KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ konkurso PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOMS ĮRENGTI KLAIPĖDOS MIESTO PAPLŪDIMIUOSE ORGANIZAVIMĄ, PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. AD1-3384

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1‑2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. AD1-3152 „Dėl komisijos prekybos ir paslaugų teikimo zonoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose ir jų prieigose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti konkursui organizuoti sudarymo“ 2 punktu:

1Tvirtinu:

1.1. Konkurso prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti organizavimo nuostatus (pridedama);

1.2. Prekybos ir paslaugų teikimo zonų Melnragės ir Girulių paplūdimiuose išdėstymo schemą (1 priedas);

1.3. Prekybos ir paslaugų teikimo teritorijos Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, schemą (2 priedas);

1.4. Konkurso prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti organizavimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre, vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                    Saulius Budinas


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. AD1-3384

 

 

KONKURSO PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOMS KLAIPĖDOS MIESTO PAPLŪDIMIUOSE PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NUSTATYTOSE ZONOSE IR TERITORIJOSE ĮRENGTI ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja prekybos ir paslaugų teikimo vietų planavimo dokumentuose nustatytose Klaipėdos miesto paplūdimių zonose ir teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, įrengimo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygas ir organizavimo bei vykdymo tvarką.

2. Nuostatai reglamentuoja Konkurso 500,00 m2 ploto prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimiuose zonoms, patvirtintoms Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“, ir 375,00 m2 ploto Prekybos ir paslaugų teikimo teritorijai Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, nustatytai detaliajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. AD1-1144 „Dėl teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie Šiaurinio molo, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, įrengti ir eksploatuoti organizavimo tvarką.

3. Konkursas organizuojamas:

3.1. prekiauti ir teikti paslaugas 9 zonose Melnragės ir Girulių paplūdimiuose kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Prekiautojas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimių zonose gali tik turėdamas nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., kuris patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. teikti vandens sporto šakų (prioritetas teikiamas banglenčių sporto vystymui) ir kitas paslaugas bei vykdyti prekybą Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, detaliajame plane nustatytoje teritorijoje laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.  5 (penkerių) metų laikotarpiui. Prekiautojas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, gali tik turėdamas nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., kuris patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Konkursą organizuoja ir vykdo Konkurso organizavimo komisija (toliau – Komisija), patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu.

5. Konkurso laimėtojas, tinkamai vykdęs sutarties sąlygas, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl vienkartinio sutarties galiojimo termino pratęsimo 5 (penkeriems) metams tomis pačiomis sąlygomis. Prašymas dėl sutarties galiojimo pratęsimo pateikiamas raštu ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai iki sutarties galiojimo termino pabaigos.

6. Konkursas yra atviras.

7. Konkurso tikslas – išaiškinti geriausius prekybos ir paslaugų teikimo projektinius pasiūlymus, siekiant pagerinti poilsiautojams teikiamų paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą, išplėsti teikiamų paslaugų įvairovę, prižiūrėti ir tinkamai tvarkyti prekybos ir paslaugų teikimo zonas Melnragės ir Girulių paplūdimiuose bei teritoriją Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje.

 

II SKYRIUS

KONKURSO SKELBIMO TVARKA

 

8. Informacija apie Konkurso organizavimą skelbiama vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

9. Skelbime apie Konkursą nurodoma:

9.1. Konkurso pavadinimas;

9.2. prekybos ir paslaugų teikimo zonų ar teritorijų, kurioms įrengti ir aptarnauti skelbiamas Konkursas, numeriai ir adresai;

9.3. dokumentų dalyvauti Konkurse pateikimo terminas (nurodoma pirma ir paskutinė dokumentų priėmimo diena ir valanda);

9.4. dokumentų dalyvauti Konkurse priėmimo ir registracijos vieta ir laikas, atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo, elektroninis paštas, telefono numeris, kuriuo galima gauti informaciją apie Konkurso sąlygas ir vykdymo tvarką;

9.5. Konkurso vykdymo vieta ir laikas;

9.6. Konkurso nuostatų išdavimo vieta ir laikas.

10. Konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas ne trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo pirmos iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI

 

11. Privalomi kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai Konkurso dalyviams:

11.1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisę užsiimti prekybos, paslaugų teikimo ir (ar) renginių organizavimo veikla (asmenys gali vykdyti veiklą jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Konkurse negali dalyvauti asmenys, kaip Konkurso nugalėtojai anksčiau vykdę veiklą Klaipėdos miesto paplūdimiuose ir nevykdę savo sutartinių įsipareigojimų, arba jeigu buvo nutraukta sutartis dėl prekybos ir paslaugų teikimo už padarytus pažeidimus.

11.2. neturėti įsiskolinimo valstybės ir savivaldybės biudžetams (jei Konkurso dalyvis –Lietuvos Respublikos juridinis asmuo);

11.3. neturėti įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (jei Konkurso dalyvis – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo);

11.4. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų patirtį, teikiant viešojo maitinimo ir kitas paslaugas viešosiose vietose (šis reikalavimas netaikomas Konkursui teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje).

12. Konkurso dalyviai pateikia šiuos dokumentus:

12.1. prašymą dalyvauti Konkurse, kuriame nurodo asmens pavadinimą, kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;

12.2. įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jeigu jie būtini ir įregistruoti nustatyta tvarka), individualios veiklos registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis prekybos ir paslaugų teikimo veikla, tinkamai patvirtintas kopijas;

12.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais (jei Konkurso dalyvis – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo);

12.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu (jei Konkurso dalyvis – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo);

12.5.  patirtį teikiant viešojo maitinimo ir kitas paslaugas viešosiose vietose įrodančius dokumentus (leidimų prekybai viešosiose vietose, licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu ir pan. kopijas). Šis reikalavimas netaikomas Konkursui teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje;

12.6. prekybos ir paslaugų teikimo zonos ar teritorijos įrengimo projektinį pasiūlymą, parengtą atestuoto projektuotojo, vadovaujantis patvirtinta laikinų statinių pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ projektų rengimo ir derinimo tvarka:

12.6.1. architektūrinį sprendimą – vaizdus, pjūvius, išdėstymą vietovėje masteliu 1:50;

12.6.2. inžinerinių komunikacijų (elektros, vandentiekio, nuotekų) prijungimo prie tinklų projektinius pasiūlymus;

12.6.3. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti išvardyti parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų pasiūlymai, sugrupuoti, kaip numatyta vertinti pasiūlymus pagal šių Nuostatų 28.3 papunktį, t. y.:

12.6.3.1. siūlomi parduoti savos gamybos viešojo maitinimo patiekalai ir pramoninės gamybos maisto produktai (išvardyti pagal asortimentą);

12.6.3.2. siūlomi parduoti poilsio, paplūdimio, sporto reikmenys ir kitos pramoninės prekės (išvardyti pagal asortimentą);

12.6.3.3. visos žaidimų aikštelės ir atrakcionai (nurodyti aikštelių skaičių ir žaidimo priemonių (atrakcionų) pavadinimus bei skaičių kiekvienoje atskirai);

12.6.3.4. visos sporto aikštelės (nurodyti aikštelių skaičių ir sporto rūšis);

12.6.3.5. poilsio, paplūdimio ir sporto reikmenų (priemonių) nuoma (išvardyti pagal reikmenų (priemonių) asortimentą);

12.6.3.6. visos kitos papildomai siūlomos paslaugos;

12.6.4. numatytas panaudoti konstrukcines ir apdailos medžiagas, montavimo būdą;

12.6.5. kitą informaciją:

12.6.5.1. kilnojamųjų sanitarinių mazgų skaičių ir vietas;

12.6.5.2. dušų ir geriamojo vandens čiaupų įrengimo vietas;

12.6.5.3. paaiškinimą apie atliekų ir šiukšlių surinkimą bei šalinimą, veiklos zonos ar teritorijos priežiūrą;

12.6.5.4. prekių ir paslaugų teikimo priemonių tiekimo ir judėjimo schemas;

12.6.6. prekybos ir aptarnavimo organizavimo technologinę schemą (baldų ir įrenginių išdėstymas);

12.6.7. aplinkos sutvarkymo pasiūlymus (priėjimo takai, dangos ir jų apibūdinimas, gėlinės, želdiniai, papildomas teritorijos apšvietimas);

12.6.8. planuojamą reklamos (reklaminės informacijos) projektą;

12.7. projektiniame pasiūlyme turi būti atskirai nurodyti konkretūs prekybos, paslaugų teikimo, žaidimų, sporto aikštelių, atrakcionų užimami plotai (m2) ir bendras planuojamos veiklos užimamas plotas (m2). Prekybos ir paslaugų teikimo įranga ir išdėstymas turi būti derinami su aplinkine erdve, negali užstoti gelbėjimo tarnybų stebėjimo lauko, įranga ir konstrukcijos turi būti lengvai demontuojami, juos pašalinus, teritorija turi likti švari ir tvarkinga;

12.8. konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir patvirtinti antspaudu (jei tokį turi). Jei dokumentai yra užsienio kalba, dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir tinkamai patvirtinti.

13. Konkurso laimėtojui bus nustatytos prekybos ir paslaugų teikimo vietų įrengimo, veiklos sąlygos, reikalavimai ir įpareigojimai:

13.1. privalo užtikrinti saugų laikinų statinių, įrenginių, baldų naudojimą, tinkamą techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą pagal priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą veiklos laiką;

13.2. turi nuolat tvarkyti ir palaikyti švarą prekybos ir paslaugų teikimo zonoje ar teritorijoje ir laikytis  Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

13.3. pagal teisės aktus privalo saugoti pajūrio juostą, kopas ir prieškopį, nevykdyti jokių darbų be leidimo;

13.4. bendras prekybos ir paslaugų teikimo užimamos teritorijos plotas turi būti:

13.4.1. ne mažesnis kaip 100,00 m2 ir ne didesnis kaip 500,00 m2 Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimių prekybos ir paslaugų teikimo zonose;

13.4.2. ne mažesnis kaip 100,00 m2 ir ne didesnis kaip 375,00 m2 prekybos ir paslaugų teikimo teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje;

13.5. turi gauti leidimus ir savo lėšomis prisijungti prie komunikacijų, sudaryti sutartis:

13.5.1. dėl prisijungimo prie elektros komunikacijų ir įvado su apskaita įrengimo bei paslaugų teikimo;

13.5.2. dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bei paslaugų teikimo (jeigu yra tokia galimybė);

13.5.3. dėl interneto ryšio įrengimo ir paslaugų teikimo;

13.5.4. dėl kitų būtinų paslaugų teikimo;

13.6. sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei kitus mokesčius už komunalines paslaugas; 

13.7. garso įrangą naudoti neviršijant ribinių triukšmo dydžių, netrikdant viešosios rimties, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;

13.8. sutarties galiojimo laikotarpiu nesukurti nekilnojamojo turto, kuris turi būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre (galimi tik inžineriniai tinklai, laikini įrenginiai ir (ar) laikini statiniai). Inžineriniai tinklai turi būti įrengiami kaip laikino naudojimo ir vėliau demontuojami arba įrengiami Klaipėdos miesto savivaldybės vardu;

13.9. prekybos ar paslaugų teikimo zonose ar teritorijose nesunaikinti, nesugadinti ar kitaip nepažeisti esančio Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio turto. Visus klausimus, susijusius su Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiu turtu, jo valdymu ir naudojimu, spręsti suderinus su Savivaldybės administracija;

13.10. prekybos ir paslaugų teikimo zonose ar teritorijose privaloma numatyti vietas ir įrengti laikinus sanitarinius mazgus lankytojams bei šiukšlių ir atliekų surinkimo aikšteles;

13.11. prekybos ir paslaugų teikimo teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, privaloma teikti vandens sporto šakų (prioritetas teikiamas banglenčių sportui) ar kitas pramogų paslaugas;

13.12. asmuo veiklą gali vykdyti tik turėdamas leidimus prekiauti ir teikti paslaugas ir mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už leidimų išdavimą. Vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatuose, patvirtintuose Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, nustatytus dydžius už prekybą ir paslaugų teikimą. Pasikeitus teisės aktams, nustatantiems vietinės rinkliavos dydį, prekiautojas ir paslaugų teikėjas privalo mokėti vietinę rinkliavą pagal galiojančius teisės aktus;

13.13. prekiautojas ir paslaugų teikėjas privalo laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, reikalavimų. Pasikeitus nurodytiems teisės aktams, paslaugų teikėjas privalo laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų;

13.14. prekiautojas ir paslaugų teikėjas įrengti išorinę reklamą prekybos ir paslaugų teikimo zonoje ar teritorijoje gali tik turėdamas leidimą, kuris išduodamas vadovaujantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. AD1-2578 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, paraiškų ir leidimo formų patvirtinimo“. Leidimui gauti prekiautojas ir paslaugų teikėjas už visą išorinės reklamos skleidimo laikotarpį turi sumokėti vietinę rinkliavą, nustatytą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-300 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“. Pasikeitus teisės aktams, nustatantiems rinkliavos dydį, prekiautojas ir paslaugų teikėjas privalo mokėti vietinę rinkliavą pagal galiojančius teisės aktus;

13.15. pateikęs motyvuotą paaiškinimą, Konkurso laimėtojas Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimių prekybos ir paslaugų teikimo zonose veiklą gali pradėti vėliausiai birželio 1 d. ir baigti veiklą anksčiausiai rugsėjo 15 d.;

13.16. prekiautojas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimių prekybos ir paslaugų teikimo zonose gali tik turėdamas nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, ir tik kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., kuris patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prekiautojas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba prekybos ir paslaugų teikimo teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, gali tik turėdamas nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, ir tik kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., kuris patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13.17. pasirašyti sutartį su Savivaldybės administracija dėl prekybos ir paslaugų teikimo;

13.18. pasibaigus prekybos ir paslaugų teikimo leidimo galiojimo terminui ir jo laiku nepratęsus, panaikinus leidimą, pasibaigus sutarties galiojimo terminui, pasibaigus sutarties pratęsimo galiojimo terminui, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti prekybos ir paslaugų teikimo ir aplink ją esančią teritoriją.

14. Pageidautina, kad prekybos ir paslaugų teikimo zonose ar teritorijose:

14.1. veiktų nestacionarioji lauko kavinė;

14.2. būtų įrengta vaikų žaidimo aikštelė (aikštelės), kiekvienoje – ne mažiau kaip 3 žaidimo priemonės (atrakcionai);

14.3. būtų įrengta sporto aikštelė (aikštelės);

14.4. veiktų poilsio, paplūdimio ir sporto reikmenų (priemonių) nuomos vietos;

14.5. būtų prekiaujama poilsio, paplūdimio, sporto reikmenimis ir kitomis pramoninėmis prekėmis;

14.6. būtų įrengtas paplūdimio dušas (dušai).

15. Pageidautina, kad prekybos ir paslaugų teikimo zonose ar teritorijose papildomai būtų teikiamos šios paslaugos:

15.1. lankytojų daiktų saugojimas; 

15.2. organizuojami renginiai suaugusiesiems ir vaikams, taikomos nuolaidos ar teikiamos papildomos paslaugos vaikams;

15.3. sudarytos sąlygos naudotis teikiamomis paslaugomis neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms;

15.4. teikiamos mobiliojo ryšio, kompiuterio paslaugos.

16. Už netinkamą įsipareigojimų vykdymą taikoma ši atsakomybė:

16.1. sutarties nutraukimas ir leidimo prekiauti ar teikti paslaugas panaikinimas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas nesilaiko sutartyje numatytų įsipareigojimų ir nepašalina nustatytų trūkumų per nurodytą terminą;

16.2. sutarties nutraukimas ir leidimo panaikinimas, jeigu nustatoma, kad savavališkai pastatyti ar perstatyti laikini statiniai ir paslaugų teikėjas nepašalina nustatytų pažeidimų per nurodytą terminą;

16.3. sutarties nutraukimas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas sistemingai nesilaiko galiojančių Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko ribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje nuostatų, Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

16.4. sutarties nutraukimas, jeigu prekybos ir paslaugų teikimo teritorija įrengiama arba pertvarkoma, nesilaikant projektinio pasiūlymo;

16.5. sutarties nutraukimas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas dirba be leidimo prekybai ar paslaugų teikimui, be leidimo išorinei reklamai arba leidimo (leidimų) galiojimo laikas pasibaigęs;

17. Panaikinus prekybos ir (ar) paslaugų teikimo, išorinės reklamos leidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama. 

18. Dokumentų priėmimo laikotarpiu Konkurso dalyviai turi teisę raštu teikti klausimus dėl Konkurso sąlygų ir tvarkos ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) darbo dienoms iki dokumentų priėmimo laikotarpio pabaigos. Klausimai raštu teikiami Savivaldybės administracijai arba Komisijos sekretoriui el. paštu rimantas.armonas@klaipeda.lt. Komisijos sekretorius raštu rengia Konkurso dalyviams atsakymus, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas.

19. Dokumentai Konkursui priimami Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (114 kab., Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46)  39 61 20, el. paštas lina.kryzeviciene@klaipeda.lt). Konkurso dalyviai privalo pateikti konkursinį pasiūlymą užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Konkursui prekybos ir paslaugų teikimo zonoms ar teritorijoms  Klaipėdos miesto Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ir jų prieigose įrengti“. Konkurso dalyviui išduodama pažyma, kurioje nurodomas voko registravimo numeris, paraiškos gavimo data ir laikas. Konkursui nustatytu pasiūlymų priėmimo laiku voke pateikti dokumentai Konkurso dalyviui negrąžinami. Jeigu vokas gaunamas pavėluotai, jis neregistruojamas ir iš karto grąžinamas siuntėjui neatplėštas.

20. Projektinis pasiūlymas visa apimtimi turi būti įgyvendintas iki kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų pradžios – gegužės 1 d. arba iki veiklos pradžios, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d. (dėl veiklos pradžios datos nukėlimo turi būti pateiktas motyvuotas paaiškinimas).

21. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Konkurse ir vykdyti veiklą keliose konkursinėse prekybos ir paslaugų teikimo zonose, privalo kiekvienai konkursinei zonai pateikti atskirus prašymus su visais privalomais pateikti dokumentais.

22. Prekybos ir paslaugų teikimo zonos ir teritorijos nurodytos Prekybos ir paslaugų teikimo zonų Melnragės ir Girulių paplūdimiuose išdėstymo schemoje ir Prekybos ir paslaugų teikimo teritorijos Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, schemoje.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO VYKDYMO TVARKA IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

23. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija.

24. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos pirmojo posėdžio metu. Visi Komisijos posėdžiai yra vieši.

25. Pirmame Komisijos posėdyje atplėšiami vokai, užregistruojami pateikti dokumentai ir surašomas Konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolas, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

26. Komisija antrajame posėdyje įvertina pateiktų dokumentų atitiktį Konkurso nuostatams ir vertina pateiktus konkursinius pasiūlymus. Jeigu kyla neaiškumų, Komisija gali paprašyti Konkurso dalyvių pateikti papildomus paaiškinimus ar patikslinimus. Konkurso dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu Konkurso dalyvis per nustatytą terminą nepateikia visų šių Nuostatų 12 punkte išvardytų dokumentų.

27. Pasiūlymai atmetami ir nevertinami, jeigu:

27.1. pateikti ne visi šių Nuostatų 12 punkte išvardyti dokumentai ar dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;

27.2. Konkurso dalyvis skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

27.3. be motyvuoto paaiškinimo visas projektinis pasiūlymas bus įgyvendintas po 2017 m. gegužės 1 d. arba veiklos pradžia numatoma vėliau kaip birželio 1 d.;

27.4. prekybos ir paslaugų teikimo teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, nesiūloma teikti vandens sporto šakų paslaugų;

27.5. prekybos ir paslaugų teikimo zonoje ar teritorijoje nenumatyta įrengti laikinų sanitarinių mazgų lankytojams bei šiukšlių ir atliekų surinkimo aikštelės (aikštelių);

27.6. Konkurso dalyvis neturi dvejų metų patirties, teikiant viešojo maitinimo ir kitas paslaugas viešosiose vietose (šis reikalavimas netaikomas Konkursui teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje);

27.7. Konkurso dalyvis nesiūlo įrengti ir eksploatuoti nestacionariosios lauko kavinės.

28. Vertinimo kriterijai:

28.1. projektinis pasiūlymas (estetika, atitiktis vietovės landšaftui, atitiktis architektūriniams, technologiniams reikalavimams, laikinų įrenginių ir statinių konstrukcijos, dizainas ir spalviniai sprendimai, naudojamos medžiagos, įrengiamos inžinerinės komunikacijos, prekybos ir paslaugų teikimo zonos išplanavimas ir aplinkos sutvarkymas, sanitarinių mazgų įrengimas) – iki 50 balų;

28.2. Konkurso dalyvio pasiūlytas užimti bendras prekybos ir paslaugų teikimo zonos ar teritorijos plotas (m2), prisilaikant apribojimų, nustatytų Nuostatų 13.4 papunktyje, – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 20): P2, kur P1 – konkretaus Konkurso dalyvio pasiūlytas užimti plotas (m2), P2 – didžiausias dalyvio pasiūlytas užimti plotas (m2), 20 – maksimalus balų skaičius);

28.3. siūlomas prekių asortimentas ir teikiamų paslaugų įvairovė – iki 30 balų (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 30): A2, kur A1 – konkretaus Konkurso dalyvio surinktų balų pagal prekių ir teikiamų paslaugų grupes, pateiktas Nuostatų 12.6.3 papunktyje nustatyta tvarka, skaičius ir įvairovė, A2 – didžiausias dalyvio surinktų balų pagal pasiūlytas prekių ir teikiamų paslaugų grupes, skaičius ir įvairovė, 30 – maksimalus balų skaičius). Vertinami kaip atskiri pasiūlymai šios prekių ir  teikiamų paslaugų grupės:

28.3.1. siūlomi parduoti savos gamybos viešojo maitinimo patiekalai ir pramoninės gamybos maisto produktai – nuo 1 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma prekiauti karštais ir šaltais savos gamybos patiekalais bei gėrimais, pramoninės gamybos maisto produktais ir gėrimais);

28.3.2. siūlomi parduoti poilsio, paplūdimio, sporto reikmenys ir kitos pramoninės prekės – nuo 0 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma prekiauti ne mažiau kaip 3 rūšių poilsio, paplūdimio, sporto reikmenimis ir kitomis pramoninėmis prekėmis);

28.3.3. visos žaidimų aikštelės ir atrakcionai (vertinama, jeigu bent vienoje aikštelėje yra ne mažiau kaip 3 žaidimo priemonės (atrakcionai)) – nuo 0 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma įrengti 3 ir daugiau žaidimo aikštelių);

28.3.4. visos sporto aikštelės – nuo 0 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma įrengti 3 ir daugiau sporto aikštelių);

28.3.5. poilsio, paplūdimio ir sporto reikmenų nuoma – nuo 0 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma nuomoti ne mažiau kaip 3 rūšių poilsio, paplūdimio ir sporto reikmenų);

28.3.6. visos kitos papildomai siūlomos paslaugos – nuo 0 iki 5 balų (maksimaliai vertinama 5 balais, kai siūloma teikti papildomai ne mažiau kaip 3 paslaugas);

28.4. Konkurso dalyvio ne mažesnė kaip 5 metų patirtis, organizuojant prekybą ir viešąjį maitinimą bei teikiant paslaugas viešosiose vietose, – 10 balų. 

29. Konkursą laimi daugiausiai balų surinkęs dalyvis. Jeigu keli dalyviai surenka vienodą balų skaičių, nugalėtoju tampa dalyvis, kurio pasiūlymo vertinimas pagal Nuostatų 28.1 punktą yra didesnis. 

30. Komisija, suvedusi rezultatus, per 5 darbo dienas po antrojo posėdžio išsiunčia pranešimus Konkurso dalyviams apie galutinius rezultatus ir paskelbia Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę nariai.

31. Konkurso laimėtojui atsisakius įrengti ir eksploatuoti konkrečią prekybos ir paslaugų teikimo zoną ar teritoriją iki kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų pradžios arba vėliausiai iki 2017 m. birželio 1 d., arba nutraukus veiklą ar sutartį anksčiau jos galiojimo pabaigos, tai padaryti Komisija gali siūlyti antrąją vietą užėmusiam Konkurso dalyviui. Šiuo atveju sutartimi gali būti leista pradėti veiklą ir nuo kitos datos, bet ne vėliau kaip birželio 15 d. Jeigu buvo tik vienas Konkurso dalyvis ir konkursinis pasiūlymas neatitinka šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų, Komisijos sprendimu gali būti skelbiamas naujas Konkursas.

32. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis Konkurso dalyvis, jeigu jo prašymas ir pateikti dokumentai atitinka visus šio Konkurso nuostatų reikalavimus.

33. Komisija turi teisę atmesti pasiūlymą, jeigu jis neatitinka Nuostatų reikalavimų.

34. Konkurso rezultatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

35. Apie Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus Konkurso rezultatus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuojami visi Konkurso dalyviai, taip pat Konkurso rezultatai paskelbiami Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

36. Jeigu prekiauti ir teikti paslaugas atitinkamoje paplūdimio zonoje ar paplūdimio prieigų teritorijoje nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo, toje zonoje ar teritorijoje leidžiama poilsio ir sporto reikmenų nuoma, teikti vandens sporto ir pramogų, žaidimo ir sporto aikštelių, atrakcionų paslaugas, išduodant leidimą nustatyta tvarka be konkurso. Leidimas išduodamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

37. Konkursą laimėjęs dalyvis pasirašo su Savivaldybės administracijos direktoriumi sutartį dėl prekybos ir paslaugų teikimo zonos ar teritorijos įrengimo ir eksploatavimo pagal Konkurso sąlygas.

38. Konkurso laimėtojas po sutarties pasirašymo nustatytais terminais įrengia prekybos ir paslaugų teikimo zoną ar teritoriją.

39. Konkurso laimėtojas prekiauti ir teikti paslaugas, skleisti išorinę reklamą gali tik turėdamas Savivaldybės administracijos išduotus leidimus.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA IR RINKLIAVŲ DYDIS

 

40. Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas Konkurso nugalėtojui išduodamas, vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

41. Leidimas išduodamas tik tuo atveju, jeigu vykdomi visi Konkursui pateikti ir sutartimi nustatyti įsipareigojimai.

42. Konkurso nugalėtojas už leidimų prekybai ir paslaugų teikimui išdavimą moka vietinę rinkliavą, nustatytą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2‑331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, už licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimą moka valstybės rinkliavą, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

_______________________


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. AD1-3384

 

 

KONKURSO PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOMS KLAIPĖDOS MIESTO PAPLŪDIMIUOSE PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NUSTATYTOSE ZONOSE IR TERITORIJOSE ĮRENGTI ORGANIZAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo vietų planavimo dokumentuose nustatytose Klaipėdos miesto paplūdimių zonose ir teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje, įrengimo konkursą organizuoja ir vykdo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Konkurso prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti organizavimo nuostatais ir šiuo reglamentu.

3. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, konkursinius pasiūlymus Komisijai vertinti ir sprendimams priimti perduoda Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio atsakingi darbuotojai. Dokumentai perduodami Komisijos sekretoriui.

4. Komisija nagrinėja pateiktus prašymus, priima sprendimus ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti konkurso rezultatus.

5. Komisijos posėdis kviečiamas Komisijos pirmininko iniciatyva.

6. Pirmas Komisijos posėdis sukviečiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinės prašymų dalyvauti konkurse priėmimo dienos. Posėdžio metu patikrinama, ar pateikti visi privalomi pagal konkurso sąlygas dokumentai, jie suregistruojami ir surašomas protokolas.

7. Jeigu pasiūlymai antrame Komisijos posėdyje iš karto neįvertinami, posėdis gali būti pratęstas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo antro posėdžio pirmos dienos. Komisijos posėdžiai yra vieši. Esant reikalui, Komisija gali pakviesti į posėdį atitinkamų sričių specialistus konsultacijai. Tai turi būti užfiksuota posėdžio protokole.

8. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai dėl kiekvieno konkurso nuostatuose numatyto vertinimo kriterijaus priimami atskirai paprasta posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

9. Posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

10. Pranešimų konkurso dalyviams projektus ruošia ir išsiunčia Komisijos sekretorius, pasirašo Komisijos pirmininkas.

11. Konkurso organizavimo nuostatų ir rezultatų pagrindu parengiama sutartis dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietų įrengimo Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose ir pateikiama pasirašyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir konkurso nugalėtojui.

 

_______________________