herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d.  Nr. T-1

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, sudarytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ (su pakeitimu, padarytu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-72), sudėtį – 1.4 papunktyje vietoj „Kamilė Gelzytė, jaunimo atstovė“ įrašyti „Brigita Budreckaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro regioninės jaunimo politikos koordinatorė“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius