LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo nr. 217 „dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 21 d. Nr. D1-846

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 5 priedo „Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas“ 6 punktą, ir vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos ______ regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius“ įrašau „Aplinkos apsaugos agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas