Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KANDIDATŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO TEISĖJUS IR GENERALINIUS ADVOKATUS BEI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO TEISĖJUS ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 22 d. Nr. 106

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 53 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                       Ewelina Dobrowolska

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 106

 

KANDIDATŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO TEISĖJUS IR GENERALINIUS ADVOKATUS BEI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO TEISĖJUS ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbo grupės, sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 53 straipsnio 1 ir 2 dalimis (toliau – darbo grupė), sudarymo, jos veiklos organizavimo, Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) teisėjus (toliau kartu – kandidatai) atrankos (toliau – atranka) paskelbimo, dokumentų pateikimo, pretendentų į kandidatus (toliau – pretendentai) vertinimo, kandidatų sąrašo sudarymo tvarką, taip pat darbo grupės aptarnavimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos tvarką.

2. Atrankos tikslas – įgyvendinant Vyriausybės įstatymo 53 straipsnio 3 dalies nuostatas, atrinkti ESTT teisėjams ir generaliniams advokatams ar EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus ir apie juos informuoti Ministrą Pirmininką, kad jis, įvertinęs kandidatūras, Lietuvos Respublikos Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl kandidato į ESTT teisėjus ar generalinius advokatus arba dėl 3 kandidatų į EŽTT teisėjus.

3. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės įstatymu, Aprašu, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais ir Europos Tarybos institucijų dokumentais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jos funkcijų vykdymu.

4. Darbo grupės veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, skaidrumo, profesionalumo, nepriklausomumo, objektyvumo ir teisėtumo principais.

5. Darbo grupė atlieka Ministro Pirmininko potvarkyje dėl jos sudarymo nurodytą vieną iš šių atrankų:

5.1. kandidatų į ESTT teisėjus atranką;

5.2. kandidatų į ESTT generalinius advokatus atranką;

5.3. kandidatų į EŽTT teisėjus atranką.

 

II SKYRIUS

DARBO GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Gavusi kvietimą iš Europos Sąjungos ar Europos Tarybos institucijų pateikti kandidatą į ESTT teisėjus ar generalinius advokatus arba 3 kandidatus į EŽTT teisėjus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai raštu informuoja Vyriausybę ir kreipiasi į Vyriausybės įstatymo 53 straipsnio 2 dalyje nurodytus subjektus su prašymu deleguoti po vieną darbo grupės narį ir prioritetine tvarka nurodyti dar po 2 asmenis, kurie galėtų jį pakeisti Aprašo 9 punkte nurodytu atveju.

7. Vyriausybės įstatymo 53 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai apie deleguojamus darbo grupės narius ir juos Aprašo 9 punkte nurodytu atveju galinčius pakeisti asmenis Teisingumo ministeriją raštu informuoja kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Sprendžiant dėl deleguojamų asmenų, be kita ko, atsižvelgiama į jų užimtumą, profesionalumą, nešališkumą, konkrečios atrankos atveju aktualią kompetenciją ir profesinę patirtį bei kitus Europos Sąjungos teisės aktuose ir Europos Tarybos dokumentuose nurodytus reikalavimus atrankas vykdantiems asmenims.

8. Gavusi informaciją apie visus į darbo grupę deleguojamus asmenis, Teisingumo ministerija per 5 darbo dienas pateikia Ministro Pirmininko potvarkio dėl darbo grupės sudarymo projektą.

9. Jeigu dėl darbo grupės narių nušalinimo ar kitų ne laikino pobūdžio svarbių priežasčių netenkinamas Aprašo 13 punkte nustatytas kvorumo reikalavimas arba darbo grupės narys yra nušalintas nuo daugiau nei pusės pretendentų vertinimo, Teisingumo ministerija teikia Ministro Pirmininko potvarkio dėl sudarytos darbo grupės sudėties pakeitimo projektą. Vietoj darbo grupės veikloje negalinčių dalyvauti narių į darbo grupę skiriami kiti juos delegavusių subjektų nurodyti asmenys šių subjektų nurodyta prioriteto tvarka.

10. Darbo grupės veiklos forma yra uždari posėdžiai, kuriuos šaukia ir jiems pirmininkauja darbo grupės pirmininkas. Kai darbo grupės pirmininkas negali dalyvauti posėdyje arba yra nušalintas nuo pretendento vertinimo, posėdžiui arba jo daliai pirmininkauja vyriausias pagal amžių darbo grupės narys.

11. Darbo grupės posėdžiai, išskyrus Apraše nurodytus konkrečius jų sušaukimo terminus, organizuojami pagal poreikį, bet taip, kad būtų pasiektas atrankos tikslas ir užtikrintas jos atlikimas laiku. Darbo grupės nariams apie posėdžio laiką, kuris su jais iš anksto suderinamas raštu (elektroniniu paštu), paprastai pranešama prieš 5 darbo dienas iki šaukiamo posėdžio dienos.

12. Darbo grupės posėdžiai vyksta Teisingumo ministerijos patalpose. Jie gali būti organizuojami ir nuotoliniu (vaizdo konferencijos) ar mišriu būdu, naudojant elektroninių ryšių priemones ir užtikrinant posėdyje dalyvaujančių asmenų tapatybės bei balsavimo rezultatų nustatymą. Posėdyje, kurio metu vyksta atrankos pokalbiai su pretendentais (toliau – atrankos posėdis), prioritetas teikiamas dalyvavimui ne nuotoliniu būdu.

13. Darbo grupės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 darbo grupės nariai. Darbo grupės sprendimai, nepasiekus bendro sutarimo, priimami posėdyje ar sprendžiant tam tikrą klausimą dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Balsuodamas darbo grupės narys susilaikyti negali. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra darbo grupės posėdžiui arba jo daliai pirmininkaujančio nario balsas.

14. Darbo grupės narys apie savo nedalyvavimo darbo grupės posėdyje priežastis turi raštu (elektroniniu paštu) pranešti darbo grupės pirmininkui ir sekretoriui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki posėdžio pradžios.

15. Darbo grupės posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio pirmininkas ir sekretorius, dalyvaujantys posėdyje darbo grupės nariai, pretendentai, svarstomi klausimai, posėdžio metu priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai, atskiru darbo grupės pavedimu – kita informacija apie posėdį ir jame svarstytus klausimus. Protokolas turi būti surašytas per 5 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos. Protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkaujantis darbo grupės narys ir sekretorius. Atrankos posėdžio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas, kuris yra sudedamoji šio posėdžio protokolo dalis.

16. Jeigu darbo grupės narys yra pretendento sutuoktinis, sugyventinis (partneris), artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs su juo svainystės, pavaldumo ar kitais ryšiais, galinčiais sukelti abejonių dėl darbo grupės nario nešališkumo, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių nario dalyvavimas darbo grupės veikloje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, jis nedelsdamas privalo nusišalinti nuo pretendento, kelių ar visų pretendentų vertinimo. Esant šiems pagrindams, nušalinimą darbo grupės nariui gali pareikšti ir pretendentas bei kiti darbo grupės nariai. Darbo grupės narys, kuriam pareikštas nušalinimas, taip pat gali ir pats nusišalinti iki svarstymo dėl jo nušalinimo darbo grupės posėdyje pradžios.

17. Darbo grupės nario pareiškimas dėl nusišalinimo arba pareiškimas dėl darbo grupės nario nušalinimo pateikiamas raštu darbo grupei tiesiogiai arba per Teisingumo ministeriją, nurodant motyvus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 27 punkte nurodyto pretendentų sąrašo paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos. Darbo grupės narys laikomas nušalintu, kai priimamas darbo grupės sprendimas jį nušalinti.

18. Darbo grupės narys, kuris nusišalino arba kuriam pareikštas nušalinimas, gali pateikti savo paaiškinimus ir (arba) atsakyti į darbo grupės narių klausimus. Dėl pretendento pareikšto nušalinimo gali būti sprendžiama tik po to, kai jis darbo grupei pateikia visus Aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytus dokumentus. Dėl kiekvieno pareikšto nušalinimo balsuojama atskirai, nedalyvaujant darbo grupės nariui, kuriam pareikštas nušalinimas. Darbo grupės posėdžio, kuriame sprendžiama dėl pretendento pareikšto nušalinimo, protokolas pateikiamas šiam asmeniui susipažinti per 2 darbo dienas nuo jo surašymo dienos.

