LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 28 d. Nr. V-601

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą:

1.1. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso IV gimnazijų klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtos mokyklos vadovui;“.

1.2. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalis neatidedama. Brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalis gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, kai ugdymo procesas ar jo dalis šiuos egzaminus vykdančiose mokyklose vykdomi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Tuo atveju daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašo darymą ir saugojimą atsakinga mokykla.

1.3. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijų pritaikymo, mokyklinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos pritaikymo sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams ir iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams. Iš užsienio šalių ne anksčiau kaip mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atvykusiems mokiniams mokyklos vadovas priima sprendimą dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos pritaikymo, atsižvelgęs į lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijoje nustatytus galimus vertinimo pritaikymus.“

1.4. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis mokyklos vadovo pateiktais kandidatų dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo užduoties formos, valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams ir iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams. Iš užsienio šalių ne anksčiau kaip mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atvykusiems mokiniams Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos pritaikymo.“

1.5. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, priimantys, saugantys ir perduodantys valstybinio brandos egzamino užduotis, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.“

1.6. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Dalykų brandos egzaminų ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo centrus savivaldybės teritorijoje skiria savivaldybės vykdomoji institucija, Lietuvos Respublikos ambasadose – švietimo, mokslo ir sporto ministras atskiru įsakymu. Brandos darbo, technologijų ir menų brandos egzamino centru tampa ta mokykla, kurios mokinys pasirinko parengti brandos darbą ir laikyti technologijų ir menų brandos egzaminus. Brandos darbo ir dalykų brandos egzaminų centrų sąrašai sudaromi duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Paskirti brandos darbo ir dalykų brandos egzaminų centrai nekeičiami.“

1.7. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės teritorijoje skiria bazines mokyklas. Jos įregistruojamos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apie bazinę mokyklą savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo paskelbia visuomenės informavimo priemonėse.“

1.8. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Valstybiniam brandos egzaminui vykdyti pagrindinės sesijos metu savivaldybės teritorijoje skiriamas dalyko valstybinio brandos egzamino centras, jei to dalyko brandos egzaminą laiko ne mažiau kaip 15 kandidatų. Jei yra mažiau kaip 15 kandidatų, kelių savivaldybių vykdomųjų institucijų sutarimu skiriamas bendras dalyko valstybinio brandos egzamino centras.“

1.9. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Jeigu visose apskrities savivaldybėse dalyko valstybinį brandos egzaminą laiko mažiau kaip 15 kandidatų, dalyko valstybinio brandos egzamino centro skyrimą su Nacionalinės švietimo agentūros direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu derina tos savivaldybės, kurios teritorijoje egzamino centras skiriamas, vykdomoji institucija.“

1.10. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Pakartotinės sesijos mokykliniai brandos egzaminai vykdomi bazinėse mokyklose ir Lietuvos ambasadose užsienio valstybėse, prireikus ir ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios – mokyklinių brandos egzaminų savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtuose centruose.“

1.11. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Valstybinio brandos egzamino ar lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo grupės sudėtį tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki valstybinio brandos egzamino ar lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo dienos grupės vyresnįjį vykdytoją, administratorių ar vykdytoją skiria jo darbdavys ar jo įgaliotas asmuo tvarkomuoju dokumentu. Valstybinio brandos egzamino vyresnysis vykdytojas turi turėti teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ informacija (priimti valstybinio brandos egzamino užduotis, saugoti iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys). Teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ įslaptinta informacija suteikia savivaldybės administracijos direktorius. Jei egzamino centras yra Lietuvos Respublikos ambasada (toliau – ambasada), vykdymo grupės sudėtį ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki valstybinio brandos egzamino dienos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Egzamino centro vyresnysis vykdytojas turi turėti teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ įslaptinta informacija tuo atveju, jeigu priimamas vokas su valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turiniu priėmimo metu nėra teisėtai atskleistas.

1.12. Pakeičiu 89.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.2. kelių mokyklų kandidatai, vykdymo grupę tvirtina brandos egzaminą vykdančios mokyklos vadovas. Trūkstant vykdytojų, kitų mokyklų mokytojai į vykdymo grupę deleguojami darbdavio įsakymu, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kokio dalyko specialistas jis yra, o vykdymo grupės tvirtinimas raštu derinamas su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi;“.

1.13. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka brandos egzamino dieną pakuotės su egzamino užduotimis pristatomos į dalyko brandos egzamino centrus arba išduodamos mokyklų, paskirtų dalyko brandos egzamino centrais, vadovams ar tų centrų vyresniesiems vykdytojams, atsakingiems už saugų jų pristatymą nustatytu laiku į dalyko brandos egzaminų centrus.“

1.14. Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų (toliau – valstybinio brandos egzamino vertinimo komisija), kurias sudaro dalyko mokytojai ir kiti specialistai, pirmininkus Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus teikimu tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Vardinius komisijų sąrašus kasmet tvirtina Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies vertintojų vardinius sąrašus dalyko egzamino vykdymo centruose tvirtina Nacionalinės švietimo agentūros direktorius savivaldybių administracijų teikimu sistemoje KELTAS iki Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytos datos.“

1.15. pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

120. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo tvarką nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, su dalyko brandos egzamino vertinimo instrukcija pasirašytinai supažindina vertintojus ir užtikrina jos laikymąsi, konsultuoja vertintojus. Vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovai sudaro sąlygas jų deleguotiems vertintojams atlikti nustatytas vertintojo funkcijas.“ 

1.16. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino darbų vertinimo centrus (toliau –mokyklinio brandos egzamino vertinimo centras) ir brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino darbų vertinimo komisijas (toliau – mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija) iki einamųjų metų vasario 10 d. skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Nustatoma mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo ir vertinamų darbų saugojimo vieta. Į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų sudėtį rekomenduojama įtraukti mokytojus tų mokyklų, kurių kandidatų darbai nebus vertinami tame centre. Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų artimų giminaičių ar pavienių kandidatų brandos darbo ar dalyko brandos egzamino rezultatų, negali būti brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos nariu. Mokytoją į brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją deleguoja ir su Aprašu pasirašytinai supažindina jo darbdavys. Brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami mokyklinio brandos egzamino vertinimo centruose arba nuotoliniu būdu. Mokinių darbų vertinimo datos ne anksčiau kaip kitą dieną po egzamino patvirtinamos mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino vertinimo centru, vadovo įsakymu.

1.17. Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

126. Gavęs dalyko mokyklinio brandos egzamino ar jo dalies brandos darbus ar brandos darbų aprašus, mokyklinio brandos egzamino ar brandos darbo vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja mokyklinio brandos egzamino, brandos darbo vertinimo komisijos darbą, supažindina mokyklinio brandos egzamino, brandos darbo vertinimo komisijos narius su duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdinta vertinimo instrukcija, išspausdina vertinimo lapus (jei tokie yra), atsižvelgdamas į Aprašo 124 punkto nuostatas, paskirsto darbus ar darbų aprašus vertintojams, juos konsultuoja.

1.18. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Mokyklinio brandos egzamino ar brandos darbo kiekvieną darbą vertina ne mažiau kaip du vertintojai. Rekomenduojama egzaminų, išskyrus technologijų, darbus vertintojams paskirstyti taip, kad visi vertintojai vertintų ne tos mokyklos, kurioje dirba, kandidatų darbus. Kiekvienas vertintojas savo įvertinimą įrašo darbe tam skirtoje vietoje arba vertinimo lape ir pasirašo. Jeigu dalyko brandos egzamino vertinimo instrukcija leidžia vertintojams savo įvertinimus rašyti kandidato darbe, vertintojai viename darbe turi rašyti skirtingų spalvų rašikliais (jie negali būti juodos ar mėlynos spalvos), kuriais pasirašo pirmajame lape.“

1.19. Pakeičiu 140.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

140.2. parengia valstybinių brandos egzaminų rezultatų protokolus ir išsiunčia juos mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, vadovams;“.

1.20. Pakeičiu 147 punktą ir jį išdėstau taip:

147. Apeliacijų rezultatų protokolus Nacionalinė švietimo agentūra per tris darbo dienas nuo apeliacijų rezultatų paskelbimo išsiunčia mokyklų, iš kurių buvo gautos apeliacijos, vadovams.“

1.21. Pripažįstu netekusiu galios 148 punktą.

1.22. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. Apeliacijoms dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino II ir III dalies, muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalies nagrinėti ir kandidatų darbams pakartotinai vertinti bazinėje mokykloje sudaroma Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo apeliacinė komisija, kurios sudėtį tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo apeliacinės komisijos pirmininku skiriamas bazinės mokyklos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui arba skyriaus vedėjas, nariais (ne mažiau kaip 3) – to dalyko specialistai, nevertinę apelianto brandos egzamino darbo. Apeliacijoms dėl brandos darbo aprašo įvertinimo Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 3 dalyko specialistų, nevertinusių apelianto brandos darbo aprašo, brandos darbo aprašo įvertinimo apeliacinė komisija. Jos pirmininku skiriamas Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojas, kuruojantis brandos darbų rengimą ir vertinimą. Apeliacijų dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų neteikiama.“

1.23. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. Už mokyklinių brandos egzaminų užduočių saugojimą savivaldybės administracijos patalpose, jų išdavimą mokykloms, už valstybinių brandos egzaminų centrų ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo aprūpinimą reikiamu kompiuterių, spausdintuvų, mikrofonų, laikmačių, lietuvių kalbos, dvikalbių žodynų skaičiumi ir kitomis dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijose nurodytomis priemonėmis atsakingi savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys.“

1.24. Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

170. Brandos darbo, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas atsako už gautų kandidatų darbų saugumą. Mokyklos, kurioje dirba mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija, vadovas, vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka, atsako už vertinamų darbų, menų brandos egzamino kūrybinių darbų fotografijų, garso ir vaizdo įrašų, jeigu tokie buvo, saugojimą, užtikrina jų perdavimą mokyklų, kurių kandidatai laikė egzaminą, vadovams. Mokyklų, kurių kandidatai laikė mokyklinius brandos egzaminus ne savo mokykloje, vadovai kitą dieną po to, kai buvo paskelbti rezultatai, privalo atsiimti šių kandidatų darbus.“

1.25. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

171. Jei vyresnysis vykdytojas, administratorius, vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė dalyko brandos egzamino ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo ar vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą kandidatams, surašomas laisvos formos aktas apie pažeidimą. Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo ir kiti komisijos nariai. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, savivaldybės vykdomoji institucija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Pažeidėjas atsako teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka.“

1.26. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Už brandos darbo, brandos egzamino ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą atsakingi asmenys, gavę informacijos apie Aprašo 171 punkte nurodytus atvejus, privalo ją nedelsdami pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai, savivaldybės vykdomajai institucijai.“

1.27. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:

176. Už valstybinių brandos egzaminų metu Aprašo reikalavimų vykdymo neužtikrinimą, pasireiškusį masiniu (daugiau kaip pusė dalyko brandos egzamino ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo centro patalpoje laikiusių kandidatų) kandidatų darbų nevertinimu per einamųjų metų sesijų du–tris brandos egzaminus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu iki trejų metų vykdoma brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūra tos savivaldybės brandos egzaminų vykdymo centruose, brandos egzaminų vykdymo grupės sudaromos iš ne tos mokyklos, kurios kandidatai laiko brandos egzaminus, darbuotojų.“

1.28. Pakeičiu 178 punktą ir jį išdėstau taip:

178. Brandos egzaminų ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo priežiūrą vykdo savivaldybės vykdomosios institucijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka paskirti asmenys, nesuinteresuoti pavienių kandidatų dalyko brandos egzamino rezultatais prižiūrimame dalyko brandos egzamino centre, mokyklinių brandos egzaminų priežiūrą vykdo ir mokyklos, kurioje paskirtas dalyko brandos egzamino centras, vadovas.“

1.29. Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. Jeigu priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad buvo pažeisti vokai su brandos egzamino užduotimis, įtaria, kad kandidatai žino brandos egzamino ar lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo užduotis, vykdymo ar vertinimo komisijos (grupės) pažeidė Apraše nustatytą tvarką, surašomas padarytų pažeidimų laisvos formos aktas ir siūlymas kandidatų darbų nevertinti, asmenys, dalyvavę nustatant pažeidimą, pasirašo. Aktas įteikiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kopijos – tvarką pažeidusio asmens mokyklos vadovui, savivaldybės vykdomajai institucijai, Nacionalinei švietimo agentūrai. Pažeidęs vykdymo ar vertinimo tvarką vykdymo ar vertinimo komisijos (grupės) narys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka.“

1.30. Pakeičiu 180 punktą ir jį išdėstau taip:

180. Prieš perduodami vertinti mokyklinių brandos egzaminų darbus, priežiūrą vykdantis asmuo ir mokyklos, kurioje vykdomas mokyklinis brandos egzaminas, vadovas turi teisę padaryti pasirinktų darbų ar jų fragmentų kopijas, jas patvirtindami parašu. Jei priežiūrą vykdantis asmuo ar mokyklos vadovas nustato (įtaria), kad pasirinkti darbai buvo įvertinti nesilaikant vertinimo instrukcijos, juose padaryta pataisymų, turėjusių įtakos kandidato mokyklinio brandos egzamino rezultatui, jie rašo motyvuotą teikimą ir kartu su atrinktais kandidatų darbais perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui ištirti ir priimti sprendimą. Pakartotinį vertinimą atlieka Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo apeliacinė komisija.“

1.31. Pakeičiu 181 punktą ir jį išdėstau taip:

181. Nacionalinė švietimo agentūra kasmet laikinai (iki 4 mėnesių) paima iš mokyklos kandidatų mokyklinių brandos egzaminų ir (ar) brandos darbo iki 10 procentų įvertintų darbų. Darbai perduodami Nacionalinės švietimo agentūros įgaliotam atstovui pagal pateiktą raštišką reikalavimą ir pasirašytą darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Po rezultatų paskelbimo nustačius, kad darbai buvo įvertinti nesilaikant vertinimo instrukcijos, juose padaryta pataisymų, turėjusių įtakos kandidato mokyklinio brandos egzamino rezultatui, rašomas motyvuotas teikimas ir kartu su atrinktais mokinių darbais perduodamas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtam švietimo specialistui. Vertinimo komisijos (grupės) nariai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Buvęs mokinys prašymą laikyti įskaitą pateikia iki einamųjų metų lapkričio 24 dienos mokyklos, kurioje jam buvo išduotas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, vadovui; reorganizuotos ar likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; buvęs mokinys, mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje, prašymą teikia savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtos mokyklos vadovui.“

2.2. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Įskaitos organizavimo ir vykdymo priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirti administracijos švietimo specialistai, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, nesuinteresuoti mokinių ir buvusių mokinių įskaitos rezultatais prižiūrimoje mokykloje.“

2.3. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jei vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė įskaitos vykdymo ar vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą mokiniams ar buvusiems mokiniams, surašomas aktas apie padarytus pažeidimus. Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo ir kiti komisijos nariai. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, savivaldybės vykdomoji institucija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Asmuo, padaręs pažeidimą, atsako teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka. Darbdavys apie asmeniui taikytą drausminę atsakomybę ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 dienos informuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrą ir Nacionalinės švietimo agentūros direktorių.“

 

 

 

Kultūros ministras, pavaduojantis

švietimo, mokslo ir sporto ministrą                                                                                    Simonas Kairys