LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 10 d. Nr. 3D-321

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (nurodytuoju įsakymu patvirtintos Alkoholinių gėrimų grupės, pogrupiai ir (ar) kategorijos nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ 4.3 papunktį:

1. Tvirtinu Alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintas alkoholinių gėrimų klasifikavimas taikomas tik Lietuvos Respublikoje pagamintiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus tuos, kurių klasifikavimas nustatytas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose;

2.2. Lietuvos Respublikoje pagaminti ir paženklinti alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys nurodytuoju įsakymu patvirtintų Alkoholinių gėrimų grupių, pogrupių ir (ar) kategorijų, gali būti parduodami ne ilgiau kaip iki 2017 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Bronius Markauskas