LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-976 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-910

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) gauti iš zonoje veikiančių ūkio subjektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie jų veiklą ir veiklos rezultatus;“.

2. Papildyti 12 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) surinkti iš zonoje veikiančių ūkio subjektų šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus duomenis už praėjusius kalendorinius metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 dienos šiuos duomenis ir duomenis apie savo veiklą ir veiklos rezultatus už praėjusius kalendorinius metus pateikti šio  įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytai viešajai įstaigai.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Laisvųjų ekonominių zonų valstybinė priežiūra

1. Laisvųjų ekonominių zonų valstybinę priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka jos įgaliota valstybės institucija. Ši valstybės institucija, atsižvelgdama į zonų ir jų valdymo bendrovių veiklos rezultatus bei įvertinusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytos viešosios įstaigos pasiūlymus, pagal kompetenciją priima sprendimus dėl esamų zonų plėtros bei jų veiklos skatinimo, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl laisvųjų ekonominių zonų veiklos gerinimo ir naujų zonų kūrimo. Ji taip pat sprendžia bendrus visoms zonoms steigimo, valdymo ir veiklos klausimus.

2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įgaliota viešoji įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė, vykdo Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėseną Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatyta tvarka.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta viešoji įstaiga:

1) turi teisę iš zonų valdymo bendrovių bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie zonų valdymo bendrovių ir zonų įmonių veiklą bei jų veiklos rezultatus; gavusi šiuos duomenis, stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planai,  kaip zonų valdymo bendrovės laikosi joms nustatytų veiklos rezultatų ir rodiklių vykdymo reikalavimų;

2) turi teisę neatlygintinai iš valstybės registrų ir informacinių sistemų gauti zonų įmonių ir zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenai vykdyti reikalingus statistinius duomenis;

3) kiekvienais metais rengia ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytų duomenų gavimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateikia apibendrinamąsias metines laisvųjų ekonominių zonų ir jų valdymo bendrovių veiklos rezultatų ataskaitas;

4) nuolat kaupia informaciją apie laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimą, zonų įmonių ir zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatus;

5) stebi ir analizuoja zonų veiklos raidos tendencijas ir jų įtaką šalies ūkio rodikliams;

6) analizuoja esamų zonų veiklos gerinimo, jų plėtros bei veiklos skatinimo ir naujų zonų kūrimo galimybes ir pagal kompetenciją šiais klausimais teikia pasiūlymus laisvųjų ekonominių zonų valstybinę priežiūrą atliekančiai valstybės institucijai.

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įgaliotos viešosios įstaigos veikla atliekant šio straipsnio 3 dalyje nurodytas funkcijas finansuojama iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį,  įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė