STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. SV6-52

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                       Nora Skaburskienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. SV6-52

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612J50002

Medžiagos ir nanotechnologijos

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621L22009

Viešosios politikos analizė

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621L20013

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621L20014

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621N20015

Verslo vadyba

Klaipėdos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

621N20031

Inovacijų vadyba ir technologijos

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621L23003

Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

 

_______________________