ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr.T1-120

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti valstybinės žemės, esančios Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio 2017 metais tarifus Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. žemės ūkio paskirties geros agrarinės būklės valstybinei žemei taikyti 1,6 proc. žemės vertės, išskyrus apleistus, neprižiūrimus žemės sklypus, kuriems taikoma 4,0 proc. žemės vertės;

1.2. namų valdų, kolektyvinių sodų ir garažų bendrijų naudojamai valstybinei žemei – 0,9 proc. žemės vertės;

1.3. likusios naudojimo paskirties žemei – 2,0 proc. žemės vertės.

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuomojant valstybinę žemę, esančią Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui. Už valstybinės žemės sklypų naudojimą, kai nesudarytos nuomos sutartys, mokamas šio sprendimo 1 punkte nustatytas valstybinės žemės nuomos mokestis;

2.2. fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja Šilalės rajono savivaldybės administracija ir apie tai juos informuoja iki 2017 m. lapkričio 1 d.;

2.3. juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas pateikia iki 2017 m. lapkričio 1 d.;

2.4. fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki 2017 m. lapkričio 15 d.

3. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokesčių mokėtojus (fizinius asmenis), jei priskaičiuotas mokestis neviršija 2,00 Eur.

4. Paskelbti visą sprendimo tekstą vietinėje spaudoje, Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Jonas Gudauskas