KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANO FORMOS IR JO RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-313

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1371 straipsnio 7 dalį:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Individualaus socialinės reabilitacijos plano formą;

1.2. Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengimo metodiką.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos.

3. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrąjį skyrių šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                       Donatas Matuiza

 

Forma patvirtinta

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. V-313

 

_______________________________________________________________________________________________________

(pataisos įstaigos pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

________________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

 

________________________________

(parašas)

 

________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

INDIVIDUALUS NUTEISTOJO (-OSIOS) _________________________SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANAS

(vardas ir pavardė)

 

 

_______________ Nr.

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Nuteistojo (-osios) gyvenamoji vieta iki bausmės atlikimo pradžios ______________________________________________________________

 

2. Išsilavinimas _________________________________________________________________________________________________________

 

3. Šeiminė padėtis _______________________________________________________________________________________________________

 

4. Užimtumas ___________________________________________________________________________________________________________

 

5. Sutuoktinės (-io), sugyventinės (-io), artimųjų giminaičių kontaktiniai duomenys ___________________________________________________

 

6. Bausmės atlikimo pradžia _______________________________________________________________________________________________

 

7. Bausmės atlikimo pabaiga _______________________________________________________________________________________________

 

8. Galimo perkėlimo į pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos specialųjį padalinį (pusiaukelės namus) data ___________________________

 

9. Galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos data ____________________________________________________________________________

 

10. Nusikalstamo elgesio rizikos įvertis OASys - ; HCR-20 - .....; SVR-20 - ......, SARA - ........

 

 

 

Eil.

Nr.

Data

 

 

Statiniai kriminogeniniai veiksniai ir kintamieji kriminogeniniai poreikiai

 

 

Socialinės reabilitacijos priemonės

prevencinės priemonės

intervencinės priemonės

priemonės pavadinimas

planuojamas įgyvendinimo

terminas

atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas)

priemonės pavadinimas

planuojamas įgyvendinimo

terminas

atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Data

Socialinės reabilitacijos priemonės pavadinimas ir trumpas jos aprašymas

Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimas

Socialinės reabilitacijos priemonės įgyvendinimo rezultatai (įvertinamas nuteistojo požiūris, dalyvavimas, pasiekimai ir t. t.) ir rekomendacijos (priemonės tęstinumo ar nutraukimo tikslingumas)

 

Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                                                                 ____________________                                                                                                                                                  ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                                              (parašas)                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau

__________________________

(nuteistojo vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(data)

 

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. V-313

 

INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANO RENGIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengimo metodika (toliau – Metodika) nustato individualaus socialinės reabilitacijos plano rengimo veiksmus ir individualaus socialinės reabilitacijos plano pildymo ypatumus.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. Intervencinės socialinės reabilitacijos priemonės – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus akredituotos elgesio pataisos programos, psichologinio konsultavimo programos, socialinių įgūdžių lavinimo programos.

2.2. Prevencinės socialinės reabilitacijos priemonės – tai priemonės, kurios realizuoja imperatyvą tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas, taip pat neformalaus švietimo, kultūrinio ir meninio ugdymo, fizinio lavinimo ir sveikos gyvensenos, dvasinio ugdymo programos ir pozityvaus užimtumo priemonės.

3. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANO RENGIMO VEIKSMAI

 

4. Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengimo veiksmai:

4.1. pirminis pokalbis su naujai į įstaigą atvykusiu nuteistuoju;

4.2. pirminis psichologinis asmenybės įvertinimas;

4.3. duomenų, esančių nuteistojo asmens byloje, įvertinimas;

4.4. nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas;

4.5. nuteistojo statinių kriminogeninių veiksnių ir kintamųjų kriminogeninių poreikių nustatymas;

4.6. prevencinių ir/ar intervencinių socialinių reabilitacijos priemonių, mažinančių riziką pakartotinai nusikalsti, nustatymas;

4.7. individualaus socialinės reabilitacijos plano sudarymas ir vykdymas;

4.8. nuteistojo elgesio bausmės vykdymo metu stebėjimas, pokyčių elgesyje fiksavimas;

4.9. nuolatinis individualaus socialinės reabilitacijos plano koregavimas.

 

III SKYRIUS

INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANO RENGIMO YPATUMAI

 

5. Individualus socialinės reabilitacijos planas sudaromas kiekvienam naujai į pataisos įstaigą atvykusiam nuteistajam.

6. Individualų socialinės reabilitacijos planą sudaro ir jo įgyvendinimo priežiūrą vykdo pataisos įstaigų socialinės reabilitacijos skyrių būrių viršininkai (toliau – būrio viršininkas), tvirtina – įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

7. Sudarant individualų socialinės reabilitacijos planą rekomendacijas dėl prevencinių ir intervencinių socialinės reabilitacijos priemonių gali teikti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 136 straipsnyje nurodytos organizacijos ir asmenys, kurių dalyvavimas įgyvendinat socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones gali padėti nuteistajam socialiai reabilituotis.

8. Naujai į pataisos įstaigą atvykusiam nuteistajam pirmines rekomendacijas dėl individualių socialinės reabilitacijos priemonių teikia ir tų priemonių įgyvendinimo priežiūrą vykdo:

8.1. būrių viršininkai;

8.2. Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistai;

8.3. Kriminalinės žvalgybos skyriaus specialistai;

8.4. Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai;

8.5. Psichologinės tarnybos specialistai.

9. Individualus socialinės reabilitacijos planas yra tęstinis dokumentas, nuolatos peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į jame numatytų prevencinių ir/ar intervencinių socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

10. Individualaus socialinės reabilitacijos plano priemonės aptariamos su nuteistuoju, nustatomi jų įgyvendinimo terminai, išaiškinami priemonės įgyvendinimo vertinimo rezultatai. Nuteistasis savo susipažinimą su individualiu socialinės reabilitacijos planu patvirtina parašu.

11. Individualus socialinės reabilitacijos planas yra registruojamas atskirame Individualių socialinės reabilitacijos planų registre (priedas).

12. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu individualus socialinės reabilitacijos planas yra laikomas kartu su nuteistojo Individualaus darbo su nuteistuoju knygele. Nuteistajam išvykstant iš pataisos įstaigos, individualus socialinės reabilitacijos planas kartu su nuteistojo Individualaus darbo su nuteistuoju knygele įdedamas į jo asmens bylą.

13. Pirmines rekomenduojamas prevencines ir/ar intervencines socialinės reabilitacijos priemones naujai į pataisos įstaigą atvykusiems nuteistiesiems būrių viršininkai, apsaugos ir priežiūros, kriminalinės žvalgybos skyrių, sveikatos priežiūros ir psichologinių tarnybų specialistai surašo į Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę.

14. Individualaus darbo su nuteistuoju knygelė pateikiama Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 65 punkte nurodytai, pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.

15. Individualų socialinės reabilitacijos planą naujai į būrį paskirtam nuteistajam, jam dalyvaujant sudaro nuteistųjų būrio, į kurį paskiriamas nuteistasis, viršininkas ir pateikia tvirtinti pataisos įstaigos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui per 10 darbo dienų nuo nuteistojo atvykimo į pataisos įstaigą.

16. Per vieną mėnesį nuo naujai į pataisos įstaigą atvykusio nuteistojo paskyrimo į nuteistųjų būrį dienos atliekamas nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas. Atsižvelgiant į taikytos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos rezultatus nustatomi kintamieji kriminogeniniai poreikiai, turintys įtakos nusikalstamo elgesio rizikai, parenkamos prevencinės ir/ar intervencinės socialinės reabilitacijos priemonės ir šia informacija papildomas individualus socialinės reabilitacijos planas.

17. Vykdant parengiamąjį darbą su nuteistuoju dėl galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, būrio viršininkas, kitų tarnybų specialistai, pateikę rekomendacijas dėl socialinės reabilitacijos priemonių, įvertina nuteistojo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus ir parengia apibendrintą argumentuotą išvadą.

