KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS ELGESIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T2-143

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir Pavyzdinių Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-988 „Dėl Pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. T2-93 „Dėl Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių tvirtinimo“.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Vytautas Grubliauskas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. birželio 25 d.

sprendimu Nr. T2-143

 

 

SAUGAUS ELGESIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius žmonių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkiniai) vandenyje ir ant vandens telkinių ledo (toliau – ledas) reikalavimus ir gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimo principus.

2Taisyklės galioja visoje Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, jos privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

3Savivaldybės teritorijoje esantys, naujai įrengti arba rekonstruoti paplūdimiai įteisinami Savivaldybės institucijų sprendimu, o jų sąrašas – prieinamas visuomenei.

4Taisyklės netaikomos atliekant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pajėgų, greitosios medicinos pagalbos funkcijas, taip pat ekstremaliųjų įvykių, situacijų, avarijų ar kitų stichinių nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo metu, atliekant valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų atlikimo vandens keliuose kontrolę, mokslinius ir kitus tyrimus, monitoringą ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatytais tikslais ir tvarka, taip pat vykdant Taisyklių kontrolės, paplūdimių ir maudyklų priežiūros, administravimo funkcijas.

5Maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti nustatytas kitoks maudymosi sezono laikotarpis, kurio metu maudyklose galima tikėtis didelio besimaudančiųjų skaičiaus.

6. Maudymosi sezono laikotarpiu paplūdimių lankymosi valandos nenustatomos. Nuo 9.00 val. iki 21.00 val. skęstančiųjų gelbėjimo darbus organizuoja BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

7. Paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių ir maudyklų sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi ir priežiūrą pagal nustatytą kompetenciją užtikrina biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“.

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

8.1. Dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo nelaidžiomis medžiagomis ir (arba) konstrukcijomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir panašiai).

8.2. Hidrotechniniai statiniai – statiniai ir įrenginiai vandeniui naudoti ir (arba) aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti (užtvankos, krantinės, aptekėjimo kanalai, žuvų pralaidos, hidroelektrinės, molai ir panašiai).

8.3. Nesavaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

8.4. Paplūdimys – teisės aktų nustatyta tvarka įrengta sausumos ir su ja besiribojančio paviršinio vandens telkinio dalis, skirta poilsiui organizuoti (ilsėtis, sportuoti, kaitintis saulėje, maudytis).

8.5. Paplūdimiai, jų teritorijų funkcinės zonos ir vietos:

8.5.1. aktyvaus poilsio, fizinio aktyvumo zona – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis su atitinkama įranga, skirta sportiniams žaidimams (tinklinis, badmintonas ir kt.) visų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus;

8.5.2. bendras paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta visų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus;

8.5.3. moterų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik moterims, dėvinčioms ar nedėvinčioms maudymosi kostiumų arba dėvinčioms tik jų dalį;

8.5.4. nudistų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta visų lyčių žmonėms, nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį;

8.5.5. pasyvaus poilsio zona – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta poilsiui, visų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus;

8.5.6. rūkymo vieta – paplūdimyje įrengta ir atitinkamais ženklais pažymėta rūkymo vieta;

8.5.7. vyrų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik vyrams, dėvintiems ar nedėvintiems maudymosi kostiumų;

8.5.8. zona, skirta lankytis su gyvūnais – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta lankytis asmenims (dėvintiems maudymosi kostiumus) su gyvūnais.

8.6. Paviršinis vandens telkinys – kiekybės rodikliais apibūdinama žemės paviršiuje esanti vandens aplinkos dalis, tai yra: jūra ar jos dalis, upė ar jos dalis, ežeras, dirbtinis vandens telkinys.

8.7. Plaukiojimo priemonės – laivai, kiti plaukiojimui skirti ir naudojami (įskaitant ir plūduriuojančius) įrenginiai arba priemonės.

8.8. Priekrantės vandenys – jūros dalis nuo kranto iki linijos, kurios kiekvienas taškas nutolęs vieną jūrmylę jūros link nuo vidaus vandenis ir teritorinę jūrą skiriančios linijos.

8.9. Savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas su oro pagalve, oro sraigtu varomas laivas ir kt.

8.10. Tarpiniai vandenys – prie upės žiočių esanti jūros dalis, kurioje vanduo yra iš dalies sūrus ir kurioje maišosi sūrus ir gėlas vanduo. Prie tarpinių vandenų priskiriama Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti Kuršių marių dalis.

8.11. Vandens pramogų plaukiojimo priemonė – bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varoma pramogoms skirta plaukiojimo priemonė (vandens dviračiai, irklinės valtys, baidarės, burlentės, irklentės, burinės jachtos, valtys su pakabinamaisiais elektros varikliais, irkliniai turistiniai plaustai ir kt.).

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR PAPLŪDIMIUOSE REIKALAVIMAI

 

10. Vandens telkinio vandenyje ir paplūdimyje draudžiama:

10.1. plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, taip pat maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais, nardyti ir šokinėti į vandenį nuo tiltų, krantinių, prieplaukų ir kitų hidrotechninių statinių, įrenginių bei kitose tam neskirtose vietose;

10.2. maudytis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

10.3. maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

10.4. palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų;

10.5. plaukioti ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų;

10.6. plaukioti plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;

10.7. suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų;

10.8. plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims;

10.9. maudytis, nardyti ir šokinėti iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės;

10.10. maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu;

10.11. maudytis, esant gelbėjimo poste iškeltai raudonai vėliavai;

10.12. paplūdimiuose ir maudyklose rūkyti (išskyrus įrengtas rūkymo vietas);

10.13. žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje ar sukeliant pavojų poilsiautojams;

10.14. paplūdimiuose ir maudyklose įrengti stovyklavietes;

10.15. paplūdimiuose ir maudyklose kurti laužus;

10.16. skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus;

10.17. būti bendruose paplūdimiuose nuogiems asmenims (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį);

10.18. lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose;

10.19. savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles.

11. Paplūdimiuose, žmonėms gerai matomoje vietoje, turi būti įrengti aktualūs paplūdimio informaciniai, draudžiamieji ženklai ir vėliavos, taip pat stendas, kuriame išdėstytos pagrindinės saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje taisyklės (rekomendacijos). Saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje rekomendacijos nurodytos Taisyklių 2 priede. Asmenims siūloma su jomis susipažinti ir rekomenduojama jų laikytis.

12. Paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir prie jų organizuojamiems renginiams teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išduotas Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas. Tokių renginių metu paplūdimiuose gali būti įrengiamos laikinos funkcinės zonos.

13. Vandens pramogų paslaugos gali būti teikiamos tik gavus Savivaldybės administracijos leidimą.

14. Papildomi saugumo reikalavimai Danės upėje, paplūdimiuose ir kituose vandens telkiniuose teikiant vandens pramogų paslaugas:

14.1. vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis plaukioti galima tik nuo Pilies tilto iki Jono kalnelio. Plaukioti iki Joniškės g. geležinkelio tilto galima tik tomis valandomis, kai nevyksta irklavimo treniruotės. Viešosios įstaigos „Klaipėdos irklavimo centras“ parengtas irklavimo treniruočių grafikas privalo būti kiekvienoje vandens pramogų paslaugų teikimo vietoje. Irklavimo treniruočių metu plaukti už Jono kalnelio kanalo draudžiama. Apie tai informuojama ir draudžiamuoju ženklu, už kurio įrengimą atsakingas vidaus vandens kelio valdytojas ir viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“;

14.2. vandens dviračiai ir kitos vandens pramogų plaukiojimo priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir turėti paslaugos teikėjo įmonės ženklinimo numerius. Numeriai privalo būti aiškiai įžiūrimi ir pritvirtinti tokioje pramogų plaukiojimo priemonės vietoje, kad matytųsi iš abiejų pusių;

14.3. vandens pramogų priemonių nuomos paslaugos teikėjas privalo supažindinti paslaugos gavėjus pasirašytinai su nustatytais saugumo reikalavimais naudojantis plaukiojimo priemonėmis ir bendrais nesavaeigių plaukiojimo priemonių judėjimo tvarkos principais vandens kelyje;

14.4. vandens pramogų priemonių nuomos paslaugų teikimo vietoje privalo būti: paslaugos teikėjo pavadinimas, darbo laikas, atsakingo asmens kontaktinis telefono numeris, šios Taisyklės, schema su plaukiojimo priemonių plaukiojimo zona, paslaugos gavėjų registracijos žurnalas, kuriame pasirašoma apie susipažinimą su nustatytais saugumo reikalavimais naudojantis plaukiojimo priemonėmis ir bendrais nesavaeigių plaukiojimo priemonių judėjimo tvarkos principais vandenyje, sertifikuotos ir techniškai tvarkingos gelbėjimosi liemenės bei kitos saugos priemonės, o paslaugas teikiant Danės upėje – ir viešosios įstaigos „Klaipėdos irklavimo centras“ parengtas irklavimo treniruočių grafikas;

14.5. draudžiama teikti plaukiojimo vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis paslaugą jaunesniems nei 14 metų asmenims, jei jų nelydi bent vienas suaugęs asmuo;

14.6. draudžiama teikti plaukiojimo vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis paslaugą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenims;

14.7. draudžiama teikti plaukiojimo vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis paslaugą žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu;

14.8. draudžiama plaukti sujungtoje vandens dviračių ir (ar) kitų vandens pramogų plaukiojimo priemonių grupėje. Judėti sujungtoje grupėje leidžiama tik plaukiojimo priemonių avarinio buksyravimo atveju, jose nesant pašalinių asmenų;

14.9. draudžiama pažeisti Danės upėje ar kitame vandens telkinyje esančius įspėjamuosius užrašus ar ženklus, ribojančius plaukiojimą ir kitus navigacinius ženklus;

14.10. plaukiojant vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis jose privalo būti gelbėjimosi liemenės, skirtos visiems joje esantiems asmenims. Už gelbėjimosi liemenių išdavimą yra atsakingas plaukiojimo vandens dviračiais ir kitomis vandens pramogų plaukiojimo priemonėmis paslaugos teikėjas.

15. Varžybų ir treniruočių Danės upėje organizatoriai privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, informuoti vandens pramogų teikėjus ir vandens kelio valdytoją apie varžybų laiką, teritoriją ir, suderinę su vandens kelio valdytoju, įrengti laikinus įspėjamuosius užrašus ar ženklus, ribojančius plaukiojimą.

16. Vandens pramogų paslaugas teikiantis ar renginius paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir prie jų organizuojantis subjektas privalo užtikrinti žmonių saugumą. Vasaros sezono metu, jų lankymo valandomis, vandens pramogų paslaugų saugumą ir organizuojamų renginių dalyvių saugumą jūros paplūdimiuose prižiūri paplūdimius administruojanti įstaiga. Šios įstaigos darbuotojų nurodymai dėl žmonių saugumo yra privalomi vandens pramogų paslaugas teikiantiems ar renginius paplūdimiuose organizuojantiems subjektams.

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIŲ LEDO REIKALAVIMAI

 

17. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

18. Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

18.1. vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, ir tamsiuoju paros metu nedėvint liemenės ar kitos aprangos su šviesą atspindinčiais elementais;

18.2. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

18.3. vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

18.4. rengti renginius, išskyrus Savivaldybės numatytais atvejais ir turint Savivaldybės administracijos leidimą;

18.5. stovėti ar važiuoti transporto priemonėmis, išskyrus atvejus, kai vykdoma žvejyba naudojant atitinkamas transporto priemones, būtinas tokiai žvejybai organizuoti;

18.6. įrengti ir eksploatuoti čiuožyklas, išskyrus Savivaldybės numatytais atvejais, ir turint Savivaldybės administracijos leidimą;

18.7. vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledas plonesnis nei 7 cm arba jo struktūra nevienalytė;

18.8. būti vandens telkiniuose ant ledo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ar kitai kompetentingai institucijai paskelbus apie nesaugią ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

19. Iškirstą lede eketę, didesnę nei 20 × 20 cm, būtina pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis, neteršiant aplinkos.

20. Asmenims siūloma susipažinti ir laikytis saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijų, nurodytų Taisyklių 3 priede.

21. Masiniai renginiai ant ledo organizuojami vadovaujantis Savivaldybės administracijos leidime nurodytomis sąlygomis ir laikantis kitų teisės aktų reikalavimų.

22. Čiuožyklą ant vandens telkinio ledo eksploatuojantis ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojantis subjektas privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti arba nutraukti.

 

IV SKYRIUS

GELBĖJIMO DARBŲ PAPLŪDIMIUOSE ORGANIZAVIMAS

 

23. Už skęstančiųjų gelbėjimo darbų organizavimą yra atsakingos institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje:

23.1. maudymosi sezono laikotarpiu paplūdimių lankymo valandomis skęstančiųjų gelbėjimo darbus paplūdimiuose organizuoja biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“;

23.2. paviršiniuose vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje (išskyrus paieškos ir gelbėjimo rajoną), taip pat paplūdimiuose po Taisyklėse nustatytų paplūdimio lankymo valandų skęstančiųjų gelbėjimo darbus organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

24. Gelbėjimo darbų organizavimas apima reagavimą į pagalbos prašymą, gelbėjimo darbų atlikimą, taip pat prevencinių priemonių taikymą.

25. Maudymosi sezono metu kiekvieną dieną paplūdimio lankymo valandomis paplūdimio gelbėjimo punkte privalo budėti gelbėtojai, pasitikrinę sveikatą ir išklausę mokymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

26. Paplūdimiuose prie maudyklų turi būti gelbėtojams pasiekiamos gelbėjimo priemonės (vandens transporto priemonės su varikliais, ryšio užtikrinimo ir palaikymo priemonės, gelbėtojo asmens apsauginės priemonės (liemenės, šalmai ir kt.), taip pat tokios gelbėjimo priemonės kaip gelbėjimo ratas, plūduras, lynas, papildomos gelbėjimo priemonės (plaukmenys, kaukė, vamzdelis, peilis ir kt.), stebėjimo priemonės ir informavimo priemonės (kameros, žiūronai, garsiakalbiai ir kt.), pirmosios pagalbos suteikimo priemonės).

27. Paviršiniuose vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje (išskyrus paieškos ir gelbėjimo rajoną), taip pat paplūdimyje po paplūdimio lankymo valandų Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, gavusios pagalbos prašymą per Bendrąjį pagalbos centrą, į įvykio vietą atvyksta iš savo nuolatinių dislokacijos vietų ir pagal kompetenciją atlieka gelbėjimo darbus.

 

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

28. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija ar jos įgalioti asmenys.

29. Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Atsakomybę taiko šiame kodekse numatytų institucijų pareigūnai.

30. Taisyklių priedai:

30.1. 1 priedas – paplūdimių ir vandens telkinių informaciniai, draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai ir vėliavos;

30.2. 2 priedas – pagrindinės saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje rekomendacijos;

30.3. 3 priedas – saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijos.

 

_________________________

 

 

Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės

paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių

1 priedas

 

 

PAPLŪDIMIŲ INFORMACINIAI ŽENKLAI IR VĖLIAVOS

 

Gelbėjimo stotis

Pirmoji medicinos pagalba

Zona, skirta lankytis su gyvūnais

Mėlynosios vėliavos paplūdimys

Aktyvaus poilsio zona

Pasyvaus poilsio zona

Neįgaliųjų paplūdimys

Bendras paplūdimys

Moterų paplūdimys

Vyrų paplūdimys

Nudistų paplūdimys

Rūkymo vieta

 

 

PAPLŪDIMIO TERITORIJOJE NAUDOJAMI DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI

 

 

Įrengti

stovyklavietes draudžiama

Kurti laužus draudžiama

Lankytis su gyvūnais draudžiama

Skinti ar naikinti saugomų rūšių

augalus draudžiama

Vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama

 

 

Rūkyti draudžiama

 

 

VĖLIAVŲ REIKŠMĖS

Maudytis galima                               Maudytis pavojinga                            Budi gelbėtojai                                    Maudytis draudžiama

 

 

 

 

 

 

 

VANDENS TELKINIŲ DRAUDŽIAMIEJI IR ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

 

 

 

Dėmesio. Plaukti už šio ženklo draudžiama

 

 

 

 

Dėmesio. Plaukti už šio ženklo draudžiama

 

_______________________________

 

Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės

paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių

2 priedas

 

 

PAGRINDINĖS SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIO VANDENYJE REKOMENDACIJOS

 

1. Nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės.

2. Nesimaudykite vieni, taip pat nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose.

3. Maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį.

4. Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį.

5. Nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaitę, pirmiausia apsišlakstykite.

6. Maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio.

7. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų ir to neleiskite daryti vaikams: nenardinkite kito asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių.

8. Pradėję skęsti pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros.

9. Gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių gali tik geras plaukikas, kuris moka profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.

10. Pastebėję skęstantį žmogų šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį, kvieskite paplūdimio gelbėtojus, jeigu jų nėra, nedelsdami skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba.

11. Nešaukite pagalbos, jei jos nereikia.

12. Neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį.

13. Neplaukite į laivakelį ir nesiartinkite prie praplaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais.

14. Gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.

 

_______________________________

 

Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės

paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių

3 priedas

 

 

SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIO LEDO REKOMENDACIJOS

 

1. Kad ledas išlaikytų vieną žmogų, jo storis turi būti didesnis nei 7 cm, grupę žmonių – ne mažesnis kaip 12 cm.

2. Jeigu ledu, kurio storis yra 12 cm arba mažiau, eina grupė žmonių, atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 m.

3. Einant ledu reikėtų eiti jau pramintu taku, nerekomenduojama ledu eiti vienam tamsiu paros metu.

4. Rekomenduojama turėti lazdą (peikeną) ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą.

5. Rekomenduojama eiti čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo.

6. Ledu čiuožiant slidėmis reikia atsisegti slidžių apkaustus, kad esant reikalui jas galima būtų greitai nusimesti; plaštakų neprakišti per lazdų kilpas.

7. Įlūžus ledui nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite jėgas. Bandykite „užplaukti ant ledo“ laikydamiesi ant vandens paviršiaus ir artėdami prie tvirtesnio ledo. Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį, ridenkitės arba šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto.

8. Pastebėję įlūžusį ir skęstantį žmogų įvertinkite situaciją, nebėkite prie eketės – toje vietoje ledas yra plonesnis. Nedelsdami skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Jeigu įmanoma, bandykite nuo kranto ar tilto ištiesti ar mesti skęstančiajam pagalbinę priemonę, į kurią galėtų įsikibti. Nerizikuokite savo gyvybe.

9. Ištraukę skęstantįjį į krantą, patikrinkite jo kvėpavimą ir pulsą, prireikus pradėkite gaivinti. Jei yra galimybė, nugabenkite jį į šiltą patalpą, nuvilkite šlapius drabužius ir pakeiskite juos sausais, apklokite apklotais, antklode. Esant hipotermijai dėkite šiltus kompresus ant jo krūtinės, kaklo, galvos, kirkšnių, jei žmogus sąmoningas, duokite gerti šiltų saldžių gėrimų, netrinkite jo odos, neduokite gerti alkoholinių gėrimų.

 

_______________________________