LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. XIII-468

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti  taip:

6. Šio įstatymo reikalavimai bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė