KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo   d. Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V - 106 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai veiksmų plano pagal gripo pandemijos etapus patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl valstybės valdymo institucijų, įstaigų, apskričių administracijų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Kelmės rajono pasirengimo gripo pandemijai veiksmų planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u  gripo pandemijos veiksmų plane numatytas įstaigas laikytis ir vykdyti numatytas priemones gripo pandemijos metu.

3. P a v e d u  savivaldybės gydytojai kontroliuoti gripo pandemijos veiksmų plane numatytų priemonių taikymą ir laikymąsi gripo pandemijos metu.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas                                                           Danutė Laivienė