18. Argumentuotą individualaus socialinės reabilitacijos plano išvadą tvirtina įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

IV SKYRIUS

INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANO PILDYMAS

 

19. Individualaus socialinės reabilitacijos plano 1 – 9 punktuose nurodoma informacija apie nuteistąjį.

20. Individualaus socialinės reabilitacijos plano 10 punkte įrašomas nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas (maža, vidutinė, didelė) ir jos skaitinė reikšmė atsižvelgiant į taikytos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos rezultatus.

21. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonės“ 2 skiltyje nurodoma įrašo data.

22. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonės“ 3 skiltyje nurodomi:

22.1. Nuteistųjų skirstymo į būrius komisijos paskirtam naujai į pataisos įstaigą atvykusiam nuteistajam – statiniai kriminogeniniai veiksniai (kriminalinė istorija, nusikaltimo modelis ir t. t.) ir tie kintamieji kriminogeniniai poreikiai, kurie nustatyti pirminio psichologinio asmenybės vertinimo, pirminių individualių pokalbių metu ir iš duomenų nuteistojo asmens byloje;

22.2. atlikus pirminį ir pakartotinius nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus – naujai nustatyti kintamieji kriminogeniniai poreikiai.

23. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonės“ 4, 5 ir 6 skiltyse nurodoma numatomų prevencinių priemonių informacija:

23.1. 4 skiltyje – bent vienos prevencinės priemonės, kuri mažintų 3 skiltyje nurodyto statinio kriminogeninio veiksnio ar kintamojo kriminogeninio poreikio keliamą riziką pakartotinai nusikalsti, pavadinimas;

23.2. 5 skiltyje – planuojamas prevencinės priemonės įgyvendinimo terminas;

23.3. 6 skiltyje – specialisto, atsakingo už prevencinės priemonės įgyvendinimo priežiūrą, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas.

24. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonės“ 7, 8 ir 9 skiltyse nurodoma numatomų intervencinių priemonių informacija:

24.1. 7 skiltyje – intervencinės priemonės, kurios mažintų 3 skiltyje nurodyto statinio kriminogeninio veiksnio ar kintamojo kriminogeninio poreikio keliamą riziką pakartotinai nusikalsti, pavadinimas;

24.2. 8 skiltyje – planuojamas intervencinės priemonės įgyvendinimo terminas;

24.3. 9 skiltyje – specialisto, atsakingo už intervencinės priemonės įgyvendinimą, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas.

25. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimas“ 2 skiltyje nurodoma įrašo data.

26. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimas“ 3 skiltyje pateikiamas socialinės reabilitacijos priemonės pavadinimas ir trumpas jos aprašymas.

27. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimas“ 4 skiltyje pateikiami socialinės reabilitacijos priemonės įgyvendinimo rezultatai, jei reikia – rekomendacijos dėl priemonės taikymo tęstinumo ar nutraukimo tikslingumo.

28. Individualaus socialinės reabilitacijos plano dalies „Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimas“ 5 skiltyje – specialisto, atsakingo už socialinės reabilitacijos priemonės įgyvendinimo priežiūrą vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ši Metodika taikomos visose pataisos įstaigose rengiamiems nuteistųjų individualiems socialinės reabilitacijos planams.

30. Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengėjas savo veiksmus rengiant individualų socialinės reabilitacijos planą planuoja ir atlieka atsižvelgdamas į šios Metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus.

31. Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas atliekamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-211 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ aprobuotomis metodikomis.

32. Informacija, reikalinga individualiam socialinės reabilitacijos planui parengti, renkama ir tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

33. Nuteistųjų, kurių socialinės reabilitacijos individualus planavimas vykdomas pagal šią Metodiką, Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje pataisos procesui planuoti skirtos dalys gali būti nepildomos.

 

__________________________


 

Individualaus socialinės reabilitacijos plano

rengimo metodikos

priedas

 

(Individualių socialinės reabilitacijos planų registro forma)

 

_________________________________________________________________

(pataisos įstaigos pavadinimas)

 

INDIVIDUALIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PLANŲ REGISTRAS____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Data

Nuteistojo vardas ir pavardė

Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengėjo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                        __________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už registro pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.