LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANAŠAUS GYDOMOJO POVEIKIO VAISTINIŲ PREPARATŲ DAPAGLIFLOZINUM, EMPAGLIFLOZINUM IR ERTUGLIFLOZINUM GRUPĖS IR EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. V-1608

Vilnius

 

Vadovaudamasis Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-755 „Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgdamas į Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 2022 m. spalio 6 d. protokolo Nr. LKV-21/22 sprendimą siūlyti sukurti naują Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupę:

1. T v i r t i n u panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Dapagliflozinum, Empagliflozinum ir Ertugliflozinum grupę ir šias ekvivalentines dozes bazinei kainai nustatyti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Dapagliflozinum

10 miligramų (mg)

Empagliflozinum

10 miligramų (mg)

Ertugliflozinum

5 miligramai (mg)

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 2 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys