STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. SV6-51

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.1, ir 25.4 punktais:

1.     pratęsiu akreditavimo terminą studijų programai, kad būtų užbaigta išorinio vertinimo procedūra pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.4 punktą (pagal 1 priedą);

2.     pratęsiu akreditavimo terminus baigiamoms vykdyti studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.1 punktą (pagal 2 priedą).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                       Nora Skaburskienė

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. SV6-51

1 priedas

 

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621I10007

Informatika

Šiaulių universitetas

2017 m. kovo 31 d.

612I10008

Informatika

Šiaulių universitetas

2017 m. kovo 31 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653E10004

Multimedijos ir interneto technologijos

Šiaurės Lietuvos kolegija

2017 m. vasario 28 d.

653E10005

Išmaniųjų įrenginių technologijos