Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 4 d. Nr. 792

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.21.                   licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar)

tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą

(rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

3.21.1.                 išdavimą                                                                                               196

3.21.2.                 patikslinimą                                                                                          25“.

 

1.2. Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26.                   licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės

aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:

3.26.1.                 išdavimą                                                                                               586

3.26.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.3. Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27.                   licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar)

tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą

(rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija:

3.27.1.                 išdavimą                                                                                               586

3.27.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.4. Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28.                   licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos

inspekcija:                                                                                           

3.28.1.                 išdavimą                                                                                               586

3.28.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.5. Pakeisti 3.30 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.30.                   finansų maklerio įmonės licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  947“.

 

1.6. Pakeisti 3.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.31.                   finansų patarėjo įmonės licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  574“.

 

1.7. Pakeisti 3.32 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.32.                   reguliuojamos rinkos licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  947“.

 

1.8. Pakeisti 3.33 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.33.                   draudimo veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:

3.33.1.                 išdavimą                                                                                               2 904

3.33.2.                 pakeitimą                                                                                             14“.

 

1.9. Pakeisti 3.34 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.34.                   draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos, kurią išduoda

Lietuvos bankas, išdavimą                                                                   271“.

 

1.10. Pakeisti 3.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.35.                   perdraudimo veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  2 904“.

 

1.11. Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.36.                   licencijos organizuoti didžiąją loteriją, kurią išduoda Lošimų

priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos:                                                                                         

3.36.1.                 išdavimą                                                                                               992

3.36.2.                 patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.12. Pakeisti 3.47 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.47.                   licencijos verstis tabako gaminių gamyba:

3.47.1.                 išdavimą                                                                                               625

3.47.2.                 patikslinimą                                                                                          51

3.47.3.                 popierinės formos licencijos dublikato išdavimą                                 86.“

 

1.13. Pakeisti 3.80 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.80.                   skrydžių vadovo mokinio licencijos, kurią išduoda Civilinės

aviacijos administracija, išdavimą                                                        2,9“.

 

1.14. Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.4.             branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                47 543“.

 

1.15. Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.2.                eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:

3.81.2.1.              branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno

bloko branduolinę (atominę) elektrinę                                                 80 000

3.81.2.2.              dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                    80 000

3.81.2.3.              neenergetinį branduolinį reaktorių                                                       80 000

3.81.2.4.              branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                34 521

3.81.2.5.              branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras               58 046

3.81.2.6.              radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    50 714

3.81.2.7.              radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą

pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti

licencija jau buvo išduota                                                                    6 896

3.81.2.8.              radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          62 466

3.81.2.9.              radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              57 007“.

 

1.16. Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.4.             branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                51 048“.

 

1.17. Pakeisti 3.81.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.                vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo

nutraukimą:

3.81.4.1.              branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            80 000

3.81.4.2.              dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                80 000

3.81.4.3.              neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                80 000

3.81.4.4.              branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                42 728

3.81.4.5.              branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              45 786

3.81.4.6.              radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    45 816

3.81.4.7.              radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              48 606“.

 

1.18. Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.5.                prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                            49 754“.

 

1.19. Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.6.                vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai

vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą

branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių

medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus,

tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos viršininko                                                                           6 420“.

 

1.20. Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.7.                įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų

kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos

viršininko                                                                                             5 028“.

 

1.21. Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.8.                vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą

branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą

branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų

kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias

medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės

saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                4 832“.

 

1.22. Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.9.                įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų

kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais

kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas

daliąsias medžiagas                                                                              3 375“.

 

1.23. Pakeisti 3.82.2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.11.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            70 253“.

 

1.24. Pakeisti 3.82.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.12.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            68 057“.

 

1.25. Pakeisti 3.82.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.14.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          75 613“.

 

1.26. Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.11.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            80 000“.

 

1.27. Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.12.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            80 000“.

 

1.28. Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.13.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          80 000“.

 

1.29. Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.14.           branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras,

ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    80 000“.

 

1.30. Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.15.           branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras,

ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              80 000“.

 

1.31. Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.16.           radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              80 000“.

 

1.32. Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.5.                prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų

atliekynų                                                                                              55 005“.

 

1.33. Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.83.                   nurodytų 3.81 papunktyje licencijuojamos veiklos sąlygų

pakeitimą licencijos turėtojo prašymu:

3.83.1.                 pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                             62

3.83.2.                 atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas,

išskyrus modifikaciją, kuri atliekama siekiant vykdyti

išmontavimo darbus                                                                             190

3.83.3.                 pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto gyvavimo

etapą                                                                                                    80 000

3.83.4.                 siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                                  61 279

3.83.5.                 jeigu licencijos turėtojas reorganizuojamas                                          5 619“.

 

1.34. Pakeisti 3.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.90.                   banko licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą                4 157“.

 

1.35. Pakeisti 3.91 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.91.                   užsienio banko filialo licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  4 157“.

 

1.36. Pakeisti 3.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.92.                   kredito unijos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas,

išdavimą                                                                                               730“.

 

1.37. Pakeisti 3.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.93.                   centrinės kredito unijos licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  2 619“.

 

1.38. Pakeisti 3.94 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.94.                   mokėjimo įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas,

išdavimą                                                                                               898“.

 

1.39. Pakeisti 3.95 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.95.                   mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią išduoda

Lietuvos bankas, išdavimą                                                                   682“.

 

1.40. Pakeisti 3.96 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.96.                   elektroninių pinigų įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos

bankas, išdavimą                                                                                  1 463“.

 

1.41. Pakeisti 3.97 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.97.                   elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią

išduoda Lietuvos bankas, išdavimą                                                     1 235“.

 

1.42. Pakeisti 3.98 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.98.                   užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo

licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą                           1 463“.

 

1.43. Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.119.                 licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos automatais,

kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos:

3.119.1.               išdavimą                                                                                               992

3.119.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.44. Pakeisti 3.120 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.120.                 licencijos organizuoti bingą, kurią išduoda Lošimų priežiūros

tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

3.120.1.               išdavimą                                                                                               992

3.120.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.45. Pakeisti 3.121 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.121.                 licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų

lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais, kurią

išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos:

3.121.1.               išdavimą                                                                                               992

3.121.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.46. Pakeisti 3.122 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.122.                 licencijos organizuoti totalizatorių, kurią išduoda Lošimų

priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos:

3.122.1.               išdavimą                                                                                               992

3.122.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.47. Pakeisti 3.123 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.123.                 licencijos organizuoti lažybas, kurią išduoda Lošimų

priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos:

3.123.1.               išdavimą                                                                                               992

3.123.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

1.48. Pakeisti 3.139 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.139.                 licencijos verstis valdymo įmonės veikla, kurią išduoda

Lietuvos bankas, išdavimą                                                                   826“.

 

1.49. Pakeisti 3.140 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.140.                 licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės

arba uždaro tipo investicinės bendrovės veikla, kurią išduoda

Lietuvos bankas, išdavimą                                                                   790“.

 

1.50. Pakeisti 4.26.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.26.2.                patikslinimą                                                                                          8,9“.

 

1.51. Pakeisti 4.89.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.89.2.                patikslinimą                                                                                          25“.

 

1.52. Pakeisti 4.90.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.90.2.                patikslinimą                                                                                          25“.

 

1.53. Pakeisti 4.91.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.91.2.                patikslinimą                                                                                          25“.

 

1.54. Pakeisti 4.92.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.92.2.                patikslinimą                                                                                       25“.

 

1.55. Pakeisti 4.93.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.93.2.                patikslinimą                                                                                          25“.

 

1.56. Pakeisti 4.95 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.95.                   degimo bandymą, skysčių tūrio nustatymą, masės nustatymą

svarstyklėmis, optiniais balikliais balintų tekstilės pluoštų

nustatymą, žymiklio identifikavimą kure, tabako ir tabako

gaminių rūkymo bandymą                                                                   5,2“.

 

1.57. Pakeisti 4.96 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.96.                   keramikos vaiskumo nustatymą, granuliometrinę analizę,

putojančio gėrimo perteklinio slėgio nustatymą afrometru,

grūdų hektolitro masės nustatymą, siūlų ilginio tankio (tex)

nustatymą, naftos produktų distiliavimą atmosferos slėgyje

(rankinį distiliavimą), vandens kiekio naftos produktuose

nustatymą distiliavimo metodu, tabako dalelių dydžio

nustatymą                                                                                            7,8“.

 

1.58. Pakeisti 4.99 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.99.                   tankio nustatymą areometru, naftos produktų stingimo

temperatūros nustatymą, paviršinio aktyvumo medžiagų

identifikavimą, kokybinį krakmolo nustatymą, metalų ir

mineralinių medžiagų kokybinę analizę, cetaninio indekso

nustatymą, mielių aktyvumo nustatymą, vandenilio jonų

rodiklio pH nustatymą                                                                         5,7“.

 

1.59. Pakeisti 4.114 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.114.                 tekstilės kiekybinį cheminį tyrimą, švino kiekio benzine

nustatymą atominės absorbcijos spektrometrijos metodu                    70“.

 

1.60. Pakeisti 4.137 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.137.                 trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo

draudimo ar perdraudimo veiklos leidimo:

4.137.1.               išdavimą                                                                                               2 904

4.137.2.               pakeitimą                                                                                             14“.

 

1.61. Pakeisti 4.138 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.138.                 trečiosios valstybės nepriklausomo draudimo ar perdraudimo

tarpininko įmonės filialo veiklos leidimo išdavimą                              271

 

1.62. Papildyti 4.1402 papunkčiu:

4.1402.               asmens įrašymą į valiutos keityklos operatorių sąrašą pagal

Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymą              149“.

 

1.63. Papildyti 4.1403 papunkčiu:

4.1403.               asmens įrašymą į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų

operatorių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio

finansavimo įstatymą                                                                           149“.

 

1.64. Papildyti 4.1404 papunkčiu:

4.1404.               asmens įrašymą į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą

pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą                      149“.

 

1.65. Papildyti 4.1405 papunkčiu:

4.1405.               asmens įrašymą į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito

tarpininkų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos vartojimo

kredito įstatymą                                                                                   149“.

 

1.66. Papildyti 4.1406 papunkčiu:

4.1406.               asmens įrašymą į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos

operatorių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos vartojimo

kredito įstatymą                                                                                   149“.

 

1.67. Papildyti 4.1407 papunkčiu:

4.1407.               asmens įrašymą į viešąjį kredito davėjų sąrašą pagal Lietuvos

Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito

įstatymą                                                                                               149“.

 

1.68. Papildyti 4.1408 papunkčiu:

4.1408.               asmens įrašymą į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos

operatorių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos su

nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą                                  149“.

 

1.69. Papildyti 4.1409 papunkčiu:

4.1409.               asmens įrašymą į viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų

sąrašą pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu

susijusio kredito įstatymą                                                                    149“.

 

1.70. Papildyti 4.14010 papunkčiu:

4.14010.              asmens įrašymą į viešąjį priklausomų kredito tarpininkų,

veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą

pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio

kredito įstatymą                                                                                   149“.

 

1.71. Pakeisti 4.193.5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.193.5.4.           ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti

pažymėjimo:

4.193.5.4.1.         išdavimą                                                                                               133

4.193.5.4.2.         galiojimo pratęsimą                                                                              65“.

 

1.72. Pripažinti netekusiu galios 4.198 papunktį.

 

1.73. Pakeisti 4.219 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.219.                 vidaus vandenų uosto įregistravimą                                                    65“.

 

1.74. Pakeisti 4.221 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.221.                 vidaus vandenų komercinės prieplaukos įregistravimą                        39“.

 

1.75. Pakeisti 4.222 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.222.                 vidaus vandenų komercinės prieplaukos įregistravimo

duomenų keitimą                                                                                 9,2“.

 

1.76. Pripažinti netekusiais galios 4.223–4.224 papunkčius.

 

1.77. Pripažinti netekusiu galios 4.227 papunktį.

 

1.78. Pripažinti netekusiu galios 4.259 papunktį.

 

1.79. Pakeisti 4.331 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.331.                 teisės įmonei atlikti motorinių transporto priemonių ir jų

priekabų techninę ekspertizę suteikimą                                               144

 

1.80. Pripažinti netekusiu galios 4.355 papunktį.

 

1.81. Pripažinti netekusiu galios 4.357 papunktį.

 

1.82. Pakeisti 4.361 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.361.                 tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams

vertinimą                                                                                              14“.

 

1.83. Pripažinti netekusiu galios 4.364 papunktį.

 

1.84. Pakeisti 4.375 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.375.                 įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje:

4.375.1.               išdavimą                                                                                               106

4.375.2.               pakeitimą                                                                                             17

4.375.3.               atnaujinimą                                                                                          106

4.375.4.               papildymą                                                                                            25“.

 

1.85. Pripažinti netekusiu galios 4.394 papunktį.

 

1.86. Papildyti 4.4393 papunkčiu:

4.4393.               už maisto ar maisto papildo (-ų), ar specialiojo maisto,

eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo išdavimą                        29“.

 

1.87. Pakeisti 4.459 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.459.                 registruotų augalų apsaugos produktų sudėties pakeitimų:

4.459.1.               įvertinimą                                                                                             655

4.459.2.               įvertinimą, kai pakeitimai yra nedideli                                                 289“.

 

1.88. Papildyti 4.4931 papunkčiu:

4.4931.               mažos rizikos augalų apsaugos produkto, apibrėžto

reglamento (EB) Nr. 1107/2009 47 straipsnio 1 dalyje,

registravimą Lietuvos Respublikoje pagal reglamento

(EB) Nr. 1107/2009 40 straipsnį                                                          1 871“.

 

1.89. Pakeisti 4.497 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.497.                 leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                        868“.

 

1.90. Pakeisti 4.498 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.498.                 leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                              868“.

 

1.91. Pakeisti 4.499 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.499.                 leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                              868“.

 

1.92. Pakeisti 4.500 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.500.                 leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą                    400“.

 

1.93. Pakeisti 4.501 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.501.                 lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                                     658“.

 

1.94. Pakeisti 4.502 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.502.                 lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų

patvirtinimą                                                                                          335“.

 

1.95. Pakeisti 4.503 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.503.                 loterijų taisyklių suderinimą                                                                 439“.

 

1.96. Pakeisti 4.504 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.504.                 loterijų taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų suderinimą                    219“.

 

1.97. Pakeisti 4.505 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.505.                 leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus

(kazino) pakeitimą arba papildymą                                                      220“.

 

1.98. Pakeisti 4.506 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.506.                 lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių

registre                                                                                                 6,5“.

 

1.99. Pakeisti 4.507 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.507.                 Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą        4,6“.

 

1.100. Pakeisti 4.508 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.508.                 leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus

(kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai

keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje

pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                    37“.

 

1.101. Pakeisti 4.5081 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5081.               leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus

(kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus

pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos

adresas                                                                                                 18“.

 

1.102. Pakeisti 4.509 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.509.                 lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo įregistravimą Lietuvos

lošimo įrenginių registre                                                                       13“.

 

1.103. Pakeisti 4.5091 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5091.               leidimo organizuoti nuotolinius lošimus:

4.5091.1.              išdavimą                                                                                               454

4.5091.2.              papildymą ar pakeitimą, išskyrus pakeitimą, kai leidime

nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies

lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir

pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus

pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos

adresas                                                                                                 220

4.5091.3.              pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į

kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo

organizavimo vietoje                                                                            37

4.5091.4.              pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus

pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos

adresas                                                                                                 18“.

 

1.104. Pripažinti netekusiais galios 4.538–4.539 papunkčius.

 

1.105. Papildyti 4.5391 papunkčiu:

4.5391.               leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą                            52“.

 

1.106. Papildyti 4.5392 papunkčiu:

4.5392.               leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą                            52“.

 

1.107. Papildyti 4.5393 papunkčiu:

4.5393.               leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą                             52“.

 

1.108. Papildyti 4.5394 papunkčiu:

4.5394.               leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą                            52“.

 

1.109. Papildyti 4.5395 papunkčiu:

4.5395.               leidimo nugriauti statinį išdavimą                                                        52“.

 

1.110. Papildyti 4.5396 papunkčiu:

4.5396.               leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą                         52“.

 

1.111. Pakeisti 4.542 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.542.                 leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio)

reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą                                          18“.

 

1.112. Pakeisti 4.543 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.543.                 papildomo leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar

priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu

egzemplioriaus išdavimą                                                                      6“.

 

1.113. Papildyti 4.5441 papunkčiu:

4.5441.               leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais

automobiliais paslaugas išdavimą                                                        16“.

 

1.114. Pripažinti netekusiu galios 4.554 papunktį.

 

1.115. Papildyti 4.5621 papunkčiu:

4.5621.               nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto

kvalifikacijos atestato, kurį išduoda Kultūros ministerija,

išdavimą                                                                                               40“.

 

1.116. Pakeisti 4.594 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.594.                 branduolinės saugos srities veiklos leidimų išdavimą:

4.594.1.               pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės)

elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę:

4.594.1.1.            kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1

dalies 2 punkte, turėtojas                                                                     8 400

4.594.1.2.            kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1

dalies 3 punkte, turėtojas                                                                     80 000

4.594.2.               įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo

medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir

neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą

atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba)

branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės

energetikos objektuose                                                                        46 927

4.594.3.               atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą             80 000

4.594.4.               pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto

eksploatavimą:

4.594.4.1.            branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            80 000

4.594.4.2.            dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                            80 000

4.594.4.3.            neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                58 217

4.594.4.4.            branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                10 955

4.594.4.5.            branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              24 566

4.594.4.6.            radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    16 989

4.594.4.7.            radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          17 976

4.594.4.8.            radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              15 404

4.594.5.               paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                                  24 254

4.594.6.               vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias

atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu                            3 111

4.594.7.               vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį

kurą                                                                                                      3 111“.

 

1.117. Pakeisti 4.595 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.595.                 4.594.1–4.594.5 papunkčiuose nurodytų leidimų sąlygų

pakeitimą leidimo turėtojo prašymu:

4.595.1.               pasikeitus leidimo turėtojo rekvizitams                                               62

4.595.2.               atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas,

išskyrus modifikaciją, kuri atliekama siekiant vykdyti

išmontavimo darbus                                                                             190

4.595.3.               pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto gyvavimo

etapą                                                                                                    23 591

4.595.4.               siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                                  6 814

4.595.5.               jeigu leidimo turėtojas reorganizuojamas                                             1 003“.

 

1.118. Pakeisti 4.596 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.596.                 leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                           

4.596.1.               išdavimą                                                                                               1 310

4.596.2.               dublikato išdavimą                                                                              38“.

 

1.119. Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.                 laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti,

remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų

apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos

inspekcija:

4.597.1.               išdavimą                                                                                               586

4.597.2.               patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.120. Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.                 laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija:

4.598.1.               išdavimą                                                                                               586

4.598.2.               patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.121. Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.                 laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:

4.599.1.               išdavimą                                                                                               586

4.599.2.               patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      38“.

 

1.122. Pakeisti 4.600 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.600.                 saugos analizės ir pagrindimo dokumentų derinimą:                          

4.600.1.               branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės)

vertinimo ataskaitos derinimą:                                                            

4.600.1.1.            branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            70 831

4.600.1.2.            dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                            79 258

4.600.1.3.            neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                42 484

4.600.1.4.            branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                26 830

4.600.1.5.            branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              26 830

4.600.1.6.            radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    26 830

4.600.1.7.            radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          65 145

4.600.1.8.            radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              26 830

4.600.2.               periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo

ataskaitos derinimą:                                                                            

4.600.2.1.            branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                             80 000

4.600.2.2.            neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                78 466

4.600.2.3.            branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                25 181

4.600.2.4.            branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              26 734

4.600.2.5.            radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    22 988

4.600.2.6.            radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          28 580

4.600.2.7.            radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              28 700

4.600.3.               branduolinės energetikos objekto pirmos kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                           18 674

4.600.4.               branduolinės energetikos objekto antros kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    16 373

4.600.5.               branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    321

4.600.6.               branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    103

4.600.7.               branduolinės energetikos objekto penktos kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    2 410

4.600.8.               branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu

eksploatuoti programos derinimą:                                                       

4.600.8.1.            branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                             75 072

4.600.8.2.            neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                53 195

4.600.8.3.            branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                18 151

4.600.8.4.            branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              21 546

4.600.8.5.            radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    19 036

4.600.8.6.            radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          21 366

4.600.8.7.            radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              22 050

4.600.9.               nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems

nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto

įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų

derinimą                                                                                               14 478

4.600.10.             atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimą                 2 346

4.600.11.             priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo

programos derinimą                                                                             7 691

4.600.12.             branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos

zonas analizės derinimą:                                                                     

4.600.12.1.          branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            3 816

4.600.12.2.          dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                            4 578

4.600.12.3.          neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                3 816

4.600.12.4.          branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                3 388

4.600.12.5.          branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              3 816

4.600.12.6.          radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    3 388

4.600.12.7.          radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          3 388

4.600.12.8.          radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              3 781

4.600.13.             atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimą:                        

4.600.13.1.          branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            4 544

4.600.13.2.          dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                            4 544

4.600.13.3.          neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                4 544

4.600.13.4.          branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                4 544

4.600.13.5.          branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              4 544

4.600.13.6.          radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    4 544

4.600.13.7.          radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          4 544

4.600.13.8.          radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              4 544

4.600.13.9.          veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas,

nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos

(įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba

II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko                                                               3 174

4.600.13.10.        veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti

branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos,

turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos

prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko                                            3 174

4.600.13.11.        veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo

medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti

branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos

branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį

kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos

arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas,

nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                            535

4.600.13.12.        veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti

branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos,

turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos

prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba

nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko, ir įsigyti, turėti ir naudoti

daliąsias medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede

nustatytais kiekiais                                                                               535

4.600.14.             branduolinio energetikos objekto techninės specifikacijos

derinimą:

4.600.14.1.          branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            53 356

4.600.14.2.          dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                            55 135

4.600.14.3.          neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                36 448

4.600.14.4.          branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                13 075

4.600.14.5.          branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              16 775

4.600.14.6.          radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    16 283

4.600.14.7.          radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          14 367

4.600.14.8.          radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              16 775“.

 

1.123. Pakeisti 4.6001 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6001.               asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo

pažymėjimo, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija:

4.6001.1.              išdavimą                                                                                               65

4.6001.2.              dublikato išdavimą                                                                              12“.

 

1.124. Papildyti 4.6002 papunkčiu:

4.6002.               asmens, siekiančio eiti ar einančio branduolinės energetikos

objekto vadovaujančio darbuotojo pareigas:

4.6002.1.              atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą                                       76

4.6002.2.              atestato išdavimą                                                                                 10“.

 

1.125. Papildyti 4.6003 papunkčiu:

4.6003.               radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato, kurį

išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,

išdavimą                                                                                               3 546“.

 

1.126. Papildyti 4.6004 papunkčiu:

4.6004.               radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo

sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija, išdavimą                                                                 2 443“.

 

1.127. Papildyti 4.6005 papunkčiu:

4.6005.               pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą            5 567“.

 

1.128. Papildyti 4.6006 papunkčiu:

4.6006.               radioaktyviųjų medžiagų vežimo ir pakuotės konstrukcijos

patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės

energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                              8 692“.

 

1.129. Papildyti 4.6007 papunkčiu:

4.6007.               kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto

radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato

pripažinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės

energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                              378“.

 

1.130. Papildyti 4.6008 papunkčiu:

4.6008.               kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto pakuotės

konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato,

kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos

inspekcija, išdavimą                                                                             378“.

 

1.131. Papildyti 4.6009 papunkčiu:

4.6009.               kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto

radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir pakuotės

konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato,

kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos

inspekcija, išdavimą                                                                             522“.

 

1.132. Pakeisti 4.6111 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6111.               restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino,

bankroto administratoriaus kvalifikacijos egzamino:

4.6111.1.              teorinės dalies laikymą, perlaikymą                                                     81

4.6111.2.              praktinės dalies raštu laikymą, perlaikymą                                          106

4.6111.3.              praktinės dalies žodžiu laikymą, perlaikymą                                       79“.

 

1.133. Pakeisti 4.6112 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6112.               asmens, išskyrus fizinį asmenį, įrašymą į Asmenų, teikiančių

įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą arba

Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas

teikiančių asmenų sąrašą, jei jis neturi kitos Europos

Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto

dokumento, įrodančio, kad turi teisę teikti įmonių bankroto

arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas

pagal tos valstybės narės teisės aktus                                                  66“.

 

1.134. Pakeisti 4.6113 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6113.               restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo, bankroto

administratoriaus pažymėjimo, bankroto administratoriaus

padėjėjo pažymėjimo:

4.6113.1.              išdavimą                                                                                               30

4.6113.2.              dublikato išdavimą                                                                              15“.

 

1.135. Papildyti nauju 4.6114 papunkčiu:

4.6114.               bankroto administratoriaus padėjėjo kvalifikacijos egzamino

laikymą, perlaikymą                                                                             37“.

 

1.136. Papildyti nauju 4.6115 papunkčiu:

4.6115.               asmens, siekiančio teikti įmonių bankroto arba įmonių

restruktūrizavimo administravimo paslaugas, įsisteigus

Lietuvos Respublikoje, profesinio tinkamumo testo laikymą,

perlaikymą                                                                                            81“.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.12, 1.124–1.131 papunkčiai įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka