LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 27 d. Nr. 1K-21

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1222.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1222.3. keičiasi investicijų projekte suplanuoti pinigų srautai ir, įgyvendinančiajai institucijai atlikus pinigų srautų pasikeitimų vertinimą, nustatoma, kad tai gali turėti įtakos pasirinktai optimaliai projekto įgyvendinimo alternatyvai ir (arba) projektas tampa neatsiperkantis (taikoma, kai projektas atitinka Taisyklių 671 punkte nurodytus požymius);“.

2. Pakeičiu 6 priedo 8.2 papunkčio lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.

Sutartis

darbų / prekių / paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis

nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis

panaudos sutartis

paslaugų (civilinė) sutartis

autorinė sutartis

darbo sutartis

kitų rūšių sutartys“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė