herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMUI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ aPRAŠO

 

2014 m. spalio 1 d. Nr. 2V- 135 -(1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“

t v i r t i n u jaunimui teikiamų paslaugų aprašą (pridedamas, 7 lapai).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Kuliavas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 1 d.

įsakymu Nr. 2V-135 -(1.4)

 

JAUNIMUI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atvirųjų jaunimo centrų (toliau – AJC) ir atvirųjų jaunimo erdvių (toliau – AJE), jaunimo organizacijų (toliau – JO) ir su jaunimu dirbančių organizacijų (toliau – SJDO) teikiamų paslaugų aprašas (toliau vadinama – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. balandžio 22 d. rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo bei Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

2. Aprašą įgyvendina AJC, AJE, JO ir SJDO.

3. Aprašas nustato jaunimui teikiamų intervencinių paslaugų teikimo principus, teikimo sąlygas bei tvarką, įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI).

4. Visos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas ir jų apibrėžimus, nurodytus Jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“.

 

II. PASLAUGOS JGI DALYVIAMS

 

5. AJC, AJE, JO, SJDO teikiamos paslaugos:

5.1. motyvavimo, kurios tikslas – sukurti aplinką ir organizuoti veiklas, kurios motyvuotų jauną žmogų būti aktyviu, siekiant savirealizacijos ar (re)integravimo į darbo rinką, švietimo sistemą.

5.2. Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, kurios tikslas – sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti veiklos atlikimo ir organizavimo patirties.

5.3. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, kurios tikslas – padėti jaunam žmogui įgyti tinkamus socialinius ir gyvenimo įgūdžius, kurie palengvintų jo (re)integraciją į švietimo sistemą.

5.4. Pagalbos pažinti save, kurios tikslas – padėti jaunam žmogui įsivardinti savo poreikius, jausmus, baimes, jas atpažint, suvokti ir mokytis valdyti.

5.5. Nukreipimo, tarpininkavimo, kurios tikslas – bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, teritorinėmis darbo biržomis, verslo atstovais, darbdaviais, padėti jaunam žmogui (re)integruotis į švietimo sistemą ar darbo rinką.

5.6. Informavimo apie jauno žmogaus galimybes, kurios tikslas – suteikti  jaunam žmogui informavimo paslaugas patraukliomis formomis ir metodais, kurios padėtų jaunam žmogui spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo (re)integravimuisi į  darbo rinką.

5.7. Savanorystės vietos parinkimo, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas, mentorystės savanoriškos veiklos metu, kurių tikslas - sklandžiai organizuoti jaunų žmonių savanorišką veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą visose jiems numatytose veiklose, siekiant įgyti įgūdžių padėsiančių (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką.

5.8. Mokymų savanoriams savanoriškos veiklos metu, kurios tikslas - tobulinti savanorių asmenines, socialines, profesines kompetencijas.

6. Tik AJC teikiamos paslaugos:

6.1. Individualių socialinių – pedagoginių konsultacijų teikimo, kurių tikslas – organizuoti ilgalaikę ar trumpalaikę veiklą, paremtą produktyviu ir pasitikėjimu grįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui, AJC lankytojui, esant poreikiui, ir jo šeimai, suvokti susidariusią situaciją ir aplinkybes, mobilizuoti vidinius resursus, suvokti asmeninio vaidmens svarbą, stimuliuoti ir / ar organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą.

6.2. Vaiko minimalios priežiūros, kurios tikslas  –  įgyvendinti veiklas, kuriomis siekiama teigiamų elgesio pokyčių, (re)integruojant į švietimo sistemą.

6.3 Vykdo kitas AJC veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“, numatytas veiklas.

 

IIi. PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

7. Paslaugų teikimo principai:

7.1. atvirumo – paslaugos teikiamos visiems jauniems žmonėms, atsižvelgiant į jų gyvenimo situaciją, sąlygas, pasaulėžiūrą ir pomėgius.

7.2. Prieinamumo – jaunam žmogui paslaugos ir veiklos organizuojamos, pasiūlymai teikiami nepriklausomai nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčio ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Visos paslaugos teikiamos kuo arčiau jauno žmogaus gyvenimo vietos.

7.3. Savanoriškumo – visos paslaugos ar įsitraukimo į veiklas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu.

7.4. Aktyvaus dalyvavimo – teikiant paslaugas jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo.

7.5 Orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – paslaugos jaunimui orientuojamos į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

7.6. Kompleksiškumas – užimtumo klausimai sprendžiami atsižvelgiant į ieškančių pagalbos asmenų socialines problemas ir taikant jų užimtumo galimybėms padidinti būtinas priemones.

7.7. Savarankiškumo skatinimas – padeda jauniems žmonėms savarankiškai priimti sprendimus siekiant užimtumo, stiprina jų motyvaciją aktyviai ieškoti darbo ar mokytis, lavina įgūdžius, padedančius įveikti sunkumus ieškant darbo, pasirinkti veiksmingas priemones, vykdyti darbo paiešką naudojantis naujausiomis technologijomis.

7.8. Racionalumas – paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių gebėjimus, turimą patirtį darbo rinkoje, siekiant padėti greičiau susirasti tinkamą darbą, (re)integruotis į švietimo sistemą.

7.9. Lygios galimybės ir nediskriminavimas – visiems asmenims, siekiantiems užimtumo, sudaromos vienodos sąlygos pasinaudoti paslaugomis.

 

Iv. PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

8. Paslaugos JGI dalyviams teikiamos taip, kaip numatyta Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamų Jaunimo garantijų iniciatyvos veiklų tvarkos apraše,  patvirtintame Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2V-134-(1.4).

9. Kiekvienam JGI dalyviui sudaromas individualus veiklos planas (toliau – IVP) (priedas Nr. 1).

10. Paslaugos JGI dalyviams teikiamos pagal individualią paslaugos teikėjo sudarytą programą (toliau – Programa) (priedas Nr. 2).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Paslaugų teikėjas užtikrina jaunimui teikiamų paslaugų kokybę ir sąlygas joms suteikti.

12. Ginčai dėl šio Aprašo taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

__________________


 

Jaunimui teikiamų paslaugų aprašo

1 priedas

 

 

INDIVIDUALUS VEIKLOS PLANAS (IVP)

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vieta)

 

 

 

 

1.    Paslaugos teikėjas

 

Pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Atsakingas asmuo

 

Atsakingo asmens tel.

 

Atsakingo asmens el. paštas

 

 

2.    Paslaugos gavėjas

Asmens duomenys naudojami tik Jaunimo garantijų įgyvendinimo tikslais

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Adresas

 

Telefonas

 

El. pašas

 

 

3.    Individuali jauno žmogaus situacija

Trumpai aprašyti jauno žmogaus poreikius, esamą situaciją ar pan., iš kurios būtų aišku, kodėl būtent toks IVP yra sudarytas.

 

 

4.    IVP tikslas ir uždaviniai

Tikslas

 

Uždavinys

 

Uždavinys

 

Uždavinys

 

 

 

5.    Detalus veiksmų planas

Veiklos

Įgyvendinimo terminai

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Žiniaraštis (dienoraštis)

(gali būti pildomas atskiras dokumentas)

Data

 

Veikla

Atvyko

Išvyko

Parašas

 

 

Esu informuotas ir sutinku, kad visi aukščiau pateikiami mano duomenys bus naudojami, siekiant tinkamai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą.

 

Paslaugos gavėjas:      ____________                _____________      _________________________

                                        (data)                                 (parašas)                                (vardas, pavardė)

Įsipareigoju aktyviai dalyvauti visose šiame individualiame veiklos plane numatytose priemonėse.

 

Paslaugos gavėjas: ____________ _____________     ___________________________

                                        (data)                                 (parašas)                                (vardas, pavardė)

Įsipareigoju informuoti paslaugos teikėją apie gautą pasiūlymą mokytis, dirbti, stažuotis, atlikti praktiką, pameistrystę.

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos gavėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Įsipareigoju paslaugų gavėjui sudaryti tinkamas sąlygas įvykdyti jo įsipareigojimus, suteikti visapusišką pagalbą ir palaikymą.

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos teikėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

*IVP sudaromas ne ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, aktyviai dalyvaujant paslaugos gavėjui, atsižvelgiant į jo poreikius, motyvacijos lygį.


 

Jaunimui teikiamų paslaugų aprašo

2 priedas

 

 

PASLAUGŲ JAUNIMUI TEIKIMO PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vieta)

 

 

 

1.    Paslaugos teikėjas

(Informacija bus viešinama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje)

Pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Atsakingas asmuo

 

Atsakingo asmens tel.

 

Atsakingo asmens el. paštas

 

 

2.   Teikiamų paslaugų aprašymas

(Informacija bus viešinama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje)

 

 

 

3.    Motyvacija teikti paslaugas neaktyviam jaunimui, nemotyvuotiems bedarbiams

 

 

 

4.     Paslaugos teikėjo patirtis, teikiant paslaugas neaktyviam jaunimui, nemotyvuotiems bedarbiams

 

 

 

 

5.    Kokiai jaunimo amžiaus grupei / grupėms skirtos Jūsų paslaugos? Pažymėkite ir argumentuokite pasirinkimą.

(15-18 m. / 18-24 m. / 24-29 m. / kt.)

 

 

 

 

6. Kokiam skaičių neaktyvių jaunų žmonių galite teikti paslaugą vienu metu?

 

15-18 m.

18-24 m.

24-29 m.

 

 

 

 

6.   Ar galite teikti paslaugas asmenims su negalia?

(pažymėkite X)

 

Taip

 

Taip, bet tik su tam tikra negalia (įvardyti)

 

Ne

 

 

7.     Išsamiai aprašykite paslaugas, veiklas, kurias siūlote neaktyviems jauniems žmonėms: kokios užduotys pateiktos, kiek valandų per dieną / savaitę jis bus užimtas.

(Informacija bus viešinama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje)

 

Paslaugos pavadinimas

Teikiama

(pažymėkite X)

Veiklos

Trukmė

Motyvavimas

 

 

 

Įtraukimas į visuomenei naudingą veiklą

 

 

 

Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo

 

 

 

 Pagalbos pažinti save

 

 

 

Nukreipimo, tarpininkavimo

 

 

 

Savęs pažinimas

 

 

 

Informavimo apie jauno žmogaus galimybes

 

 

 

Savanorystės vietos parinkimo, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas, mentorystės savanoriškos veiklos metu

 

 

 

Mokymų savanoriams savanoriškos veiklos metu

 

 

 

 

Individualių socialinių – pedagoginių konsultacijų teikimo

 

 

 

 

Vaiko minimalios priežiūros

 

 

 

 

Kitos paslaugos (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

8.    Papildoma informacija

 

 

 

Įstaigos / organizacijos vadovas                                                                            Parašas

 

A. V.