LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SŪDUVOS PIETINĖS APYGARDOS NR. 63 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 16 D. POSĖDYJE PRIIMTO SPRENDIMO

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. Sp-280

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Gitanos Matiekuvienės ir Andriaus Pukso 2020 m. spalio 26 d. vertinimo išvadą Nr. 3-113 (1.2) „Dėl Sūduvos pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 16 d. posėdyje priimto sprendimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Sūduvos pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 16 d. posėdyje priimtą sprendimą, kuriuo pritarta Sūduvos pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos sudarytos Tyrimo grupės 2020 m. spalio 16 d. išvadai „Dėl Kęstučio Mažeikos“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė