstrižai į dešinę arba į kairę nukreiptos rodyklės formos signalas, jis informuoja, kad važiuoti ta eismo juosta bus draudžiama, ir įpareigoja nedelsiant persirikiuoti į gretimą eismo juostą rodyklės nurodyta kryptimi; kai šviesoforai yra išjungti arba įjungtas geltonas signalas, įvažiuoti į eismo juostą, pažymėtą dviguba brūkšnine horizontaliojo ženklinimo linija, draudžiama.“

1.25Papildyti 801 punktu:

801. Šviesoforų, skirtų maršrutiniam transportui, balti signalai juodame fone turi šias reikšmes:

801.1. S formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą;

801.2. horizontalaus brūkšnio formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis;

801.3. kartu įjungti S formos ir horizontalaus brūkšnio formos signalai draudžia maršrutinio transporto eismą ir informuoja, kad netrukus bus įjungtas rodyklės (rodyklių) formos signalas;

801.4. rodyklės (rodyklių) formos signalas leidžia maršrutinio transporto eismą nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis).“

1.26Pakeisti 91.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

91.1. priverstinai sustojus, kur sustoti arba stovėti draudžiama;“.

1.27Pakeisti 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93. Vairuotojas mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) mokyklinį (-io) autobusą (-o) metu privalo įjungti įspėjamąsias mirksinčias oranžines šviesas. Mokykliniam autobusui judant įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos privalo būti išjungtos.

1.28Pakeisti 104 punktą ir jį išdėstyti taip:

104. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemonei, išskyrus Taisyklių 112 punkte nurodytus atvejus.“

1.29Pakeisti 109 punktą ir jį išdėstyti taip:

109. Sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti kelią priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, o kur leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.“

1.30Pakeisti 112 punktą ir jį išdėstyti taip:

112. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ja ir įsilieti į transporto srautą (persirikiuoti į gretimą eismo juostą), duodamas kelią juo važiuojančioms arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančioms transporto priemonėms.“

1.31Pakeisti 120 punktą ir jį išdėstyti taip:

120. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė) didesnė kaip 3,5 t, draudžiama važiuoti toliau nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antrąja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti arba stovėti vienpusio eismo kelyje.“

1.32Pakeisti 123 punktą ir jį išdėstyti taip:

123. Mopedų, lengvųjų keturračių vairuotojai privalo važiuoti tik pirmąja nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę, sustoti arba stovėti vienpusio eismo kelyje.“

1.33Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti taip:

124. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, vadeliotojams draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų ir (ar) dviračių taku, dviračių juosta arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai, o dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1.14 horizontaliojo ženklinimo linija. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis skiriamąja juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose.“

1.34Pakeisti 131.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

131.6. keturračiais, galingaisiais keturračiais – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;“.

1.35Pakeisti 131.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

131.7. traktoriais ir savaeigėmis mašinomis – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.“

1.36Pakeisti 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

132. Jeigu leistinas greitis keliuose padidintas arba sumažintas atitinkamais kelio ženklais, vairuotojas privalo vadovautis kelio ženklų reikalavimais, tačiau vairuotojo pasirinktas važiavimo greitis gyvenvietėje ir ne gyvenvietėje negali būti didesnis už Taisyklių 131 punkte atitinkamai transporto priemonei arba jos junginiui su priekaba nustatytą maksimalų leistiną greitį.“

1.37Pakeisti 133 punktą ir jį išdėstyti taip:

133. Kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus.“

1.38Pakeisti 135.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

135.1. viršyti transporto priemonės gamintojo nustatytą maksimalų greitį, nepriklausomai nuo to, kad kelio ženklu gali būti nustatytas didesnis leistinas greitis;“.

1.39Pakeisti 136 punktą ir jį išdėstyti taip:

136. Vairuotojams rekomenduojama vengti nebūtinų lenkimo manevrų. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių ir įsitikinti, kad:

136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti;

136.2. transporto priemonės, kurią ketinama lenkti, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo;

136.3. lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms arba važiuojamąja dalimi judantiems pėstiesiems;

136.4. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės;

136.5. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemonei.“

1.40Pakeisti 143 punktą ir jį išdėstyti taip:

143. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui sustoti leidžiama įjungus avarinę šviesos signalizaciją, o stovėti leidžiama tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų.“

1.41Pakeisti 150.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

150.7. ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos, bortelio, kai jo nėra, – važiuojamosios dalies krašto mažesnis kaip 3 m atstumas;“.

1.42Papildyti 150.15 papunkčiu:

150.15. kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os) važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)), išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai.

1.43Pakeisti 151 punktą ir jį išdėstyti taip:

151. Priverstinai sustojęs ten, kur sustoti arba stovėti draudžiama, transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją, jeigu tokia įrengta, ir (ar) pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte, ir kuo skubiau pašalinti transporto priemonę nuo kelio. Jeigu ketinama sustoti neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui ir avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte.“

1.44Papildyti 1531 punktu:

1531. Elektromobilio arba grynojo elektromobilio (toliau – elektromobilis), kurio įkrovimas baigtas, vairuotojas turi nedelsdamas patraukti transporto priemonę iš elektromobilių įkrovimo vietos, jeigu kelio ženklas „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ nenurodo kitaip.“

1.45Pakeisti 159 punktą ir jį išdėstyti taip:

159. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo kelio ženklų, kelio ženklų „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“ arba „Šalutinis kelias iš kairės“ nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu.

1.46Pakeisti 163 punktą ir jį išdėstyti taip:

163. Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams, išskyrus Taisyklių 1631 punkte nurodytą atvejį.“

1.47Papildyti 1631 punktu:

1631. Apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams.“

1.48Pakeisti 165 punktą ir jį išdėstyti taip:

165. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją, dviračių pervažą taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.“

1.49Pakeisti 166 punktą ir jį išdėstyti taip:

„166. Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam (arba balto horizontalaus brūkšnio formos) šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti Taisyklių 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.

1.50Pakeisti 168 punktą ir jį išdėstyti taip:

168. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė. Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų lydintis asmuo.“ 

1.51Papildyti 173.7 papunkčiu:

173.7. geležinkelio pervažoje delsti ar stoviniuoti, taip pat užtrukti ilgiau, nei reikia ją pereiti ar pervažiuoti.“

1.52Pakeisti 174.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

174.2. sustoti arba stovėti, išskyrus specialiai tam skirtas aikšteles;“.

1.53Pakeisti 175 punktą ir jį išdėstyti taip:

175. Pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.“

1.54Papildyti XXI1 skyriumi: 

XXI1 SKYRIUS

EISMAS DVIRAČIŲ GATVĖJE

1781. Dviračių gatvė skirta ne motorinių ir motorinių transporto priemonių (mišriam) eismui.

1782. Dviračių gatvėje dviračio vairuotojui netaikomas Taisyklių 57 punkte nustatytas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto.

1783. Dviračių gatvėje draudžiama:

1783.1. važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu;

1783.2. lenkti.“

1.55Pakeisti XXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

XXII SKYRIUS

MARŠRUTINIO TRANSPORTO PIRMENYBĖ IR EISMAS MARŠRUTINIAM TRANSPORTUI SKIRTOSE EISMO JUOSTOSE“.

1.56Pakeisti 181 punktą ir jį išdėstyti taip:

181. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir raide „A“, ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama.

1.57Papildyti 1811 punktu:

1811. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir simboliu „A+“, ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama, išskyrus:

1811.1. dviračius, mopedus ir lengvuosius keturračius;

1811.2. automobilius, pažymėtus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o), jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku jo nustatyta tvarka;

1811.3. lengvuosius automobilius taksi, jeigu eismo juosta pažymėta užrašu „TAKSI“;

1811.4. automobilius, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, jeigu eismo juosta pažymėta simboliu 4+;

1811.5. elektromobilius, jeigu eismo juosta pažymėta elektromobilio simboliu;

1811.6. motociklus, jeigu eismo juosta pažymėta motociklo simboliu.“

1.58Pakeisti 183 punktą ir jį išdėstyti taip:

183. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.“

1.59Pakeisti 185 punktą ir jį išdėstyti taip:

185. Neįgaliųjų vežimėliais neįgaliesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu (nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas, pėsčiųjų ir dviračių takas), o esant galimybei rekomenduojama naudotis pėstiesiems skirta infrastruktūra. Neįgaliesiems važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, neįgaliųjų vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje neįgaliųjų vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.“

1.60Pakeisti 186 punktą ir jį išdėstyti taip:

186. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, turintys leidimus naudoti mėlynus ir raudonus švyturėlius ir specialiuosius garso signalus, gali naudotis įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą, sulaikant įtariamus padariusius teisės pažeidimą asmenis, eskortuojant ir lydint Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme nurodytus saugomus asmenis. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, važiuodami kelyje su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais (kurie turi būti matomi 360º kampu) ir specialiaisiais garso signalais, gali nepaisyti Taisyklių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI1, XXII skyrių ir 1–3 priedų reikalavimų ir pasinaudoti pirmenybe tik tuo atveju, jeigu nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias. Šia teise taip pat naudojasi transporto priemonių, kurias lydi specialiosios transporto priemonės, vairuotojai.“

1.61Pakeisti 189 punktą ir jį išdėstyti taip:

189. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis (arba specialiai tam pritaikytomis) transporto priemonėmis ir tik pagal konstrukciją keleiviams skirtose vietose. Krovininio automobilio kėbule vežti keleivius draudžiama, išskyrus keleivius, vežamus krašto apsaugos sistemos poreikiams, pritaikius kėbulą keleiviams vežti.

1.62Pripažinti netekusiais galios 190–192 punktus.

1.63Pakeisti 193 punktą ir jį išdėstyti taip:

193. Ant vaikų (iki 16 metų) grupes vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritvirtinti skiriamieji ženklai, nurodyti Taisyklių 4 priede. Vaikus vežančio mokyklinio autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti vienas lydintis asmuo. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkcijas gali atlikti vairuotojas.

1.64Pakeisti 195.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

195.5. vežti keleivius priekabose, išskyrus keleivius, vežamus motociklų šoninėse priekabose arba tam skirtose dviračių priekabose;“.

1.65Pakeisti 196 punktą ir jį išdėstyti taip:

196. Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“.  Rekomenduojama, kad prieš pradedant važiuoti autobuso keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais būtų informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.“

1.66Pakeisti 207 punktą ir jį išdėstyti taip:

207. Vežamo krovinio (keleivių) masė ir ašies (-ių) apkrova (-os) neturi būti didesnė (-ės) už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytas tai transporto priemonei. Traukiamos priekabos masė (su kroviniu ar be jo) neturi būti didesnė už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę. Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių priekabas, taip pat ne motorine transporto priemone tempti motorinių transporto priemonių priekabas.“

1.67Pakeisti 208 punktą ir jį išdėstyti taip:

208. Krovinys N ir O kategorijų transporto priemonėse turi būti išdėstytas ir (ar) pritvirtintas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytais N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimais. Krovinys visų kategorijų transporto priemonėse turi būti padėtas, o prireikus – pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:

208.1. neblogintų vairuotojui matomumo;

208.2. nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti;

208.3. neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų;

208.4. nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos;

208.5. nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių.“

1.68Pakeisti 209 punktą ir jį išdėstyti taip:

209. Vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti krovinio išdėstymo ir (ar) pritvirtinimo trūkumus, o jeigu to padaryti negalima, – toliau nebevažiuoti.“

1.69Pakeisti 217.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

217.10. užkėlus vežamos transporto priemonės dalį ant vežimėlio.“

1.70Pakeisti 1 priedą:

1.70.1Pakeisti 1 punktą:

1.70.1.1.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 105 ir jį išdėstyti taip:

„105

Vaikai

Kelio ruožas, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai)“.

 

1.70.1.2Pakeisti kelio ženklą Nr. 107 ir jį išdėstyti taip:

„107

Lygiareikšmių kelių sankryža

“.

 

 

1.70.2Pakeisti 4 punktą:

1.70.2.1.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 302 ir jį išdėstyti taip:

„302

Eismas draudžiamas

Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą, skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones“. 

 

1.70.2.2.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 303 ir jį išdėstyti taip:

„303

Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas

Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones“.

 

1.70.2.3.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 332 ir jį išdėstyti taip:

„332

Sustoti draudžiama

Draudžiama transporto priemonėms sustoti arba stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos“.

 

1.70.2.4.   Papildyti kelio ženklu Nr. 340:

„340

Motorinių dviračių eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais“.

 

1.70.2.5.   Papildyti kelio ženklu Nr. 341:

„341

Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto priemonės)“.

 

1.70.3Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos (įskaitant sankryžos plotą) ar važiuojamųjų dalių sankirtos (įskaitant sankirtos plotą) už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.“

1.70.4Papildyti 51 punktu:

51. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532.“

1.70.5Pakeisti 8 punktą:

1.70.5.1.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 522 ir jį išdėstyti taip:

„522

Eismas juostose

Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos. Pirmasis kelio ženklas naudojamas pagrindiniame kelyje, antrasis – prisijungiančiame šalutiniame kelyje“.

 

1.70.5.2.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 529 ir jį išdėstyti taip:

„529

Stovėjimo ribotą laiką vieta

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta“.

 

1.70.5.3.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 531 ir jį išdėstyti taip:

„531

Rezervuota stovėjimo vieta

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio stiklo“.

 

1.70.5.4.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 546 ir jį išdėstyti taip:

„546

Tunelis

Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti, sustoti arba stovėti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį“.

 

 

1.70.5.5.   Papildyti kelio ženklu Nr. 559:

„559

Dviračių gatvė

Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje“.

 

1.70.5.6.   Papildyti kelio ženklu Nr. 560:

„560

Dviračių gatvės pabaiga

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai“.

 

1.70.6. Papildyti 81 punktu:

81. Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.“

1.70.7. Papildyti 82 punktu:

82. Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.“

1.70.8. Pakeisti 9 punktą ir kelio ženklą Nr. 636 išdėstyti taip:

„636

Automatinė eismo kontrolė

Kelio ruožas, kuriame įrengti stacionarūs (nekilnojami) nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai“.

 

 

1.70.9. Pakeisti 10 punktą:

1.70.9.1.   Pripažinti netekusiu galios kelio ženklą Nr. 717.

1.70.9.2.   Pripažinti netekusiu galios kelio ženklą Nr. 721.

1.70.9.3.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 735 ir jį išdėstyti taip:

„735

Elektromobilių įkrovimo vieta

Vieta, skirta elektromobiliams įkrauti“.

 

1.70.10.    Pakeisti 11 punktą:

1.70.10.1. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 809 ir ją išdėstyti taip:

„809

Galiojimo zona į dešinę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį“.

 

1.70.10.2. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 810 ir ją išdėstyti taip:

„810

Galiojimo zona į kairę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį“.

 

1.70.10.3. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 811 ir ją išdėstyti taip:

„811

Galiojimo zona į abi puses

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį“.

 

1.70.10.4. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 831 ir ją išdėstyti taip:

„831

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis.  Mopedai ir motociklai statomi palei važiuojamosios dalies kraštą“.

 

1.70.10.5. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 832 ir ją išdėstyti taip:

„832

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies“.

 

1.70.10.6. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 833 ir ją išdėstyti taip:

„833

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos“.

 

1.70.10.7. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 834 ir ją išdėstyti taip:

„834

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą“.

 

1.70.10.8. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 835 ir ją išdėstyti taip:

„835

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies“.

 

1.70.10.9. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 836 ir ją išdėstyti taip:

„836

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos“.

 

1.70.10.10. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 837 ir ją išdėstyti taip:

„837

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą“.

 

1.70.10.11. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 838 ir ją išdėstyti taip:

„838

Stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies“.

 

1.70.10.12. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 847 ir ją išdėstyti taip:

„847

Išskyrus neįgaliuosius

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms“.

 

1.70.10.13. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 854 ir ją išdėstyti taip:

„854

Elektromobiliai

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu“.

 

1.70.10.14. Papildyti papildoma lentele Nr. 857:

„857

Gyvenamosios transporto priemonės

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas“.

 

1.71Pakeisti 3 priedą:

1.71.1Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.4. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti arba stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją kirsti draudžiama. Jeigu geltona ištisinė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona ištisine linija.

“.

 

1.71.2Pakeisti 1.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.21. Raidė „A“ žymi eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę, išskyrus Taisyklių 182 punkte nustatytą atvejį.

 

“.

1.71.3Papildyti 1.211 papunkčiu:

1.211. Simbolis „A+“ žymi eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms, kaip nurodyta Taisyklių 1811 punkte, išskyrus Taisyklių 182 punkte nustatytą atvejį.

“.

 

1.71.4Pakeisti 1.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.28. Užrašu „TAKSI“ ir simboliu A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi. Užrašu „TAKSI“ gali būti žymimos lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietos.

 

“.

1.71.5Pakeisti 1.29 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.29. Simboliais 4+ ir A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti automobiliais, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių.

 

“.

 

1.71.6Pakeisti 1.30 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.30. Elektromobilio ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti elektromobiliams. Elektromobilio simboliu gali būti žymimos stovėjimo vietos, skirtos elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu.

 

“.

 

1.71.7. Papildyti 1.301 papunkčiu:

1.301. Motociklo ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti motociklams.

“.

 

1.71.8Papildyti 1.34 papunkčiu:

1.34. Įspėjamojo kelio ženklo Nr. 105 „Vaikai“ atvaizdas įspėja apie kelio ruožą, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai).

 

“.

1.71.9Papildyti 1.35 papunkčiu:

1.35. Įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdas įspėja, kad artėjama prie pėsčiųjų perėjos.

“.

1.72Pakeisti 4 priedą:

1.72.1Pakeisti 4 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

Kelių eismo taisyklių
4 priedas
“.

1.72.2Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kurčiųjų vairuojamų automobilių priekis ir galas gali būti pažymėti skritulio formos 160 mm skersmens skiriamuoju ženklu su trimis 40 mm skersmens juodais skrituliukais, išdėstytais įsivaizduojamo lygiakraščio trikampio, nukreipto smaigaliu žemyn, kampuose.

“.

1.72.3Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas gali būti pažymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgalieji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys asmenys turi turėti tai patvirtinantį dokumentą.

“.

1.72.4Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Ilgi ir sunkūs kroviniai automobiliai, autobusai ir priekabos, nurodyti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje Nr. 70, turi būti paženklinti sertifikuotais ilgų ir sunkių transporto priemonių skiriamaisiais ženklais pagal šioje taisyklėje nustatytus reikalavimus (skiriamųjų ženklų matmenis, skaičių, išsidėstymą ir kt.). 

“.

1.72.5Pripažinti netekusiu galios 15 punktą.

2Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.2, 1.5, 1.11, 1.20, 1.25, 1.49, 1.54–1.57, 1.60, 1.65, 1.70.2.4, 1.70.2.5, 1.70.5.5, 1.70.5.6, 1.70.9.1, 1.70.9.2, 1.70.10.14, 1.71.2–1.71.9 papunkčius, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.2, 1.11, 1.25, 1.49, 1.54–1.57, 1.60, 1.65, 1.70.2.4, 1.70.2.5, 1.70.5.5, 1.70.5.6, 1.70.9.1, 1.70.9.2, 1.70.10.14, 1.71.2–1.71.9 papunkčiai įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Marius Skuodis