LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LieTUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 m. rugsėjo 17 D. ĮSAKYMO nR. V-861 „DĖL pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 19 d. Nr. V-305

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 3.1 papunktį.

2. Pakeičiu 15.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.6. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;“.

3. Pakeičiu 19.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.5. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Aurelijus Veryga