19. Darbo grupės nariai privalo:

19.1. neatskleisti informacijos, susijusios su pretendentais ir jų asmens duomenimis, išskyrus informaciją, kuri skelbiama viešai;

19.2. užtikrinti darbo grupės pasitarimų informacijos, tiek, kiek ji nėra nurodyta posėdžio protokole, ir atrankos pokalbio klausimų, užduočių ir atsakymų konfidencialumą.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

ATRANKOS PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

20. Pirmasis darbo grupės posėdis organizuojamas per 20 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos. Posėdyje darbo grupė nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, turi pateikti Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus, ir patvirtina pranešimo apie rengiamą atranką tekstą. Pranešimu asmenys, atitinkantys Aprašo 23 ar 24 punkte nurodytus reikalavimus, kviečiami dalyvauti atrankoje ir teikti Aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytus dokumentus. Pranešime nurodomas atrankos pavadinimas, atranką atliekančios darbo grupės sudėtis, teiktinų dokumentų sąrašas, jų pateikimo tvarka ir terminas, taip pat pateikiamos nuorodos į Aprašo 23 ar 24 punkte nurodytus teisės aktus ir dokumentus.

21. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pirmojo posėdžio protokolo surašymo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje paskelbiamas darbo grupės patvirtintas pranešimas apie rengiamą atranką. Informacija apie atranką skelbiama viešai (išplatinama žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose ir pan.) ir, siekiant užtikrinti kuo didesnę informacijos sklaidą, išsiunčiama Lietuvos universitetų teisės fakultetams, Teisėjų tarybai, Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos teisininkų draugijai, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (nacionalinei žmogaus teisių institucijai), prašant paskelbti analogišką informaciją jų interneto svetainėse.

22. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki nustatyto pretendentų dokumentų pateikimo termino pabaigos, darbo grupė gali pratęsti dokumentų pateikimo terminą ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Bet kuriuo metu, dar nepasibaigus nustatytam dokumentų pateikimo terminui, darbo grupė taip pat gali spręsti dėl pakartotinio pranešimo arba kitos informacijos apie rengiamą atranką paskelbimo.

23. Pretendentai į ESTT teisėjus ir generalinius advokatus turi atitikti sutartyse, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, nustatytus reikalavimus ESTT teisėjams ir generaliniams advokatams. Pretendentų atitiktis šiems reikalavimams vertinama pagal kriterijus, kurie detalizuoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto (toliau – SESV 255 straipsnio komitetas) veiklos ataskaitose, skelbiamose šio komiteto interneto svetainėje, t. y. vertinami pretendentų teisiniai gebėjimai, profesinė patirtis, gebėjimas atlikti ESTT teisėjo ar generalinio advokato pareigas, kalbų įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje tarptautinėje aplinkoje, kurioje atstovaujama kelioms teisės sistemoms, nepriklausomumas, nešališkumas ir sąžiningumas, taip pat motyvacija.

24. Pretendentai į EŽTT teisėjus turi atitikti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – Konvencija) nustatytus reikalavimus EŽTT teisėjams. Pretendentų atitiktis šiems reikalavimams vertinama pagal kriterijus, kurie detalizuoti 2004 m. sausio 30 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1366 (2004) (su pakeitimais) ir 2009 m. sausio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1646 (2009) (toliau kartu – Rezoliucijos), t. y. vertinama pretendentų profesinė patirtis, kalbų įgūdžiai, motyvacija, žinios apie Europos Tarybą, patirtis Konvencijos srityje, mąstymo ir minčių dėstymo aiškumas bei tikslumas, specifiniai sprendimų priėmimo įgūdžiai.

25. Pretendentai iki nustatyto termino pabaigos darbo grupei per Teisingumo ministeriją tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti šiuos dokumentus:

25.1. pasirašytą motyvacinį laišką, kuriame trumpai turi būti paaiškinta, kodėl kandidatas nori eiti ESTT teisėjo, generalinio advokato arba EŽTT teisėjo pareigas ir kaip jis atitinka toms pareigoms eiti keliamus reikalavimus (jeigu motyvacinis laiškas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą);

25.2. viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba, taip pat vykstant atrankai į ESTT teisėjus ar generalinius advokatus – gyvenimo aprašymą pagal SESV 255 straipsnio komiteto veiklos ataskaitose nurodytą formą anglų ar prancūzų kalba, o vykstant atrankai į EŽTT teisėjus – gyvenimo aprašymą pagal Rezoliucijose nurodytą formą anglų ir prancūzų kalbomis.

26. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos pretendentai turi pateikti galiojančias prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu), jų kopijas ar nuorašus. Pažymos turi atitikti vidaus reikalų ministro tvirtinamame užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir turi būti išduotos akredituotų asmenų, kurių sąrašas skelbiamas Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje.

27. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje paskelbiamas pagal pavardes abėcėlės tvarka išdėstytų pretendentų sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes ir pateikiant nuorodas į šių asmenų pateiktus gyvenimo aprašymus lietuvių kalba. Apie šio sąrašo paskelbimą informuojami darbo grupės nariai ir pretendentai, ši informacija skelbiama viešai (išplatinama žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose ir pan.).

28. Per 10 darbo dienų nuo Aprašo 27 punkte nurodyto pretendentų sąrašo paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos darbo grupės sekretorius patikrina visus pretendentų pateiktus dokumentus ir apie pastebėtus formalius jų ar jų pateikimo trūkumus (pvz., nesilaikyta Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų formos ar jų pateikimo tvarkos reikalavimų) informuoja darbo grupės pirmininką. Esant tokių trūkumų, pirmininkas per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo dienos organizuoja darbo grupės posėdį, kuriame sprendžiama, ar nustatyti trūkumai iš tiesų yra formalūs. Apie darbo grupės priimtą sprendimą leisti ištaisyti formalius dokumentų ar jų pateikimo trūkumus pretendentui pranešama ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio, kuriame sudaromas į atrankos pokalbį kviestinų pretendentų sąrašas. Trūkumai turi būti pašalinti per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos. Patikslinti viešai skelbtini dokumentai iš naujo paskelbiami per 3 darbo dienas nuo trūkumų pašalinimo dienos.

29. Pretendentai, Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus pateikę praėjus jų pateikimo terminui, tinkamai nepateikę visų dokumentų, pateikę juos su trūkumais, kurių ištaisyti pagal Aprašo 28 punktą negalima, arba pagal Aprašo 28 punktą formalių dokumentų ar jų pateikimo trūkumų neištaisę laiku, toliau atrankoje dalyvauti negali. Dėl to sprendimas darbo grupės posėdyje priimamas ne vėliau kaip iki kviestinų į atrankos pokalbį pretendentų sąrašo sudarymo.

30. Apraše nurodyti darbo grupės sprendimai ir kita informacija Apraše nustatytais terminais pretendentams pateikiami jų nurodytais elektroninio pašto adresais.

 

IV SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMAS IR KANDIDATŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

31. Darbo grupė atlieka pretendentų atitikties Aprašo 23 ar 24 punkte nurodytiems reikalavimams vertinimą, remdamasi pretendentų pateiktais dokumentais ir atrankos pokalbiais su jais.

32. Per 30 darbo dienų nuo Aprašo 27 punkte nurodyto pretendentų sąrašo paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos organizuojamas darbo grupės posėdis, kurio metu darbo grupė išnagrinėja pretendentų pateiktus dokumentus, sudaro į atrankos pokalbį kviestinų pretendentų, atitinkančių Aprašo 23 ar 24 punkte nurodytus reikalavimus, sąrašą, parengia pretendentams skirtus klausimus, paskiria atrankos posėdžio datą ir pagal poreikį išsprendžia kitus klausimus.

33. Iki darbo grupės posėdžio, kuriame sudaromas į pokalbį kviestinų pretendentų sąrašas, dienos kiekvienas iš darbo grupės narių turi pateikti po 2 pretendentams atrankos pokalbio metu siūlytinus užduoti klausimus. Formuluojant ir darbo grupėje tvirtinant tokius klausimus turėtų būti atsižvelgiama į reikšmingiausią ESTT arba EŽTT jurisprudenciją ir esminius šių teismų darbo tvarkos bei praktikos aspektus, taip pat turi būti vengiama klausimų, kuriais vienam ar keliems pretendentams būtų aiškiai suteikiamas pranašumas dėl jų profesinės patirties tam tikroje srityje.

34. Į atrankos pokalbį nekviečiami pretendentai apie tai informuojami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio, kuriame priimtas toks darbo grupės sprendimas, protokolo surašymo dienos.

35. Atrankos posėdis, kurio metu rengiami atrankos pokalbiai, organizuojamas per 20 darbo dienų nuo posėdžio, kuriame sudaromas į atrankos pokalbį kviestinų pretendentų sąrašas, dienos.

36. Į atrankos pokalbį kviečiami pretendentai informuojami apie jo vietą ir laiką likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki atrankos posėdžio dienos.

37. Atvykę į atrankos pokalbį pretendentai kviečiami į jį pagal pavardes abėcėlės tvarka. Atrankos pokalbis vyksta atskirai su kiekvienu pretendentu, kiekvienam iš jų užduodami vienodi klausimai, prireikus gali būti pateikiama tikslinamųjų klausimų.

38. Per atrankos pokalbį vertinami pretendento žinios ir įgūdžiai, kurių reikia ESTT teisėjo ar generalinio advokato arba EŽTT teisėjo funkcijoms atlikti, taip pat gebėjimas pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, t. y. reikalinga profesinė patirtis, motyvacija, žinios apie atitinkamus teismus ir jų jurisprudenciją, Europos Sąjungos arba Konvencijos teisę.

39. Pasibaigus atrankos pokalbiui, kiekvienas darbo grupės narys įvertina pretendentus nuo vieno iki 10 balų ir įvertinimus įrašo į pretendentų individualaus vertinimo balų lentelę (1 priedas), kuri pridedama prie posėdžio protokolo. Žemiausias įvertinimas yra vienas balas, aukščiausias – 10 balų. Darbo grupės nariams įvertinus kiekvieną pretendentą, pildoma pretendentų vertinimo balų suvestinė lentelė (2 priedas), kuri pridedama prie atrankos posėdžio protokolo. Darbo grupės narių nurodyti individualūs vertinimo balai sumuojami ir padalijami iš darbo grupės narių, vertinusių konkretų pretendentą, skaičiaus. Vertinimo balai apvalinami iki šimtosios dalies.

40. Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudaro kandidatų, atitinkančių ESTT teisėjui ar generaliniam advokatui arba EŽTT teisėjui keliamus reikalavimus, sąrašą (toliau – Sąrašas), kuriame nurodomi kandidatų vardai ir pavardės, išdėstytos abėcėlės tvarka, ir vertinimo balų skaičius. Į Sąrašą įrašomi pretendentai, darbo grupės įvertinti kaip atitinkantys Aprašo 23 ar 24 punkte nurodytus reikalavimus pagal atrankos kriterijus ir surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus. Sąrašas pridedamas prie posėdžio protokolo.

41. Sudarytą Sąrašą darbo grupės pirmininkas per 5 darbo dienas po atrankos posėdžio dienos pateikia teisingumo ministrui kartu su atrankos posėdžio protokolu ir Sąraše nurodytų kandidatų darbo grupei pateiktais dokumentais. Sąrašas, nenurodant kandidatų surinkto vertinimo balų skaičiaus, per 5 darbo dienas nuo atrankos posėdžio dienos taip pat paskelbiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

42. Teisingumo ministras informuoja Ministrą Pirmininką apie atrinktus kandidatus ir pateikia jam Sąrašą kartu su atrankos posėdžio protokolu ir Sąraše nurodytų kandidatų darbo grupei pateiktais dokumentais.

43. Vyriausybės siūlomam kandidatui atsiėmus savo kandidatūrą arba Respublikos Prezidentui ar Lietuvos Respublikos Seimui nepritarus Vyriausybės siūlomoms kandidatūroms, taip pat siūlomų kandidatų mirties atveju ar esant jų sunkiai sveikatos būklei ir Ministrui Pirmininkui vietoj jų Vyriausybei pateikus motyvuotą siūlymą dėl kitų Sąraše įrašytų kandidatų (jei tokių yra), nauja atranka nerengiama.

44. SESV 255 straipsnio komitetui pateikus neigiamą nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pateikto kandidato į ESTT teisėjus ar generalinius advokatus arba pagal 2010 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliuciją Nr. 26 įsteigtai patariamajai kolegijai pateikus nuomonę, kad vienas ar daugiau iš Lietuvos Respublikos pateiktų kandidatų į EŽTT teisėjus neatitinka Konvencijoje nustatytų minimalių reikalavimų, ir Ministrui Pirmininkui vietoj jų Vyriausybei pateikus motyvuotą siūlymą dėl kitų Sąraše įrašytų kandidatų (jei tokių yra), nauja atranka nerengiama.

 

V SKYRIUS

DARBO GRUPĖS APTARNAVIMAS, DOKUMENTŲ RENGIMAS, TVARKYMAS IR APSKAITA

 

45. Darbo grupę aptarnauja Teisingumo ministerija. Teisingumo ministro įsakymu Teisingumo ministerijos teisinį universitetinį išsilavinimą turinčiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, pavedama atlikti darbo grupės sekretoriaus, kuris nėra darbo grupės narys, funkcijas.

46. Darbo grupės sekretorius:

46.1. užtikrina darbo grupės posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašų Apraše nustatytais atvejais darymą, protokoluoja darbo grupės posėdžius;

46.2. darbo grupės pirmininko pavedimu informuoja darbo grupės narius apie posėdžius ir likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki nuotoliniu ar mišriu būdu vyksiančio posėdžio dienos išsiunčia posėdyje nuotoliniu būdu dalyvausiantiems asmenims prisijungimo prie posėdžio duomenis;

46.3. tikrina pretendentų pateiktus dokumentus ir apie pastebėtus formalius jų ar jų pateikimo trūkumus informuoja darbo grupės pirmininką;

46.4. rengia medžiagą darbo grupės posėdžiui ir paprastai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio ją pateikia darbo grupės nariams;

46.5. informuoja pretendentus apie atrankos posėdžius ir pateikia jiems kitą Apraše nurodytą informaciją;

46.6. vykdo kitus darbo grupės pirmininko ir jos narių pavedimus, susijusius su darbo grupės aptarnavimu, informavimu apie darbo grupės veiklą ir jos priimtus sprendimus;

46.7. privalo laikytis Aprašo 19 punkte nustatytų reikalavimų;

46.8. vykdo kitas Apraše nurodytas pareigas.

47. Teisingumo ministerija yra atsakinga už darbo grupės dokumentų rengimą, posėdžių medžiagos rinkimą, tvarkymą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Apie Lietuvos Respublikos siūlomus kandidatus praneša ir reikiamus dokumentus atitinkamoms Europos Sąjungos ar Europos Tarybos institucijoms pateikia Teisingumo ministerija per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Pagal Aprašą gauti pretendentų asmens duomenys tvarkomi Apraše nustatytos atrankos atlikimo tikslais, t. y. duomenų valdytojui vykdant viešosios valdžios pavestas funkcijas, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

50. Pretendentai, Teisingumo ministerijai raštu pateikę prašymus, turi teisę susipažinti su darbo grupės posėdžio protokolu tiek, kiek tai susiję su jais, ir Aprašo 39 punkte nurodytais nuasmenintais darbo grupės jiems skirtais įvertinimais (nuasmenintomis darbo grupės narių pildomomis pretendentų individualaus vertinimo lentelių dalimis), taip pat – peržiūrėti atrankos posėdžio dalies, kurioje jie dalyvavo, garso ir (ar) vaizdo įrašą.

51. Atrankoje dalyvavęs pretendentas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka turi teisę pateikti skundą dėl su Aprašo nuostatų vykdymu susijusių atrankos atlikimo pažeidimų, galėjusių turėti įtakos objektyviam atrankoje dalyvavusių pretendentų įvertinimui.

52. Vadovaujantis Aprašo 27 ir 41 punktais, pretendentų ir kandidatų asmens duomenys skelbiami siekiant užtikrinti atrankos proceso skaidrumą ir viešumą. Duomenys skelbiami tol, kol Europos Sąjungos ar Europos Tarybos institucijos patvirtina Lietuvos Respublikos pateiktą kandidatą, arba iki naujos atrankos paskelbimo dienos.

53. Darbo grupės posėdžių protokolai ir kita su darbo grupės veikla susijusi medžiaga Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka ir terminais saugoma Teisingumo ministerijoje.

 

 

––––––––––––––––––––

 

part_724d56430eb547f3bd54ffba4a79537c_end