VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 8 d. Nr. 1-1805

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. 1-1269 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pavesti Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 8 d. sprendimu

Nr. 1-1805

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir tėvų (globėjų) informavimo apie priėmimą tvarką, eilių ir grupių sudarymo tvarką, informacinės sistemos administratorių, vartotojų, naudotojų ir tvarkytojų teises, pareigas, jų vykdomas funkcijas ir atsakomybę. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – švietimo įstaiga, įstaiga).

2. Aprašo tikslas – optimizuoti ir palaikyti priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką, siekti tenkinti gyventojų poreikį ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

3. Pagrindinės sąvokos:

3.1. informacinė sistema – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema (toliau – IS). IS paskirtis – registruoti tėvų (globėjų) prašymus, sudaryti grupes, tvarkyti grupių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti vaikų duomenis, žymėti vaikų lankomumą, perduoti reikiamus duomenis Finansų valdymo sistemai mokesčiui skaičiuoti, siekiant viešai ir skaidriai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius, teikti patikimą ir tikslią informaciją;

3.2. informacinės sistemos administratorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupės specialistas, atsakingas už saugią informacinės sistemos konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą (toliau – IS administratorius);

3.3. informacinės sistemos tvarkytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistas, atsakingas už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą, tvarkantis įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes, duomenų bazę (toliau – IS tvarkytojas);

3.4. informacinės sistemos naudotojas – švietimo įstaigos vadovas ar darbuotojas, atsakingas už ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, lankančių vaikų duomenų bazę, informacijos apie švietimo įstaigą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą
(toliau – IS naudotojas);

3.5. informacinės sistemos vartotojas – tėvai (globėjai), turintys teisę naudotis informacine sistema Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.vilnius.lt;

3.6. informacijos iš IS duomenų bazės gavėjai – Savivaldybės institucijos, planuojančios ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo plėtrą ir sprendžiančios kitus ikimokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, taip pat įstaigos, teikiančios ikimokyklinio ugdymo paslaugas, tėvai (globėjai).

 

II SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/.

5. Prašyme nurodoma:

5.1. tėvų (globėjų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, faktinė gyvenamoji vieta);

5.2. vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

5.3. specialieji ugdymosi poreikiai:  

5.3.1. dideli;

5.3.2. labai dideli;

5.4. pageidaujama vaiko priėmimo į įstaigą data;

5.5. specifiniai pageidavimai dėl ugdymo proceso organizavimo (pasirinkti vieną):

5.5.1. nėra specifinių pageidavimų;

5.5.2. Valdorfo metodo grupės;

5.5.3. Marijos Montessori metodo grupės;

5.5.4. žydų tradicijų ir kultūros puoselėjimas;

5.6. ugdomoji kalba (pasirinkti vieną):

5.6.1. lietuvių;

5.6.2. rusų;

5.6.3. lenkų;

5.6.4. baltarusių;

5.7. ugdymo trukmė (pasirinkti vieną):

5.7.1. iki 12 valandų trukmės grupė;

5.7.2. 24 valandų trukmės grupė;

5.8. pageidaujama (-os) lankyti įstaiga (-os) (pirmenybės tvarka nurodomos ne daugiau kaip penkios alternatyvos). Jeigu įstaiga vykdo veiklą skirtingais adresais, reikia pasirinkti tikslų įstaigos padalinio adresą;

5.9. duomenys apie pirmenybę skirti vaikui vietą įstaigoje;

5.10. pageidaujamas pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje būdas:

5.10.1. elektroniniu laišku;

5.10.2. trumpąja žinute (SMS);

5.11. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų būtų gauti automatiniu būdu;

5.12. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

6. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat, išskyrus prioritetų, pridėtų dokumentų sutikrinimo metu kovo 11–17 d. ir grupių formavimo metu, kuris vyksta kiekvienų metų kovo
18–31 d.

7. Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba iki prašymas bus atsiimtas IS vartotojo. Negaliojantys prašymai IS panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat yra naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

8. Nuo einamųjų metų kovo 1 iki 10 dienos tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės, tėvai (globėjai) turi teisę iki einamųjų metų kovo 10 d. (imtinai) redaguoti prašymą (vėliau prašymą bus galima redaguoti tik pasibaigus grupių formavimui, t. y. nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 10 d. (imtinai).

9. Prašymai perkelti į kitą įstaigą arba į tos pačios įstaigos kitos ugdomosios kalbos grupę pateikiami elektroniniu būdu IS užpildant Aprašo 5 punkte išvardytus duomenis (išskyrus Aprašo 5.8 papunktį, pasirenkant tik vieną įstaigą).

10. Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su įstaigomis, į kurias tuo metu yra priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus pasirašytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu [email protected], pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

11. Teikiant prašymą elektroniniu būdu IS:

11.1. užpildoma elektroninė prašymo forma, prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/ (būtina užpildyti privalomas skiltis, nurodant abiejų tėvų duomenis. Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytais atvejais pildomi vieno iš tėvų (pildančio prašymo formą) duomenys). IS automatiškai patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Už duomenų teisingumą atsako tėvai;

11.2. IS automatiškai užregistruoja prašymą, užregistruotam vaikui suteikiamas identifikacinis kodas (kai pateikiami visi teisingi duomenys);

11.3. IS vartotojui elektroniniu paštu arba trumpąja žinute (SMS) patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti.

12. Tėvai (globėjai) IS https://svietimas.vilnius.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Kiekvienų metų sausio 1 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė.

13. Kai paslaugos atsisakoma sudarius ugdymo sutartį, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti įstaigos vadovą dėl įstaigos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu. Gavus vietą įstaigoje, prašymą IS panaikina automatiškai (išskyrus viešąją įstaigą „Mažasis Trinapolis“ – kai suteikiama paslauga ir vaikui priskiriama vieta šioje įstaigoje, prašymas nepanaikinamas, lieka eilėje kitose pasirinktose įstaigose.)

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMO IR PERKĖLIMO IŠ VIENOS ĮSTAIGOS Į KITĄ BE EILĖS TVARKA

 

14. Į įstaigos vaiko amžių atitinkančią grupę grupių formavimo metu ir esant laisvai vietai įstaigoje nuolat be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:

14.1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

14.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

14.3. tos pačios ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojų, dirbančių toje įstaigoje ne mažiau kaip pusę metų pagal darbo sutartį, vaikai;

14.4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju), kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (ši nuostata taikoma pagal Aprašo 18.1. papunktyje nurodytą tvarką). Nesant laisvų vietų pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, gali būti pasiūlytos alternatyvos artimiausių seniūnijų įstaigose;

14.5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;

14.6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

14.7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

14.8. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės komisijos vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes klausimams nagrinėti (toliau – Komisija) nutarimu skirtas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas.

15. Pildydami prašymą tėvai (globėjai) užpildo Aprašo 5 punkte nurodytus duomenis, pasirenka Aprašo 14 punkte nurodytą prioritetą, prideda skenuotus dokumentus, patvirtinančius priėmimo be eilės priežastį.

16. Pirmumo be eilės teisę suteikiančios aplinkybės, nurodytos Aprašo 14 punkte yra lygiavertės. Vieta eilėje skiriama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams, o, sutapus vaikų gimimo datai, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę.

17. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, nurodytos Aprašo 14 punkte, tikrinamos prašymų pateikimo metu. Prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę, pirmą savaitės darbo dieną), IS tvarkytojas, gavęs pranešimą apie prašymą priimti be eilės, patikrina duomenų teisėtumą – ar atitinka Aprašo 14 punkto pasirinktą kriterijų:

17.1. jei prašymas atitinka 14 punkte nurodytus kriterijus, vaikui skiriama vieta vienoje iš prašyme nurodytų įstaigų, kurioje yra laisva vieta vaiko amžių atitinkančioje tais mokslo metais suformuotoje grupėje;

17.2. jei prašymas neatitinka 14 punkte nurodytų kriterijų, IS tvarkytojas išbraukia prašyme pagal 14 punktą nurodytą kriterijų ir prašymas perrikiuojamas pagal eilių sudarymo tvarką. IS tvarkytojas tėvus (globėjus) papildomai informuoja telefonu arba elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

EILIŲ SUDARYMO TVARKA

 

18. Eilės sudaromos tokia tvarka:

18.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju):

18.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

18.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

18.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

18.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

18.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

18.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

18.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

18.2.1.  vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

18.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

18.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

18.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje; 

18.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

18.3. neatitinkant Aprašo 18.1 ar 18.2 papunkčiuose nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

18.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);

18.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);

18.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę).

19. Tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į įstaigą datos.

20. Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės, nurodytos Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose, sumuojamos ir yra lygiavertės. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, nurodytos 18.1 ir 18.2 papunkčiuose tikrinamos prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę, pirmą savaitės darbo dieną).

21. Vieta eilėje skiriama Aprašo 18 punkte nurodytu eiliškumu (iš pradžių į eilę įrašomi Aprašo 18.1 papunktyje nurodyti vaikai pagal pirmenybes, po to Aprašo 18.2 papunktyje nurodyti vaikai pagal pirmenybes, tada Aprašo 18.3.1, po to 18.3.2 ir po to 18.3.3 papunkčiuose nurodyti vaikai). Patikrinus IS duomenis apie pirmenybę skirti vaikui vietą įstaigoje ir nustačius vienodą pirmenybių skaičių, vieta eilėje skiriama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams, o, sutapus vaikų gimimo datai, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę. Nesant pirmenybių, vieta eilėje skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

22. Vaiko vieta eilėje gali keistis sutikrinus IS duomenis su valstybės registrais pagal Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčius (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę, pirmą savaitės darbo dieną ir pirmą grupių formavimo darbo dieną).

23. Atsiradus bent vienai iš Aprašo 18.1.4, 18.1.5 ir 18.2.4 papunkčiuose išvardytų pirmumo teisę suteikiančių aplinkybių, IS vartotojai gali jas nurodyti prie vaiko informacijos (pridedami skenuoti dokumentai).

24.  Į specialiojo ugdymo įstaigas ir specialiojo ugdymo grupes vaikai priimami pagal gydytojų rekomendacijas, Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginį-psichologinį įvertinimą ir paskyrimą (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 7 ir 8 priedai)  ir Aprašo 18.1, 18.2 ir 18.3 papunkčiuose nurodytą pirmumo teisę neatsižvelgiant į teritorijos priskyrimą įstaigai.

25. Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje. Vaikas gali būti priimtas tik į vieną įstaigą.

26. Eilėje laukiančių vaikų amžius skaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

GRUPIŲ SUDARYMAS

 

27. Įstaigą lankančių vaikų amžius perskaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais sausio 1 d., kad kalendorinių metų rugsėjo 1 d. vaikai būtų priskirti į tinkamo amžiaus grupes. Eilės sudaromos konkrečioms vaikų amžiaus grupėms. Vaikui perėjus iš vienos amžiaus grupės į kitą, eilė yra perskaičiuojama, išliekant pirmenybę suteikiančioms priežastims. Vaikai priskiriami į grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų grupių.

28.  IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų kovo 18 d. iki 31 d. Iš pradžių į grupes priskiriami vaikai pagal Aprašo 14 punktą, po to, jei lieka laisvų vietų, priskiriami vaikai iš eilės pagal Aprašo 18.1 papunktyje nurodytas pirmenybes, po to Aprašo 18.2 papunktyje nurodytas pirmenybes, tada Aprašo 18.3.1, po to 18.3.2 ir po to 18.3.3 papunkčiuose nurodyti vaikai. Patikrinus IS duomenis apie pirmenybę skirti vaikui vietą įstaigoje ir nustačius vienodą pirmenybių skaičių, vieta eilėje skiriama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams, o, sutapus vaikų gimimo datai, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę. Nesant pirmenybių, vieta eilėje skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

29. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS). Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie IS https://svietimas.vilnius.lt/ taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

30. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi per 10 kalendorinių dienų elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje dėl perkėlimo, turi per 10 kalendorinių dienų raštu informuoti lankomos įstaigos administraciją dėl sutarties nutraukimo.

31. Ugdymo sutartis registruojama IS arba įstaigos nustatyta tvarka. IS naudotojas, laiku nepažymėjęs sutarties pasirašymo, pateikia paaiškinimą raštu IS tvarkytojui dėl vaiko duomenų atkūrimo.

32. Sudarius ugdymo sutartį įstaigoje suformuojama vaiko asmens byla. Joje saugoma ir ugdymo sutartis. Vaikui išvykus iš įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus kitos įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, jai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

33. Ugdymo sutartis sudaroma atskiroms ugdymo programoms: ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo. Pasirašomi du vienodą teisinę galią turintys sutarties egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai.

34. Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje ir informuoti apie sutarties pasirašymo ir dokumentų pateikimo datą.

35. Per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo (išskyrus viešąją įstaigą „Mažasis Trinapolis“ – kai vaikui priskiriama vieta šioje įstaigoje, prašymas nepanaikinamas, lieka eilėje kitose pasirinktose įstaigose).

36. vaikai į grupes priimami įstaigos direktoriaus įsakymu.

37. Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka ne per IS.

38. Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų arba tėvai (globėjai) pageidauja keisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą kita ugdomąja kalba, teikia naują prašymą į pageidaujamas įstaigas Apraše nustatyta tvarka.

39. Tėvams (globėjams) pageidaujant pakeisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą, pildomas prašymas per IS Apraše nustatyta tvarka.

40. Įstaigos vadovas, prieš pasirašydamas elektroninę sutartį, IS turi pažymėti vaiko faktinę lankymo pradžios datą (vaikas įstaigą privalo pradėti lankyti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo faktinės lankymo pradžios, nurodytos IS, išskyrus, kai yra pateisinama priežastis). IS tvarkytojas pasibaigus 10 kalendorinių dienų terminui vaikus, kurių tėvai nepasirašė elektroninės dvišalės ugdymo sutarties, išbraukia iš sąrašo.

41. Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį. Negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti įstaigos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku), nurodydami konkretų dvišalės elektroninės sutarties pasirašymo laiką.

42. Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

43. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, tėvams (globėjams) vienašališkai pareiškus apie Sutarties nutraukimą prieš 10 darbo dienų. Įstaigos vadovas gali nutraukti sutartį su tėvais (globėjais) vienašališkai, kai vaikas nelanko Įstaigos ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai (globėjai) nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartyje nurodytais kontaktais (turi atitikti visas išvardintas aplinkybes), prieš tai atvejį apsvarstęs vaiko gerovės komisijoje.

44. Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki einamųjų metų vasario 1 d. IS tvarkytojas nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki 15 d. analizuoja, derina duomenis, o nuo vasario 15 d. iki 28 d. nustato ir patvirtina IS formuojamų įstaigose grupių tipus ir skaičių.

 

 

VI SKYRIUS

INFORMACINĖS SISTEMOS ADMINISTRATORIŲ, VARTOTOJŲ, NAUDOTOJŲ
IR TVARKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

45. IS tvarkytojo pareigos ir teisės:

45.1. teikti tėvams (globėjams) atnaujintą informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas;

45.2. pranešti IS vartotojams informaciją apie bet kokią įtartiną veiklą, kuri neatitinka informacijos apsaugos politikos reikalavimų, ir apie įvairius saugumo incidentus;

45.3. nedelsiant informuoti Savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupę apie bet kokį įsilaužimą į IS ar neteisėtą duomenų pakeitimą, aptiktą virusą ir pan.;

45.4. atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigų komplektavimu ir duomenų bazės tvarkymu;

45.5. reikalauti, kad tėvai (globėjai) ir įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ar papildytų pateiktus duomenis;

45.6. pasirašyti konfidencialumo deklaraciją ir pasirašytinai susipažinti su Aprašu bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos vartotojo vadovu.

46. IS administratoriaus pareigos ir teisės:

46.1. suteikti IS tvarkytojui ir IS naudotojui prisijungimo prie duomenų bazės galimybę pagal nustatytas funkcijas;

46.2. konsultuoti IS tvarkytojus naudojimosi IS klausimais;

46.3. panaikinti IS tvarkytojui teisę dirbti su duomenų baze, kai IS tvarkytojas atostogauja, vykdomas IS naudotojo veiklos tyrimas, pasibaigia tarnybos (darbo) santykiai ir pan.;

46.4. atsakyti už saugią IS konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą.

47. IS naudotojo pareigos ir teisės:

47.1. teikti tėvams (globėjams) informaciją apie įstaigą (grupių skaičių ir sudėtį, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ir kitas paslaugas);

47.2. gauti informaciją apie vaiko priėmimą.

48. Asmenys, susiję su IS duomenų bazės tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Savivaldybės institucijos turi teisę gauti informaciją apie:

49.1. įstaigas, teikiančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugas;

49.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių, amžių ir vaikų, kuriems yra teikiama pirmumo teisė, skaičių).

50. Tėvai (globėjai), pateikę raštu prašymą, turi teisę gauti informaciją apie:

50.1. įstaigas (grupių skaičių ir sudėtį, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

50.2. vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią priėmimo į grupę galimybes.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes klausimams nagrinėti Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu sudaroma Komisija ir patvirtinamas jos darbo reglamentas.

52. Tėvai (globėjai) į Komisiją gali kreiptis šiais atvejais:

52.1. dėl vaikų (brolių / seserų), patekusių į skirtingas ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigas perkėlimo į tą pačią įstaigą, kai toje įstaigoje yra laisva vieta vaiko amžių atitinkančioje grupėje;

52.2. dėl perkeliamų (rotuojamų) tarnauti iš kitos savivaldybės į Savivaldybės teritoriją profesionalių karių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, kai įstaigoje yra laisva vieta vaiko amžių atitinkančioje grupėje (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai vaikas nėra gavęs įstaigos bendra tvarka pagal Aprašo 17 punktą);

52.3. kitais Apraše nenumatytais atvejais.

53. Pasirašytus prašymus tėvai (globėjai) Komisijai turi pateikti elektroniniu paštu [email protected], pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

54. Vaikų, ugdomų šeimoje, priėmimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu patvirtintos švietimo įstaigos, kurių sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje svietimas.vilnius.lt.

55. Vaikų ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

56. Vaikų ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenys IS saugomi ne ilgiau, nei vaikui sukanka 8 metai ir jis pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą (tais atvejais, kai ugdymo įstaiga vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, vaikų ir jų tėvų (globėjų) duomenys gali būti saugomi iki vaikui sukaks 11 metų).

57. Sprendimas dėl vaiko priėmimo ar nepriėmimo į įstaigą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė.

59. Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir įstaigų interneto svetainėse.

____________________________

 

part_a1b3a51abde74edfbccdc71a7abab571_end