HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 3 d. Nr. D1-265

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,“;

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis:

1.2.1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas su oro pagalve, oro sraigtu varomas laivas ir kt.;“;

1.2.2. Pakeičiu 2.41. papunktį ir jį išdėstau taip:

2.41. plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.“;

1.2.3. Pakeičiu 3.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdant gelbėjimo darbus, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų vykdymo vandens keliuose kontrolę, valstybės sienos apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir įrengiant įrenginius ar statant statinius vandens telkiniuose;“;

1.2.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)-680 AG (500 kW), įskaitant asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, plaukioti draudžiama visuose vandens telkiniuose, išskyrus šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiame priede nustatytas sąlygas.“;

1.2.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti laikantis šių reikalavimų:

10.1. kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW):

10.1.1. visą plaukiojimo sezoną – didesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose;

10.1.2 nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose;

10.2. kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW):

10.2.1. visą plaukiojimo sezoną – ne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose;

10.2.2. nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – ne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose;

10.3. kai bendras variklių galingumas 21 AG (16 kW)–150 AG (110 kW) – nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose;

10.4. kai bendras variklių galingumas 151 AG (111 kW)–300 AG (220 kW) – nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos vandens telkiniuose, didesniuose kaip 500 ha ploto, plaukioti vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose.“;

1.2.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:

14.1. vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose;

14.2. valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus:

14.2.1. kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;

14.2.2. kai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose. Prieplaukos, turistų įlipimo ir išlipimo, trasų informacinių ženklų statymo vietos, plaukiojimo laikas, plaukiojimo atstumai nuo kranto, kiti plaukiojimo apribojimai – nustatomi pagal išvardintų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas parengtose pažintinio vandens turizmo schemose, suderintose su savivaldybės administracija ir saugomos teritorijos direkcija;

14.2.3. keturtakčiais varikliais, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), varomomis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti seliavų verslinę žvejybą vykdantiems ūkio subjektams tuose valstybinių parkų ežeruose, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministro įsakymu einamiesiems metams nustatomi seliavų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai, išskyrus Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ nurodytuose vandens telkiniuose;

14.2.4. kai vykdomos sporto pratybos, sporto renginiai, nardymo su akvalangais veikla ir žvejybos varžybos šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose ir šiame priede nustatytomis sąlygomis.“;

1.2.7. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti

vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis

priedas

 

 

Vandens telkiniai, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas (saugomos teritorijos pavadinimas) *

Ežero (tvenkinio) plotas, ha

Vandens telkinio Identifi-kavimo kodas

Ežero inventoriaus numeris

Plaukiojimo sąlygos

1.

Anykščių r.

Nevėžos ežeras

156,1

12231654

30-50

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą plaukiojimo sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD).

2.

Kauno m. Kauno r. Kaišiadorių r.

Kauno HE tvenkinys (Kauno marių RP)

6350

10050001

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti, hidroplanais leidžiama kilti ir tūpti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos Kauno HE tvenkinio dalyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios ne arčiau kaip 200 m nuo kranto (šiame ruože hidroplanais priplaukti leidžiama tik prie Kauno marių prieplaukos ir aikštelės Grabuciškėse).

3.

Kėdainių r.

Juodkiškių tvenkinys

83,4

13050172

̶

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą plaukiojimo sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD.

4.

Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Neringos sav. Palangos m.

Baltijos jūra (Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP, Baltijos jūros valstybinis talasologinis draustinis, Baltijos jūros biosferos poligonas)

̶

0000900001

̶

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Baltijos jūros pakrantės vandenyse, Baltijos jūros valstybiniame talasologiniame draustinyje Palangos miesto savivaldybės ribose 1000 m atstumu nuo pakrantės, išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Pajūrio regioniniame parke, Baltijos jūros biosferos poligone.

5.

 

Šilutės r.

 

Krokų lankos ežeras (Nemuno deltos RP)

 

878,8

 

10031790

 

22-2

Plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną pažintinio vandens turizmo trasa Atmata–Duobelė–Krokų Lanka–Tulkiaragės siurblinė–Krokų Lanka–Duobelė–Atmata (savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu), suderinus su Nemuno deltos RP direkcija.

Vieną kartą per metus, bet ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., Krokų Lankoje pažintinio vandens turizmo trasa nužymėtu maršrutu gali būti organizuojamas burinių plaukiojimo priemonių regatos apžvalginis plaukimas. Plaukimas turi būti suderintas su Nemuno deltos RP direkcija.

6.

Šilutės r.

Klaipėdos r. Neringos sav.

Kuršių marios (Nemuno deltos RP, Kuršių marių biosferos poligonas, Kuršių nerijos NP,)

41300

 

0000700001

̶

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama įplaukti į Nemuno deltos šakas arba išplaukti iš jų į Kuršių marias viso plaukiojimo sezono metu tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Sustoti rezervato teritorijoje draudžiama.

Plaukiojimo priemonių variklių galingumo ir plaukiojimo terminų apribojimai netaikomi teisės aktų nustatyta tvarka vykdant verslinę ir mėgėjų žvejybą.

7.

Šilutės r.

Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

̶

̶

 

̶

 

Viso plaukiojimo sezono metu savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvyte, Vytine, Šakute, Vorusne, Skatule, Pakalne, Rusnaite leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, neribojant savaeigių plaukiojimo variklių galingumo.  Bevardžiu upeliu, jungiančiu Upaitę su Atmata, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Vandens turizmo trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu plaukioti visą plaukiojimo sezoną.

Kniaupo įlanka (Nemuno deltos RP)

̶

̶

̶

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu pažintinio vandens turizmo trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija.

8.

Trakų r.

Galvės ežeras (Trakų INP)

361,1

12030201

57-123

Akvatorijose, skirtose akademinio irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sportui (treniruočių ir varžybų metu), taip pat teritorijų planavimo dokumentais nustatytose vandens turizmo trasose, kuriose teikiamos viešosios paslaugos, plaukiojimas leidžiamas savaeigėmis transporto priemonėmis visą plaukiojimo sezoną, suderinus savaeigių plaukiojimo variklių galingumą, jų skaičių su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Trakų rajono savivaldybės

administracija.

9.

Trakų r.

Margio ežeras

121,3

10031010

57-59

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW) visą plaukiojimo sezoną.

10.

Vilniaus r.

Gelūžės ežeras

18,8

12040142

51-76

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą plaukiojimo sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD.

11.

Elektrėnų

Elektrėnų tvenkinys

1384,7

10050291

̶

Vandens sporto tikslais (treniruočių, varžybų ir regatų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 220 kW (300 AG), visą plaukiojimo sezoną. Sportinių treniruočių, varžybų ir regatų organizatoriai apie šių renginių laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD ir Elektrėnų savivaldybę.

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), ir asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą.

12.

Utenos r.

Alaušo ežeras

1077,5

12231126

31-24

Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW). Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, plaukioti draudžiama.

13.

Zarasų r.

Drūkšių ežeras

3626,5

50040100

33-7

Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, ne arčiau kaip 200 m atstumu nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo. Įplaukti į akvatoriją ir išplaukti iš jos galima tik mažiausiuoju savaeigės priemonės greičiu.

14.

Zarasų r.

ežeras

Luodis

(Gražutės RP)

1290,6

12230013

32–42

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, taip pat juridinių asmenų, vykdančių su žvejyba susijusią ekonominę veiklą, organizuojamų žūklės varžybų metu leidžiama plaukioti:

nuo gegužės 15 d. iki birželio 30 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW),  organizatoriams – plaukiojimo saugumui užtikrinti – savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 50 AG (37 kW);

nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 75 AG (56 kW).

Sporto pratybų ir renginių, taip pat žvejybos varžybų organizatoriai renginių laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų variklių galingumą ir sąlygas turi suderinti su Sartų ir Gražutės RP direkcija ir Zarasų rajono savivaldybės administracija, raštu informuoti AAD.

15.

Zarasų r.

ežeras Zarasas

328,0

50030302

 

21-49

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki plaukiojimo sezono pabaigos savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, įskaitant asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, neribojant bendro variklių galingumo.

Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD ir Zarasų rajono savivaldybės administraciją.

16.

Panevėžio m.

Panevėžio r. sav.

„Ekrano“
 gamyklos tvenkinys

78,7 ha

13050001

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija

10 AG (8 kW), visą plaukiojimo sezoną Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių nustatytomis vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

17.

Tauragės r.

Šilalės r.

Balskų tvenkinys

271,6

16050001

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu, suderinus su Tauragės rajono ir Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD.

18.

Plungės r.

Platelių ežeras (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Sportinių varžybų, tradicinio plaukimo maratono, jachtų sporto pratybų ir regatų metu, vykdant nardymo su akvalangais veiklą, organizatoriai plaukiojimo ir nardymo saugumui užtikrinti gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių bendras galingumas negali viršyti 54 AG (40 kW). Valdyti minėto galingumo savaeiges plaukiojimo priemones organizuojant nardymo su akvalangais veiklą gali tik narai gelbėtojai, turintys tarptautinius naro gelbėtojų pažymėjimus.

Organizatoriai apie veiklos vykdymo datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Žemaitijos nacionalinio parko direkciją ir AAD.

19.

Telšių r.

Masčio ežeras

272,2

30040090

13-19

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW), visą plaukiojimo sezoną Telšių rajono savivaldybės patvirtintame Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste specialiajame plane nustatytomis savaeigių valčių trasomis ir zonomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

20.

Šiaulių m.

ežeras Talkša

61,3

41040010

15-11

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, įskaitant asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), visą plaukiojimo sezoną masinio renginio, kuriam yra gautas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas, metu. Renginių organizatoriai apie renginio datą, laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių ir jų variklių galingumą turi raštu informuoti AAD ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją.

21.

Kupiškio r.

Rokiškio r.

Kupiškio tvenkinys

818,0

41050100

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, įskaitant asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, neribojant bendro variklių galingumo nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos.

Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD, Kupiškio rajono savivaldybės administraciją ir (ar) Rokiškio rajono savivaldybės administraciją.

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW), visą plaukiojimo sezoną Kupiškio rajono savivaldybės ir (ar) Rokiškio rajono savivaldybės nustatytomis vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

22.

Alytaus r.

ežeras Didžiulis (Daugų ežeras)

900,4

11040135

56-63

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos.

23.

Molėtų r.

ežeras

Baltieji Lakajai (Labanoro RP)

711,2

12130189

43-118

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, taip pat juridinių asmenų, vykdančių su žvejyba susijusią ekonominę veiklą, organizuojamų žūklės varžybų metu leidžiama plaukioti:

nuo gegužės 15 d. iki birželio 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), organizatoriams – plaukiojimo saugumui užtikrinti – savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 50 AG (37 kW);

nuo birželio 21 d. iki rugsėjo 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 75 AG (56 kW).

Sporto pratybų ir renginių, taip pat žvejybos varžybų organizatoriai renginių laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų variklių galingumą ir sąlygas turi suderinti su Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija, Molėtų rajono savivaldybės administracija ir apie tai informuoti raštu AAD.

24.

Molėtų r.

ežeras Bebrusai

378,2

12231840

42-71

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

25.

Molėtų r.

ežeras Galuonai

594,3

12130331

43-214

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos.

26.

Molėtų r.

ežeras Siesartis (Labanoro RP)

520,1

12241850

42-57

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, taip pat juridinių asmenų, vykdančių su žvejyba susijusią ekonominę veiklą, organizuojamų žūklės varžybų metu leidžiama plaukioti:

nuo gegužės 15 d. iki birželio 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW),  organizatoriams – plaukiojimo saugumui užtikrinti – savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 50 AG (37 kW);

nuo birželio 21 d. iki rugsėjo 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 75 AG (56 kW).

Sporto pratybų ir renginių, taip pat žvejybos varžybų organizatoriai renginių laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų variklių galingumą ir sąlygas turi suderinti su Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija, Molėtų rajono savivaldybės administracija ir apie tai informuoti raštu AAD.

27.

Zarasų r.

ežeras Avilys

1238,1

50030300

 

21-41

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

28.

Zarasų r.

ežeras Čičirys

691,1

50030474

21-11

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

29.

Molėtų r.

ežeras Arinas

441,8

12140420

43-294

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos, ne arčiau kaip 200 m nuo kranto ties Asvejos regioninio parko riba.

 

*RP – regioninis parkas, NP – nacionalinis parkas, INP – istorinis nacionalinis parkas.

_________________________