LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 11 d. Nr. A1-86

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 1.7 papunktį.

2. Papildau 1.10.13 papunkčiu:

1.10.13. Prašymo gauti komunikacijos techninės pagalbos priemonę SP-10 (13) formą;“.

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (1) formą:

3.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Priežastys gauti techninės pagalbos priemonę (pažymėkite Q): 

3.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

3.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

3.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

3.4.  Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia

3.5.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

3.6.  Asmuo turi judesio raidos sutrikimų (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas)

3.7.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

3.8.  Kita ....................................................................................................................“.

3.2. Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Esu informuotas, kad:

7.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, antropometriniai ir fiziniai duomenys, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

7.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus judėjimo techninės pagalbos priemonei gauti, ji nebus išduodama, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

7.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (2) formą:

4.1. Papildau 1.7 papunkčiu:

1.7.  Palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį“.

4.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Priežastys gauti kompensaciją (pažymėkite Q): 

2.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

2.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

2.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

2.4.  Asmuo turi judesio raidos sutrikimų (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas)

2.5.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

2.6.  Kita ....................................................................................................................“.

4.3. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.  Bendra tvarka gautą naują palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, aktyvaus tipo ar elektrinį vežimėlį, rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį, čiužinį praguloms išvengti, lovos staliuką, patiesalą praguloms išvengti, pulteliu valdomą elektrinį vonios suoliuką (pabraukite)

_______________________________________________________________________________

(Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinio padalinio pavadinimas arba savivaldybės įstaigos pavadinimas)“.

4.4. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.  Pirkimo užsienio valstybėje dokumentas, ___ lapai.“

4.5. Pakeičiu 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

4.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Esu informuotas, kad:

9.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

9.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai už savo lėšomis įsigytą judėjimo techninės pagalbos priemonę gauti, kompensacija nebus išmokama, o neteisėtai gautą kompensaciją už įsigytą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

9.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (3) formą:

5.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priežastys gauti regos techninės pagalbos priemonę (pažymėkite Q): 

1.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

1.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

1.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

1.4.  Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia

1.5.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

1.6.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

1.7.  Kita ............................................................................................................................“.

5.2. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

5.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Esu informuotas, kad:

5.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

5.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus regos techninės pagalbos priemonei gauti, ji nebus išduodama, o neteisėtai gautą regos techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

5.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (4) formą:

6.1. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.10.  Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (kalbantis) arba judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (mygtukinis) (nurodyti modelį)“.

6.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Priežastys gauti kompensaciją (pažymėkite Q): 

2.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

2.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

2.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

2.4.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

2.5.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

2.6.  Kita ............................................................................................................................“.

6.3. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.  Pirkimo užsienio valstybėje dokumentas, ____ lapai.“

6.4. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

6.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Esu informuotas, kad:

8.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

8.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę gauti, kompensacija nebus išmokama, o neteisėtai gautą kompensaciją už savo lėšomis įsigytą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

8.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (5) formą:

7.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priežastys gauti klausos techninės pagalbos priemonę (pažymėkite Q): 

1.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

1.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

1.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

1.4.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

1.5.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

1.6.  Kita ............................................................................................................................“.

7.2. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

7.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Esu informuotas, kad:

5.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

5.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus klausos techninės pagalbos priemonei gauti, ji nebus išduodama, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

5.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (6) formą:

8.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Priežastys gauti kompensaciją (pažymėkite Q): 

2.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

2.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

2.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

2.4.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

2.5.  Asmeniui nustatytas ne mažesnis kaip _________ dB klausos pablogėjimas

2.6.  Asmuo naudojasi klausos aparatu (aparatais) arba kochleariniu implantu, arba įsriegiamu kauliniu implantu ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose, mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje“.

8.2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.  Pirkimo užsienio valstybėje dokumentas, ____ lapai.“

8.3. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

8.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Esu informuotas, kad:

8.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

8.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę gauti, kompensacija nebus išmokama, o neteisėtai gautą kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

8.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

9. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas SP-10 (7) formą:

9.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Priežastys gauti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas (pažymėkite Q):  

3.1.  Asmeniui nuo 14 metų nustatytas neįgalumo lygis

3.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

3.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis

3.4.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos gydomas asmens sveikatos priežiūros arba reabilitacijos įstaigoje

3.5.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

3.6.  Kita ...........................................................................................................................“.

9.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pridedama (pažymėkite Q):

6.1.  Asmens (vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ______ lapai.

6.2.  Teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento kopija, _____ lapai.

6.3.  Išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a), _______ lapai.

6.4.  Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, kopija, ______ lapai.

6.5.  Neįgaliojo pažymėjimo, invalido pažymėjimo ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos ar dokumento, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia, kopija, ______ lapai.

6.6.  Informacija apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. (savivaldybės administracijos skyriaus pažyma arba buities tyrimo aktas), _______ lapai.

6.7.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.

6.8.  Kita ...........................................................................................................................“.

9.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Esu informuotas, kad:

9.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, antropometriniai ir fiziniai duomenys, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

9.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus elektriniam vežimėliui, elektriniam varytuvui ar baterijoms gauti, jie nebus išduodami, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

9.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

10. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti kojomis minamą triratį ar keturratį SP-10 (8) formą:

10.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Priežastis gauti kojomis minamą triratį ar keturratį (pažymėkite Q): 

3.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

3.2.  Asmuo turi judesio raidos sutrikimų (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas)

3.3.  Asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas)“.

10.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Esu informuotas, kad:

8.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, antropometriniai ir fiziniai duomenys, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

8.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus kojomis minamam triračiui ar keturračiui gauti, jie nebus išduodami, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

8.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

11. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatorių SP-10 (9) formą:

11.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priežastys gauti klausos techninės pagalbos priemonę (pažymėkite Q):  

1.1.  Asmeniui nustatytas neįgalumo lygis

1.2.  Asmeniui nustatytas darbingumo lygis

1.3.  Asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

1.4.  Asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių

1.5.  Asmens klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB“.

11.2. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

11.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Esu informuotas, kad:

5.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

5.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamam įtaisui ir (ar) garso rodytuvui (elektroninei auklei), įspėjamajam durų įtaisui, judesio rodytuvui, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriui gauti, jie nebus išduodami, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

5.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

12. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą SP-10 (10) formą:

12.1. Pakeičiu 4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.7.  Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo sukako nustatytą senatvės pensijos amžių (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo, šalpos senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo), kopija, ___ lapai.“

12.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Esu informuotas, kad:

6.1. Visi šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, neįgalumo ar darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos duomenys) gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose šio prašymo nagrinėjimo tikslais.

6.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus rankomis arba automatiškai reguliuojamai lovai gauti, ji nebus išduodama, o neteisėtai gautą techninės pagalbos priemonę turėsiu grąžinti.

6.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento ir institucijos, tvarkančios asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis