LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-359 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2017 m. spalio 10 d. Nr. D1-833

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.5  papunkčiu:

1. T v i r t i n u Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams:

2.1. vykdyti šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę;

2.2. priimti sprendimus dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais.

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 25.24 papunkčio nuostatos netaikomos išrašant 2018 metų laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą.“.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. D1-398 „Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-953 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.;

3.2. 2017 metų laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai ir patvirtinimai apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą išrašomi, ataskaitos apie išrašytus 2017 metų laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą teikiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojančią tvarką.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-833 redakcija)

 

gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantiems dokumentams (toliau – dokumentai), šių dokumentų išrašymo, jų teisėtumo kontrolės tvarką.

2. Aprašu turi vadovautis:

2.1. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas) ir išrašantys dokumentus;

2.2. gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotos organizacijos (toliau – organizacijos), kurios savo pavedimų davėjams paskirsto dokumentus išrašydamos patvirtinimą apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą (toliau – patvirtinimas);

2.3. gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie gauna dokumentus ir (ar) patvirtinimus.

3. Dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais. Patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais.

4. Dokumentai ir patvirtinimai rengiami ir išrašomi elektroniniu būdu – naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). Dokumentai ir patvirtinimai gali būti išrašomi tik tiesiogiai tiems asmenims, su kuriais sudarytos atitinkamos sutartys ir jų kopijos pateiktos GPAIS. Prireikus, popierinė dokumento ir (ar) patvirtinimo kopija atspausdinama iš GPAIS suformuotos elektroninio dokumento ir (ar) patvirtinimo formos.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, IŠSKYRUS UŽSTATO SISTEMOJE SURINKTŲ, SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMas

 

6. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, ir gamintojas ir (ar) importuotojas šias atliekas perduoda tiesiogiai pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį pakuočių atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, ir gamintojas ir (ar) importuotojas šias atliekas perduoda ne tiesiogiai pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, bet pakuočių atliekų surinkėjui. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

7. Pakuočių atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, ir gamintojas ir (ar) importuotojas šias atliekas perduoda ne tiesiogiai pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, bet pakuočių atliekų surinkėjui. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

8. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį pakuočių atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose (įskaitant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas) susidariusias atliekas. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

9. Pakuočių atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį organizacijai, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose (įskaitant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas) susidariusias atliekas. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

10. Organizacija, remdamasi pakuočių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose (įskaitant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas) susidariusias atliekas. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

11. Kai tvarkomos gamintojų ir (ar) importuotojų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekos, dokumentai gali įrodyti tik tų gamintojų ir (ar) importuotojų pareigos organizuoti savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą vykdymą. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis GPAIS išrašyti dokumentą, jeigu pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti atitinkamų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

12. Pakuočių atliekų, išskyrus užstato sistemoje surinktų, sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

12.1. tik sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui;

12.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose (toliau – valstybės narės) per kalendorinius metus;

12.3. pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) energijai gauti, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, panaudotam pakuočių atliekų kiekiui;

12.4. pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose;

12.5. pakuočių atliekų kiekiui, kurį pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos išrinkti pakuočių atliekų surinkėjai surinko nekomunalinių atliekų sraute ir perdavė pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, įrašytam į Tvarkytojų sąrašą;

12.6. kiekiui pakuočių atliekų, apie kurių rūšis pakuočių atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.7. pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas pakuočių atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

12.8. pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

12.9. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs atitinkamų pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – gavėjas), apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą);

12.10. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

12.11. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

12.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

12.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

12.11.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

12.11.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

12.12. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

12.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

12.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

12.13. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

12.14. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.15. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.16. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

12.17. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.18. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.19. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.20. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

12.21. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais.

