LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. gegužės 31 d. Nr. V-873

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u  Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1. Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių mokytis pagal valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas arba jų modulius (toliau kartu – Programa) ir dalyvaujančių bendrajame priėmime (toliau – Stojantysis), prašymų priimti mokytis pateikimą, bendrojo priėmimo organizavimą, laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymą prasidėjus mokymo procesui, Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilės sudarymą, priėmimą mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose, priėmimo į profesinį mokymą pameistrystės forma sąlygas, Stojančiųjų ir profesinio mokymo įstaigų informavimą, Stojančiųjų dokumentų pateikimą ir priėmimo įforminimą.“

 

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

10. Teisę Stojančiajam įgyti kvalifikaciją mokantis pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programas valstybės finansuojamoje vietoje pagal Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio nuostatas ir Stojančiojo pateiktus bei iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro gautus duomenis nustato LAMA BPO. Tais atvejais, kai Stojančiojo pateiktame dokumente, patvirtinančiame įgytą kvalifikaciją, nurodyta baigtos formaliojo profesinio mokymo programos apimtis ne kreditais, o trukmė valandomis, Stojančiojo baigta formaliojo profesinio mokymo programa, kurios trukmė mažesnė nei 360 valandų, neįskaitoma į Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą įgytų kvalifikacijų skaičių.“

3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37.  Į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas priimami teisės į valstybės finansuojamą profesinio mokymo vietą neturintys asmenys pagal Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio nuostatas ir asmenys, turintys šią teisę, bet pildydami Prašymą pasirinkę nefinansuojamą vietą.“

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

 

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

 

priėmimui organizuoti 2022 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 22-16