Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. sausio 31 D. NUTARIMO nR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1258

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 54 punktą išdėstyti taip:

54. Vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės nustatytas formules:

S=K×G, kur:

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrais;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. metrais vienam gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vienetais;

K=(P:V):12, kur:

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. metrais vienam gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje patiekto gyventojams per kalendorinius metus geriamojo vandens kiekis, kub. metrais;

V iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vienetais.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal duomenis, gautus vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį skelbia savo interneto svetainėje.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis    

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                    Žygimantas Vaičiūnas