13. Jeigu pakuočių atliekų siunta neišvežta Aprašo 12.11 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

III skyrius

apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas

 

14. Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

15. Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

16. Organizacija, remdamasi apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

17. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis GPAIS išrašyti dokumentą, jeigu pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti atitinkamų apmokestinamųjų gaminių atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

18. Apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

18.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

18.2. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) energijai gauti, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, panaudotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui;

18.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip:

18.3.1. nikelio kadmio baterijų ir akumuliatorių atliekų – 75 proc.;

18.3.2. švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių atliekų – 65 proc.;

18.3.3. kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų – 50 proc.;

18.4. kiekiui apmokestinamųjų gaminių atliekų, apie kurių rūšis atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.5. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

18.6. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) panaudojimą energijai gauti turi rašytinį po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

18.7. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs atitinkamų apmokestinamųjų gaminių atliekų ar po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą), arba kuriam po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi apmokestinamųjų gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

18.8. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

18.9. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

18.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

18.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

18.9.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

18.9.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

18.10. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

18.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

18.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

18.11. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

18.12. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

18.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

18.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

18.12.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

18.12.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

18.13. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

18.13.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

18.13.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

18.14. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio (ar po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių) perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

18.15. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio sudedamųjų medžiagų ar dalių, gautų po pradinio apdorojimo, perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

18.16. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.17. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.18. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

18.19. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.20. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.21. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

18.22. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

19. Jeigu apmokestinamųjų gaminių atliekų siunta neišvežta Aprašo 18.9 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

20. Jeigu po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta neišvežta Aprašo 18.12 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

IV skyrius

elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas

 

21. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

22. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

23. Organizacija, remdamasi elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

24. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis GPAIS išrašyti dokumentą, jeigu pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti atitinkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

25. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

25.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

25.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) kitaip panaudotam, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui;

25.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas, perdirbtas ir (ar) kitaip panaudotas atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“;

25.4. buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose ir (ar) surinktas iš elektros ir elektroninės įrangos platintojų ir (ar) elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų;

25.5. kiekiui elektros ir elektroninės įrangos atliekų, apie kurių kategorijas atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.6. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

25.7. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

25.8. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs atitinkamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų ar po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą), arba kuriam po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi elektros ir elektroninės įrangos atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

25.9. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

25.10. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

25.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

25.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

25.10.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

25.10.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

25.11. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

25.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumento (-us);

25.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

25.12. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

25.13. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

25.13.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

25.13.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

25.13.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

25.13.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

25.14. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

25.14.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

25.14.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

25.15. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio (ar po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių) perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

25.16. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio sudedamųjų medžiagų ar dalių, gautų po pradinio apdorojimo, perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

25.17. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.18. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.19. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

25.20. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.21. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.22. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.23. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

25.24. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas taikant Europos standartą EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai“.

26. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekų siunta neišvežta Aprašo 25.10 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

27. Jeigu po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta neišvežta Aprašo 25.13 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

V skyrius

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas

 

28. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

29. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

30. Organizacija, remdamasi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

31. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis GPAIS išrašyti dokumentą, jeigu pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

32. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

32.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

32.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį apdorojus ir perdirbus jų sudedamąsias medžiagas ar dalis pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, arba kurį apdorojus sudedamosios medžiagos ar dalys kitaip panaudotos, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris surinktas ir sutvarkytas atsižvelgiant į minimalias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo užduotis, nurodytas Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“;

32.4. kiekiui eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, apie kurių rūšis atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.5. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

32.6. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra sutvarkęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

32.7. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą), arba kuriam po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

32.8. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

32.9. eksportuotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

32.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

32.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

32.9.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

32.9.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

32.10. eksportuotam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

32.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

32.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

32.11. eksportuotam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

32.12. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

32.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

32.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

32.12.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

32.12.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

32.13. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

32.13.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

32.13.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

32.14. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio (ar po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių) perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

32.15. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio sudedamųjų medžiagų ar dalių, gautų po pradinio apdorojimo, perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

32.16. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.17. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.18. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

32.19. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.20. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.21. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

32.22. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir po jų pradinio apdorojimo susidariusių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

33. Jeigu eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta neišvežta Aprašo 32.9 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

34. Jeigu po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta neišvežta Aprašo 32.12 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

VI skyrius

ALYVOS ATLIEKŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas

 

35. Alyvos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina alyvos atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį alyvos atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

36. Alyvos atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina alyvos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

37. Organizacija, remdamasi alyvos atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai alyvos atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

38. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis GPAIS išrašyti dokumentą, jeigu pats perdirba ir (ar) kitaip naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) kitaip naudoti alyvos atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

39. Alyvos atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

39.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam alyvos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

39.2. alyvos atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) kitaip panaudotam, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, alyvos atliekų kiekiui;

39.3. kiekiui alyvos atliekų, apie kurių rūšis alyvos atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.4. alyvos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas alyvos atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

39.5. alyvos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

39.6. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs alyvos atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą);

39.7. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

39.8. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

39.8.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

39.8.2. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

39.8.3. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

39.9. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikant išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūrą užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

39.10. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

39.11. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.12. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.13. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

39.14. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.15. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.16. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.17. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

39.18. sutvarkytam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais.

40. Jeigu alyvos atliekų siunta neišvežta Aprašo 39.7  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

VII skyrius

GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ATSKIRTŲ IŠ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SU TIKSLU JAS PERDIRBTI IR (ARBA) KITAIP PANAUDOTI, SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMas

 

41. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį mišrių komunalinių atliekų apdorotojams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

42. Atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį organizacijai, kai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

43. Organizacija, remdamasi mišrių komunalinių atliekų apdorotojų pateiktais dokumentais, naudodamasi GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

44. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, atskirtų iš mišrių komunalinių atliekų su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

44.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

44.2. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) kitaip panaudotam, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui;

44.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip:

44.3.1. nikelio kadmio baterijų ir akumuliatorių atliekų – 75 proc.;

44.3.2. švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių atliekų – 65 proc.;

44.3.3. kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų – 50 proc.;

44.4 elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas, perdirbtas ir (ar) kitaip panaudotas atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“;

44.5. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias mišrių komunalinių atliekų apdorotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, organizuojamose mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

44.6. kiekiui gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, apie kurių rūšis, kategorijas mišrių komunalinių atliekų apdorotojas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.7. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant Tvarkytojų sąraše;

44.8. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

44.9. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi ir per GPAIS yra pateikęs atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų ar po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą), arba kuriam po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

44.10. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

44.11. eksportuotam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

44.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

44.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

44.11.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

44.11.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

44.12. eksportuotam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

44.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

44.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

44.13. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

44.14. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) taikant technologinį procesą, apie kurį naudotojas (perdirbėjas) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.15. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.16. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

44.17. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.18. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuriam taikytas technologinis apdorojimo procesas, apie kurį mišrių komunalinių atliekų apdorotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.19. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią mišrių komunalinių atliekų apdorotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

44.20. sutvarkytam gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

44.20.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

44.20.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – pagal Reglamento 1013/2006 reikalavimus užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

44.20.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

44.20.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

44.21. sutvarkytam gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

44.21.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje, – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

44.21.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, – užpildytą (-us) judėjimo dokumentą (-us);

44.22. sutvarkytam gaminių atliekų kiekiui, apie kurio sudedamųjų medžiagų ar dalių, gautų po pradinio apdorojimo, perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

44.23. sutvarkytam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio (ar po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių) perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais.

45. Jeigu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siunta neišvežta Aprašo 44.11  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

46. Jeigu po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta neišvežta Aprašo 44.20 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

VIII skyrius

užstato sistemoje surinktų vienkartinių PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMas

 

47. Pakuočių atliekų perdirbėjai ir (ar) eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą kiekį pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui), įrašytam į Tvarkytojų sąrašą, kai vykdoma pareiga dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, tvarkant užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

48. Pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius), įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, naudodamasis GPAIS patvirtina pakuočių atliekų surinktą ir perdirbtą (sutvarkytą) kiekį užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui, kai vykdoma pareiga dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, tvarkant užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas. Dokumentai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

49. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius, remdamasis pakuočių atliekų surinkėjo (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus) pateiktais dokumentais, naudodamasis GPAIS išrašo patvirtinimus pavedimo davėjams, kai vykdoma pareiga dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, tvarkant užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas. Patvirtinimai naudojantis GPAIS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos.

50. Užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

50.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje užstato sistemoje surinktam vienkartinių pakuočių atliekų kiekiui, kuris perdirbtas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

50.2. surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kurį sudaro tik pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui) užstato už vienkartines pakuotes sistemą organizuoti pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų tiektos pakuotės;

50.3. pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas užstato sistemoje, apie kurią pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.4. surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kuris perduotas viešo konkurso būdu parinktam pakuočių atliekų perdirbėjui ar gavėjui;

50.5. perdirbtam pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą perdirbėjai ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.6. kiekiui pakuočių atliekų, apie kurių rūšis pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius), perdirbėjas ir (ar) eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.7. pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui), perdirbėjui ir (ar) eksportuotojui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui) esant Tvarkytojų sąraše;

50.8. perdirbtam pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų perdirbėjas yra perdirbęs;

50.9. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi ir per GPAIS yra pateikęs atitinkamų pakuočių atliekų perdirbimo sutartį su gavėju, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka (su vertimu į lietuvių kalbą);

50.10. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi valstybėse narėse gavėją, apie kurį eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti įvežamas atliekas pagal reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą), arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją (su atitinkamos dalies apie atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą);

50.11. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, per GPAIS pateikiant šią informaciją:

50.11.1. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo – atliekų vežimą lydinčią informaciją, kuri nurodyta Reglamento 1013/2006 VII priede;

50.11.2. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo –planuojamą atliekų siuntos išvežimo laiką (valandų intervalu);

50.11.3. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais;

50.12. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos atliekos, per GPAIS pateikiant Reglamento 1013/2006 VII priede nurodytą užpildytą (-us) dokumentą (-us);

50.13. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius)  turi rašytinį gavėjo paliudijimą ir apie tai yra pateiktas patvirtinimas per GPAIS;

50.14. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris perdirbtas taikant technologinį procesą, apie kurį perdirbėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.15. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris perimtas ir eksportuotas kaip eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.16. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris transportuotas ir eksportuotas priemonėmis, apie kurias eksportuotojas informavo Tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka;

50.17. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.18. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas ir perduotas kaip surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.19. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, kuris transportuotas priemonėmis, apie kurias surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.20. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, laikytam pagal įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą, apie kurią surinkėjas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

50.21. sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvienos atliekų siuntos perdavimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas, per GPAIS pildant atliekų vežimo lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir atliekų siuntos išvežimo momentu nurodant išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį, maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“) arba kad atliekos vežamos geležinkeliais.

51. Jeigu pakuočių atliekų siunta neišvežta Aprašo 50.11  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) per 1 darbo dieną apie tai per GPAIS privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos neišvežtos.

 

IX skyrius

DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO KONTROLĖ

 

52. RAAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išrašančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, kaip jie laikosi Apraše nustatytų reikalavimų.

53. Jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami bent vieną iš Apraše nurodytų reikalavimų, laikoma, kad dokumentai ir patvirtinimai, įskaitant išrašytus remiantis pažeidžiant minėtus reikalavimus išrašytais dokumentais, išrašyti neteisėtai.

54. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais priima RAAD, vadovaudamasis Aprašo 53 punktu.

55. Dokumentų ir patvirtinimų pripažinimas neteisėtai išrašytais įforminamas patikrinimo aktu, kurį patvirtina RAAD direktorius ar jo įgaliotas asmuo savo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

56. Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies dokumente nurodyto atliekų kiekio) ir (ar) patvirtinimas (dėl viso patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) laikomas netekusiu galios nuo sprendimo priėmimo dienos.

57. RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento ir (ar) patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas GPAIS pažymi, kad konkretus dokumentas ar jo dalis ir (ar) patvirtinimas ar jo dalis pripažintas negaliojančiu, ir praneša:

57.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuris išrašė dokumentą, ir (ar) organizacijai, kuri išrašė patvirtinimą;

57.2. organizacijai ir (ar) gamintojui ar importuotojui, ir (ar) atliekų surinkėjui, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuriems išrašytas dokumentas, ir (ar) gamintojui ar importuotojui, kuriam išrašytas patvirtinimas;

57.3. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, jeigu gamintojas ar importuotojas išrašytu dokumentu ar patvirtinimu atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą (gavęs informaciją dėl sprendimo dėl dokumento ar patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu apskundimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymo, RAAD per 3 darbo dienas apie tai informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją);

57.4. RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota organizacijos ir (ar) gamintojo ar importuotojo, ir (ar) atliekų surinkėjo, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojo, kuriems dokumentas ir (ar) patvirtinimas išrašytas, buveinė;

57.5. Aplinkos apsaugos agentūrai.

58. RAAD sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas netenka teisės išrašyti dokumentus kitą dieną po išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo. Apie gaminių ir pakuočių atliekų surinkėją, naudotoją (perdirbėją), eksportuotoją ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotoją, kuris išrašė dokumentus pažeisdamas Aprašo reikalavimus arba pateikė melagingus duomenis, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą.

60. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi Aprašo 59 punkte nurodytą informaciją, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka įvertina, ar surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis.

61. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________