LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2061

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 ir 31.23 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją,

n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti kino teatrų ir kino klubų paslaugas teikiančių subjektų, profesionaliojo scenos meno įstaigų administracijas, taip pat kitus komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitus tam tikrą laiką trunkančius organizuotus žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau visos šiame punkte nurodytos paslaugos ir veiklos vadinamos renginiais) (išskyrus asmenines šventes) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis (toliau – renginių organizatoriai) užtikrinti, kad:

1.1. renginiai būtų organizuojami laikantis Nutarimo reikalavimų;

1.2. į renginių vietą nepatektų žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į renginį. Šis reikalavimas netaikomas atvirose viešose erdvėse organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginius, kurie trunka iki 2 valandų, ir atitinka Nutarimo 31.23 papunktyje nustatytus reikalavimus. Bilietų ar renginio registracijos, taip pat dokumentų, patvirtinančių asmens atitikį Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, jei organizuojamas renginys, kuriame dalyvauja tik Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus atitinkantys asmenys, tikrinimas, esant galimybei, turi būti vykdomas lauke;

1.3. maitinimas organizuojamas tam skirtose vietose, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų. Bufetuose/baruose lankytojams matomoje vietoje pateikti informaciją, įspėjančią, kad maistą ir gėrimus iš bufeto/baro išsinešti draudžiama;

1.4. būtų užtikrinama, kad maistas ir gėrimai nebūtų vartojami salėje stebint renginį, tam neskirtose vietose;

1.5. būtų ribojami žiūrovų ir (ar) dalyvių lankytojų srautai:

1.5.1. užtikrinti, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai vietose, kuriose susidaro eilės ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp asmenų ar asmenų grupių;

1.5.2. renginio vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.5.3. žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai prieš ir po renginio valdomi pasitelkiant informacines priemones, žmogiškuosius resursus (apsaugos darbuotojus, personalą), fizinėmis priemonėmis (tvorelėmis, rodyklėmis, kt.);

1.5.4. sureguliuoti žiūrovų srautus taip, kad nesikirstų skirtinguose sektoriuose ir skirtinguose aukštuose vietas turinčių viename renginyje dalyvaujančių žiūrovų srautai arba atskirų renginių žiūrovų srautai, jeigu pastate organizuojami keli renginiai;

1.5.5. renginiuose, kuriuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius viršija 500, žiūrovams ir (ar) dalyviams skirta erdvė turi būti padalinta į sektorius, viename sektoriuje gali būti ne daugiau, kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių. Žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai valdomi taip, kad skirtingų sektorių srautai nesusikirstų;

1.5.6. užtikrinti, kad nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami ar renginį stebi žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

1.5.7. viešojo maitinimo vietas įrengti taip, kad juose būtų aptarnaujami tik tam tikro sektoriaus, tam tikro aukšto žiūrovai;

1.6. vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus, sportininkus, pranešėjus, renginių vedėjus repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių) bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse, kuriame dalyvauja daugiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų, metu dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.7. renginio organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu;

1.8. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir turi būti pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.9. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų;

1.10. į renginį nebūtų įleisti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.11. dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojai, kuriems nėra privaloma izoliacija;

1.12. dalyviai, žiūrovai ir darbuotojai, kuriems renginio vietoje pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.13. gavus informaciją apie dalyviui, žiūrovui ar darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.14. dažnai liečiamus paviršius (3D akinius, durų rankenas, kėdžių atramas, laiptų turėklus ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau, kaip po kiekvieno renginio, kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio vietoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3age8QA;

1.15. užtikrinti renginio erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes;

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis (išskyrus atlikėjus, sportininkus, pranešėjus, renginių vedėjus repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių) renginių uždarose erdvėse, kuriuose dalyvauja daugiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų, metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.

4. Rekomenduoti renginių organizatoriams:

4.1. esant galimybei užtikrinti, kad tarp sėdinčių asmenų ar asmenų grupių būtų laisva viena kėdė arba, esant galimybei, žiūrovus salėje sodinti po vieną arba poromis šachmatų tvarka, kai vienoje eilėje viena arba dvi sėdimos vietos yra užimtos, viena arba dvi sėdimos vietos – laisvos. Esant galimybei susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ar žiūrovų porą ir už žiūrovo ar žiūrovų poros esančios vietos nebūtų užimtos;

4.2. organizuojant didelės apimties renginius prie pagrindinių įėjimų į renginio vietą uždarose erdvėse įrengti termovizorius žiūrovų temperatūrai matuoti;

4.3. esant galimybei iki renginio ir per pertraukas leisti video ar garso įrašą apie privalomą kaukių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.

5. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), dėvėti kaukes.

6. Nustatyti, kad prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šis renginys organizuojamas tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų.

7. Nustatyti, kad kai renginiai organizuojami tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, ir kai renginyje uždaroje erdvėje dalyvauja ne daugiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų, renginių organizatoriams taikomos šiame sprendime, išskyrus šio sprendimo 1.4 – 1.7 papunkčius, nustatytos veiklos vykdymo sąlygos. Į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, varžybų teisėjai, antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas.

8. Nustatyti, kad kai renginiai organizuojami tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, ir kai renginyje uždaroje erdvėje dalyvauja ne daugiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų, renginių organizatoriams rekomenduoti laikytis šio sprendimo 1.4 – 1.7 papunkčiuose ir 4 punkte nustatytų reikalavimų. Į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, varžybų teisėjai, antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys