LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2013 m. liepos 15 d. ĮSAKYMO Nr. D1-528 „DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020m. liepos 16 d. Nr. D1-424

Vilnius

 

1. Pakeičiu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Taisyklės taikomos įrenginiuose vykdomai pramoninei (ūkinei) veiklai, sukeliančiai taršą ir nurodytai Taisyklių 1 priede. Taisyklės netaikomos atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) arba naujų produktų ir procesų bandymus, jei MTEP veikla ar naujų produktų ir procesų bandymai atliekami ne ilgiau kaip 2 metus.“;

1.2. pakeičiu 7.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.12. veiklos vykdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį), kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;“;

1.3. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis Taisyklėse apibūdintą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), įskaitant kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį ir (ar) bendrą atliekų deginimo įrenginį, privalo turėti leidimą.“;

1.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų Taisyklių reikalavimus. Jei leidimas išduodamas įrenginio daliai ar kelių įrenginių dalims, leidime įrašomas viso įrenginio ar kelių įrenginių pavadinimas (-ai), jo (jų) projektinis pajėgumas, įrenginio dalis (ar įrenginių dalys), kuriai (kurioms) išduodamas leidimas ir jos (jų) projektinis pajėgumas. Jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli veiklos vykdytojai, veiklos vykdytojams pateikus dokumentus, patvirtinančius ar įrodančius veiklos vykdytojų teises ir atsakomybės pasidalijimą, gali būti išduotas vienas leidimas (arba tikslinamas, nurodant kelis veiklos vykdytojus, jei prieš tai išduotas vienam veiklos vykdytojui), nurodant veiklos vykdytojų rekvizitus ir atsakomybės pasidalijimą.“;

1.5. papildau 111 punktu:

111. Kai veikla vykdoma įrenginyje, kurį sudaro keli kurą deginantys įrenginiai, neatsižvelgiant į kiekvieno jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, ir jei visų įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba viršija 50 MW, tokia veikla priskiriama Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytai veiklai.“;

1.6. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui (jo daliai, keliems įrenginiams ar jų dalims) eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio eksploatavimo pradžios. Planuojant įrenginio pakeitimą ar išplėtimą, dėl kurių reikia nustatyti kitokias leidimo sąlygas, negu nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeistas arba patikslintos leidimo sąlygos iki įrenginio pakeitimo ar išplėtimo.“;

1.7. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. AAA išduoda, pakeičia leidimą, patikslina leidimo sąlygas, panaikina leidimo galiojimą, peržiūri leidimo sąlygas. Leidimas rengiamas, pakeičiamas ar patikslinamos leidimo sąlygos pagal AAA sprendimu priimtą paraišką. Leidimo sąlygų, išskyrus NVSC nustatytų sąlygų dėl triukšmo ir kvapų valdymo, laikymosi kontrolę, atlieka AAD. Leidimo sąlygų dėl triukšmo ir kvapų valdymo laikymosi kontrolę atlieka NVSC.“;

1.8. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus AAA atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime nurodyta ūkinė veikla, išduodamas turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.“;

1.9. papildau 161 punktu:

161. Jei planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti PAV sprendime, nustatytas sąlygas ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos rengiantis vykdyti veiklą, veiklos vykdymo ir užbaigimo metu.“;

1.10. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojamas pavyzdys pateiktas Taisyklių 4 priede. Paaiškinimai apie kai kurių paraiškos dalių pildymą pateikti Taisyklių 6 priede.“;

1.11. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, informacijos atrankai atlikti ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pavojingų objektų saugos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašą, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų (toliau – inventorizacijos ataskaita), parengtų pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės), techninio projekto, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus rengti.“;

1.12. pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1. paraiškos tituliniame lape – veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, Taisyklių 1 priede nurodyta (-os) veiklos rūšis (-ys), kurią (-ias) atitinka įrenginys;“;

1.13. pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia;“;

1.14. pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;“;

1.15. pakeičiu 21.51 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.51. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas; jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;“;

1.16. papildau 21.52 papunkčiu:

21.52. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;“;

1.17. papildau 21.53 papunkčiu:

21.53. kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus.“;

1.18. pakeičiu 21.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.6. detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir išdėstymas teritorijoje; naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas naudojamų technologijų, gamybos būdų ir priemonių alternatyvų aprašymas; įrenginio išmetamų teršalų šaltiniai, planuojamas iš įrenginio į kiekvieną aplinkos elementą (terpę) išmetamų teršalų kiekis; nustatytas išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai ir teršalų išmetimo ribinės vertės, kurias veiklos vykdytojas prašo įrašyti leidime; informacija apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, numatomi skleisti kvapai (kvapo emisijos rodikliai) iš kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio, kvapų valdymo (mažinimo) priemonės ir jų efektyvumo rodikliai, įrenginių priskyrimas prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;“;

1.19. pakeičiu 21.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.7. planuojamų naudoti ir (ar) naudojamų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas, cheminius mišinius ir kurą, sąrašai, jų kiekis, saugos duomenų lapai. Planuojant eksploatuoti renginius, kuriuose vykdant veiklą naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai, būtina nurodyti naudojamų tirpiklių, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), medžiagų pavadinimus (cheminius bei sutartinius techninius ar prekybinius), jų kiekį, sudėtį, sudėtyje esančių LOJ rizikos frazes (R frazes) arba pavojingumo frazes (H frazes) ir pateikti informaciją pagal Tirpiklių tvarkos 5 priedo duomenis;“;

1.20. pakeičiu 22.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.6. ŠESD stebėsenos planas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;“;

1.21. papildau 22.71 papunkčiu:

22.71. kai nuotekos išleidžiamos į aplinką – detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kuriose galimas nuotekų patekimas į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas). Išvardyti elementai nuotekų valymo įrenginiuose privalo būti pažymėti taip pat, kaip ir šioje schemoje;“;

1.22. pakeičiu 22.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.11. veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams ir įrenginio skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai (laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai), planas su pažymėtais triukšmo šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, kvapų šaltinių vietos žemėlapis su pažymėtu kiekvienu kvapo šaltiniu; kvapų ir cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą ir atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai (laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai įrenginių techniniai dokumentai (specifikacijos), iš kurių galima matyti konkretaus įrenginio sąlygojamą triukšmo lygį ir (ar) kt.), kvapų valdymo (mažinimo) priemonės ir efektyvumo rodikliai. Kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus;“;

1.23. papildau 22.19 papunkčiu:

22.19. žemės sklypo ir statinio (-ių), įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo kopija; jei veikla vykdoma žemės sklype ir (ar) statiniuose nuomos ir (ar) panaudos sutarties (-ių) pagrindais – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų minėtų sutarčių kopijos.“;

1.24. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Tokia informacija ir informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke, o teikiant paraišką popieriniu formatu, – pateikta atskirame voke. Ši informacija privalo būti saugoma ir naudojama AAA teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo. Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyti duomenys negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Teikdama paraišką derinti kitoms institucijoms, šią informaciją ir (ar) duomenis, taip pat informaciją, susijusią su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, AAA privalo informuoti, kad teikiami duomenys ir (arba) informacija laikomi komercine paslaptimi ir užtikrinti, kad teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis, tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, teikiant paraišką popieriniu formatu, – pateikta atskirame voke. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei.“;

1.25. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Paraiška gauti ar pakeisti leidimą su pagal Taisykles reikalaujamais joje pateiktais dokumentais teikiama AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju paraiška teikiama popieriniame formate (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Su paraiška teikiamas lydraštis. Teikiant paraišką elektroniniu formatu, teikimo lydraštis ir Taisyklėse nurodytos deklaracijos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu, kiti kartu pateikiami dokumentai –*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Paraiškos priedai, kurių teikimą tik popieriniame formate nustato kiti teisės aktai, arba dokumentai, kurių teikti galima tik originalą, teikiami atskirai, lydraštyje atskirai nurodant popierinių dokumentų sąrašą.“;

1.26. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Jei yra techninės galimybės, paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildžius interneto svetainėje http://alis.am.lt pateiktą formą.“;

1.27. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Paraišką leidimui naujiems įrenginiams eksploatuoti arba leidimui pakeisti privaloma teikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.“;

1.28. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Gavusi paraišką, AAA ją užregistruoja, per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos viešai paskelbia interneto svetainėje ir pateikia: derinti – NVSC, o jei paraiška pateikta su Taisyklių 22.12 papunktyje nurodytais dokumentais – AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti.“;

1.29. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Paraiška su lydraščiu NVSC teikiama el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis vienu iš Taisyklių 28 punkte nurodytų formatų, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Lydraštyje nurodoma, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir paraišką pateikusiam veiklos vykdytojui. Jei galiojantis leidimas paskelbtas AAA interneto svetainėje, teikiant NVSC derinti paraišką pakeisti leidimą, AAA pateikia tikslią interneto svetainės nuorodą.“;

1.30. papildau 331 punktu:

331. Jei yra techninės galimybės, paraiška NVSC ir AAD gali būti teikiama per ALIS.“;

1.31. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. NVSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia motyvuotas pastabas AAA paraiškai pataisyti. NVSC derinimo dokumentus AAA turi teikti elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Jei NVSC nepakanka duomenų ir informacijos triukšmo ar kvapų valdymo sąlygoms nustatyti, jis per šiame punkte nurodytą terminą informuoja AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti, kartu nurodydamas teisinį pagrindą ir kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.“;

1.32. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, o jei paraiška pateikta pakeisti leidimą – ir dėl paraiškos, turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad AAD pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAD, peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, teikia nuomonę, ar:

36.1. pagal atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės veiklos vykdytojui nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;

36.2. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) leis AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomas atliekų tvarkymo veiklos rūšis; ar, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės  rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai yra galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;

36.3. paraiškoje pakeisti leidimą nurodyti numatomi leidimo sąlygų pakeitimai atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui.“;

1.33. pakeičiu 361 punktą ir jį išdėstau taip:

361. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos AAA įvertina paraišką, ar ji pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ar pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, jei tokios atliktos, leidimo sąlygoms nustatyti, įvertina AAD, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) suinteresuotos visuomenės pastabas ir (ar) pasiūlymus:

361.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, yra NVSC sprendimas derinti paraišką, AAD, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams per nustatytus terminus arba AAA, įvertinusi AAD, suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos pastabas ir (ar) pasiūlymus, nustato, kad jie neturi įtakos paraiškos priėmimui ir (ar) leidimo išdavimui – AAA, išskyrus Taisyklių 421 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko;

361.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ar nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, NVSC, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, AAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams ir AAA nustato bent vieną iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytų paraiškos nepriėmimo sąlygų, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos ir apibendrintas AAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, grąžindama paraišką ir nurodydama, kad terminas leidimui išduoti bus skaičiuojamas nuo paraiškos priėmimo dienos. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jei paraiška leidimui pakeisti buvo pateikta, nes buvo nustatytas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 arba 5 punkte nurodytas leidimo pakeitimo atvejis, sprendime nepriimti paraiškos nurodomas 20 darbo dienų terminas pateikti patikslintą paraišką ir nurodoma, kad per šį terminą nepateikus patikslintos paraiškos, bus pradėta leidimo galiojimo panaikinimo procedūra Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.“;

1.34. Pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:

381. Patikslintos paraiškos skaitmeninė versija AAD teikiama Taisyklių 32 ir 331 punktuose nustatyta tvarka.“;

1.35. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA ir (ar) NVSC nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei AAA arba NVSC pateikia motyvuotą pagrindimą, kodėl nepateikė tam tikrų pastabų pirminei paraiškai, arba jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių paraiška negali būti priimta Taisyklėse nustatyta tvarka, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.“;

1.36. pakeičiu 421punktą ir jį išdėstau taip:

421. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją (toliau – finansinis užtikrinimas), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano suderinimo, nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks finansinį užtikrinimą, t. y. kai atsižvelgiant į Taisyklių 361 punkte nustatytus reikalavimus bus pateikti visi tinkamai įforminti dokumentai. Veiklos vykdytojui pateikus finansinį užtikrinimą, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos, išskyrus atvejus, jei Taisyklių 361.2 papunktyje nustatyta tvarka nustato, kad dėl kitų priežasčių paraiška negali būti priimta.“;

1.37. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo, AAA savo iniciatyva arba veiklos vykdytojui paprašius turi teisę žodžiu aptarti pastabas paraiškai ir su ja pateiktiems dokumentams su veiklos vykdytoju. Pastabų aptarimo rezultatai įforminami pasitarimo protokolu ir pateikiami veiklos vykdytojui su spendimu priimti paraišką ar sprendimu nepriimti paraiškos. AAA sprendimas priimti paraišką arba nepriimti paraiškos įforminamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčiamas pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.“;

1.38. pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Pagal Taisyklių 5 priede pateiktą pavyzdį leidimą rengia AAA.“;

1.39. pakeičiu 45.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.3. teisės aktai, kuriuose nustatyti aplinkos apsaugos, prireikus – ir visuomenės sveikatos priežiūros reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos ir PAV sprendimo arba atrankos informacijos ir išvados duomenys, jei atliktos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytos procedūros;“;

1.40. pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis paraiška ir Taisyklių 45 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietą. Leidimo sąlygose įrašoma, kaip turi būti įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu ar užbaigiant veiklą.“;

1.41. pakeičiu 62.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.4. leidimo priedai (kuriuose gali būti nustatytos leidimo sąlygos, jei taip nurodyta Taisyklių 681 punkte).“;

1.42. pakeičiu 63 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

63. Leidimo tituliniame lape rašoma:“;

1.43. Pakeičiu 63.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, kontaktai, kontaktinio asmens duomenys, kita Taisyklių 5 priede pateiktame leidimo titulinio lapo pavyzdyje nurodyta informacija;“;

1.44. pakeičiu 65.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

65.4. prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, ir įrenginyje susidarančių atliekų apskaitos (stebėsenos) ir tvarkymo priemonės;“;

1.45. pakeičiu 65.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

65.5. stacionarūs kvapų šaltiniai ir kiekvieno jų leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, triukšmo ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės;“;

1.46. pakeičiu 68.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.12. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta ir suderinta vadovaujantis Monitoringo nuostatais, kuri yra privalomas leidimo priedas;“;

1.47. pakeičiu 68.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.14. paraiškoje pateiktos schemos ir žemėlapiai, tarp jų – detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas);“;

1.48. papildau 681 punktu:

681. Leidimo sąlygomis laikoma:

681.1. leidimo II skyriuje „Leidimo sąlygos“ pateikti duomenys ir (ar) informacija;

681.2. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa. Jei ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa pakeičiama nekeičiant leidimo (Taisyklių 311 punkte nustatytu atveju), Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis suderinta pakeista programa pridedama prie leidimo, įtraukiama į priedų sąrašą ir laikoma leidimo sąlyga;

681.3. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo sąlygų tikslinimo, nurodytas Taisyklių 97.3 papunktyje;

681.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys ir (ar) informacija:

681.4.1. atliekų laikymo vieta, jos plotas, atliekų laikymo sąlygos;

681.4.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas: duomenys apie naudojamasi r (ar) šalinamas atliekas, pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į aplinkos orą;

681.5. detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija pajungtą į kitą (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kuriose galimas nuotekų patekimas į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).“;

1.49. pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Gauta pagal AAA, visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) NVSC pastabas patikslinta paraiška paskelbiama AAA interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Jei savivaldybės vykdomoji institucija teikė pastabas ar pasiūlymus priminei paraiškai, AAA elektroniniu paštu šiai institucijai pateikia nuorodą, kur paskelbta patikslinta paraiška. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su patikslinta paraiška ir raštu teikti pastabas ar pasiūlymus patikslintai paraiškai 10 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos.“;

1.50. pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. AAA, priėmusi sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti leidimo, šį sprendimą surašo ant AAA blanko. Sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti leidimo pareiškėjui teikiamas elektroniniame formate (išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių) ir turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Tokiu atveju išduotas ar pakeistas leidimas pasirašomas elektroniniu parašu. Jei leidimas išduodamas popieriniame formate, tituliniame lape pasirašo AAA atsakingas asmuo.“;

1.51. pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas. Apie išduotą ar pakeistą leidimą arba apie sprendimą neišduoti leidimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas AAD, NVSC. Visuomenė informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Sprendime išduoti ar pakeisti leidimą nurodoma, kad prieš pradėdamas eksploatuoti naują ar pakeistą ar išplėstą įrenginį veiklos vykdytojas privalo prieš 10 darbo dienų raštu informuoti AAA ir AAD apie naujo ar pakeisto (išplėsto) įrenginio eksploatavimo pradžią.“;

1.52. pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Leidimas ir su jo išdavimu ar pakeitimu susiję dokumentai saugomi AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“;

1.53. pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Siekdama užtikrinti Taisyklių 17 punkte nurodytų principų laikymąsi ir kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, o leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

92.1. per du mėnesius po gautos informacijos iš AAD apie nustatytus leidimo sąlygų pažeidimus;

92.2. siekdama užtikrinti, kad įrenginys atitiktų pagal GPGB išvadas nustatytas leidimo sąlygas ir laikydamasi Taisyklių 49 ir 51 punktuose nustatytų reikalavimų – ne vėliau kaip per 1 metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine įrenginio veikla, paskelbimo;

92.3. jei įrenginiui netaikomos jokios GBGB išvados arba jos yra ES aprobuotos, bet dar nepaskelbtos pagal nustatytus reikalavimus, tačiau GPGB pokyčiai leidžia sumažinti išmetimus ir iš tikrųjų veiklos vykdytojas juos gali sumažinti nepatirdamas neproporcingai didelių, palyginus su aplinkai teikiama nauda, sąnaudų, susijusių su naujų technologijų diegimu, kurios dar neįtrauktos į GPGB išvadas, tačiau siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio jos gali būti naudojamos;

92.4. aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša, nors yra leistina, daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;

92.5. įsigaliojus naujiems arba pasikeitus tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams, aplinkos apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, kuriais vadovaujantis nustatomos leidimo sąlygos;

92.6. kai veiklos vykdytojas raštu praneša AAA, kad saugiam įrenginio eksploatavimui reikia naudoti kitus gamybos būdus;

92.7. jeigu AAA turi informacijos (pvz., gautos iš NVSC) apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, aplinkos ar visuomenės sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

92.8. AAA priėmus inventorizacijos ataskaitą pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles; ši nuostata netaikoma peržiūrint kurą deginančių įrenginių leidimo sąlygas;

92.9. ne rečiau kaip kas ketverius metus, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos, jei leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše, ribinės vertės ir sąlygos šias medžiagas išleisti su nuotekomis. Peržiūrint leidimo sąlygas vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais. Peržiūra turi būti baigta ir sprendimas priimtas per šiame papunktyje nurodytą terminą;

92.10. gavusi Taisyklių 99 punkte nurodytą informaciją;

92.11. ne rečiau kaip kas ketverius metus po leidimo išdavimo ar paskutinio jo pakeitimo, jei per tą laikotarpį leidimas neperžiūrėtas Taisyklių 92.1–92.10 papunkčiuose nustatytais atvejais arba kas ketverius metus po paskutinio peržiūrėjimo, jei per tą laikotarpį leidimas nebuvo pakeistas;

92.12. kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 3 punkto reikalavimus, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, nustato, kad, pasikeitus arba įsigaliojus naujiems visuomenės sveikatos priežiūrą reguliuojantiems teisės aktams, leidime reikia nustatyti griežtesnes ar papildomas triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas arba kad reikia taikyti kitas triukšmo ar kvapų sumažinimo priemones, ir pateikia AAA konkrečią informaciją, koks turi būti AAA sprendimo turinys (ar reikia keisti leidimą, nurodo įrenginio pavadinimą, galiojančias sąlygas, kurias reikia keisti ir kaip jas reikia keisti) ir pateikia pagrindimą sprendimui priimti;

92.13. kai NVSC, vykdydamas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 punkto reikalavimus, 2 kartus per metus nustato, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė leidime nurodytas triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas, pateikia sprendimą, kad tokių pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas leidimo sąlygas, nurodo, kokios leidimo sąlygos ir kaip turi būti pakeistos ir pateikia pagrindimą AAA sprendimui priimti;

92.14. savivaldybei Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikus pagrįstą informaciją, kad savivaldybės arba ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenys rodo, kad ūkio subjekto keliama tarša blogina aplinkos būklę ir pateikus pasiūlymus, kokias sąlygas ir kaip reikėtų tikslinti.“;

1.54. papildau 951 punktu:

951. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 92.1 papunkčiu, leidimo sąlygos sugriežtinamos arba įrašomos papildomos (keičiamas leidimas arba patikslinamos leidimo sąlygos), nurodant techninius (skaitinius) parametrus iš paraiškos bendrosios dalies informacijos, reikalaujamos pagal Taisyklių 21.15, 21.17–21.20 papunkčius (jei nebuvo įrašytos išduodant leidimą) arba įrašomos kitos sąlygos, leisiančios užtikrinti aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų laikymąsi.“;

1.55. pakeičiu 961 punktą ir jį išdėstau taip:

961. Leidimą AAA peržiūri:

961.1. Taisyklių 92.4, 92.6–92.8, 92.10–92.14 punktuose nurodytais atvejais – per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo šiuose punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų gavimo;

961.2. Taisyklių 92.5 punkte nurodytu atveju – per 1 metus nuo nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos, jei šiuose teisės aktuose nenustatytos kitokios taikymo sąlygos. Leidimų sąlygų peržiūrėjimui Taisyklių 92.5 papunktyje nustatytu atveju AAA parengia ir patvirtina leidimų peržiūrėjimo planą.“;

1.56. pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. AAA, peržiūrėjusi leidimo sąlygas, priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia veiklos vykdytojui, NVSC ir AAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:

97.1. jeigu peržiūrėjus leidimo sąlygas nustatoma bent viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, AAA priima sprendimą, kad būtina pakeisti leidimą, sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį veiklos vykdytojas privalo pateikti paraišką leidimui pakeisti; jei leidimą reikia pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais – ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų, bet ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą pateikti paraišką. Sprendime turi būti nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pateikta paraiška leidimui pakeisti;

97.2. jeigu peržiūrėjus leidimo sąlygas nenustatoma nė viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga ir leidimo sąlygos nekeičiamos, AAA priima sprendimą, kad nereikia keisti leidimo, sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą ir motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė sprendimą;

97.3. jei atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nei viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau Taisyklėse nustatyta tvarka nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, kad nereikia keisti leidimo, tačiau tokiu atveju sprendime nurodomos patikslintos leidimo sąlygos: įrenginio pavadinimas, leidimo lentelės numeris ir pavadinimas, galiojančios sąlygos, kurias reikia tikslinti, ir patikslintos sąlygos, kuriomis turi būti vadovaujamasi nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime nurodoma, kad šis sprendimas laikomas leidimo sąlyga ir juo reikia vadovautis eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę. Sprendimas pridedamas prie leidimo ir įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą.“;

1.57. pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Leidimas keičiamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191  straipsnio 11 ar 12 dalyse.“;

1.58. pakeičiu 981 punktą ir jį išdėstau taip:

981. AAA Taisyklių 92 punkte nustatyta tvarka atlikus leidimo sąlygų peržiūrą, priimamas sprendimas pakeisti leidimą, jeigu:

981.1. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.1, 92.4, 92.7, 92.14 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 6 punkte nurodyta sąlyga;

981.2. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.1, 92.6, 92.7, 92.10 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 7 punkte nurodyta sąlyga;

981.3. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.2, 92.3, 92.5, 92.6, 92.10, 92.11 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 2 arba 8 punkte nurodyta sąlyga.“;

1.59. pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:

105. Jeigu teisę eksploatuoti arba valdyti visą įrenginį ar tokio įrenginio dalį įgyja kitas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) arba pasikeičia fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (nesikeičiant įrenginio eksploatavimo vietai), arba jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

105.1. veiklos vykdytojo teisių perėmėjas (ar perėmėjai) arba veiklos vykdytojas kartu su dalies teisių perėmėju (ar perėmėjais), jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą patikslinti leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija. Šiuos duomenis galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą;

105.2. patikslinti leidimo rekvizitus AAA privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia leidimo rekvizitams patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar jie neatitinka teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų, leidimo rekvizitų patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai parengtų leidimo rekvizitams patikslinti reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dienos;

105.3. sprendimas patikslinti leidimo rekvizitus surašomas ant AAA blanko ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas veiklos vykdytojui ar vykdytojams. Sprendime nurodoma, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) veiklos vykdytoju, eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Tikslinant leidimo rekvizitus, pakeičiamas leidimo titulinis lapas (viršelis) ir (jei reikia) AAA nustatyta tvarka – leidimo bendrojoje dalyje ar leidimo sąlygose paminėti keičiami leidimo rekvizitai (t. y. formalūs duomenys). Leidimo registracijos numeris nekeičiamas;

105.4. kai veiklos vykdytojas privalo turėti finansinį užtikrinimą, sprendimas tikslinti leidimo rekvizitus priimamas, kai leidimo turėtojo teisių perėmėjas (ar perėmėjai) AAA pateikia finansinį užtikrinimą, t. y. kai atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus reikalavimus pateikiami visi tinkamai įforminti dokumentai. AAA tikslina leidimo rekvizitus per 10 darbo dienų nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos;

105.5. apie patikslintus leidimo rekvizitus AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 105.3 arba 105.4 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja AAD ir NVSC.“;

1.60. pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1–10 punktuose. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 9 punkte nurodytu atveju, kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, 3 kartus per metus nustato leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su triukšmo arba kvapų normų viršijimu, AAA leidimo galiojimo panaikinimo procedūrą pradeda, kai gauna NVSC pranešimą, kuriame pateikiamas pagrindimas apie nustatytą leidimo galiojimo panaikinimo sąlygą su patikrinimų aktais ir kitais susijusiais dokumentais.“;

1.61. papildau 1061 punktu:

1061. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju veiklos vykdytojas pateikia AAA prašymą panaikinti leidimo galiojimą nurodydamas priežastį, datą, nuo kada leidimo galiojimas turėtų būti panaikintas ir informaciją apie Taisyklių XIII skyriuje nurodytų prievolių vykdymą.“;

1.62. pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šia tvarka:

107.1. prieš sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 punktuose nurodytais atvejais AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėja raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais AAA nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 8 punkte nurodytu atveju nustato 6 mėn. terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir, jei reikia, pateikia AAA įrodymus, leidimo galiojimas nepanaikinamas. AAA per 5 darbo dienas informuoja leidimo turėtoją, kad leidimo galiojimas nebus naikinamas;

107.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytais atvejais leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant raštiško įspėjimo;

107.3. sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šiais terminais:

107.3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 20 darbo dienų terminui;

107.3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 8 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 6 mėn. terminui;

107.3.3. Taisyklių 107.2 papunktyje nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, dėl kurių turi būti panaikintas leidimo galiojimas, nustatymo dienos.“;

1.63. pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikiamas veiklos vykdytojui, išskyrus atvejį, kai leidimo galiojimas panaikintas nustačius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 6 punkte nurodytas aplinkybes.“;

1.64. papildau 1141 punktu:

1141. Jeigu veikla yra susijusi su atliekų naudojimu ar šalinimu, nutraukdamas veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų sutvarkymo, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo, jų sutvarkymo ir priežiūros po uždarymo priemones, numatytas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.“;

1.65. pripažįstu netekusiais galios 115-117 punktus;

1.66. pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Veiklos vykdytojas turi eksploatuoti įrenginį, jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis laikydamasis leidime nustatytų sąlygų. Jei veiklos vykdytojas eksploatuodamas įrenginį pažeidžia leidimo sąlygas, jis privalo:

118.1. po sąlygų pažeidimo užfiksavimo per 3 darbo dienas apie tai pranešti AAD;

118.2. nedelsiant imtis būtinų priemonių ištaisyti pažeidimą ir užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų per trumpiausią įmanomą laikotarpį;

118.3. imtis atitinkamų papildomų priemonių, kurias pagal kompetenciją AAD ar AAA nurodo būtinomis siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų.“;

1.67. pripažįstu netekusiais galios 119 ir 1191 punktus;

1.68. papildau 1234 punktu:

1234. Apie išduotus ar pakeistus leidimus, patikslintas leidimų sąlygas, sprendimus panaikinti leidimų galiojimą AAA per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą, ar sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo dienos informuoja AAD, NVSC, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti veiklą, vykdomąją instituciją, pateikdama nuorodą AAA interneto svetainėje.“;

1.69. pakeičiu Taisyklių 4 priedo XI skyrių ir jį išdėstau taip:

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

24.1. Nepavojingosios atliekos

 

23 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos

Atliekų naudojimas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas________________________________________________________

 

Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas ______________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

 

Įrenginio pavadinimas ______________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2. Pavojingosios atliekos

 

28 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto pavadinimas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pavadi-nimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technolo-ginio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto pavadinimas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pavadi-nimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lentelė. Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas _____________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technolo-ginio srauto žymėjimas

Pavojingų-jų atliekų technolo-ginio srauto pavadin-imas

Atlie-kos kodas

Atliekos pavadi-nimas

Patikslin-tas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Planuoja-mas tolimesnis atliekų apdoroji-mas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

 

Įrenginio pavadinimas ______________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technologi-nio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.“;

1.70. pakeičiu Taisyklių 4 priedo 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

 

33 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių duomenys

 

Kvapo šaltinis

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s

Kvapų išmetimo (staciona-riųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per parą/savaitę/ metus, nurodant konkre-čias valandas

Kva-po šalti-nio Nr.

Pava-dini-mas

Koordi-natės (plotinio šaltino perimet-ro koordi-natės) (LKS)

Aukš-tis nuo žemės pavir-šiaus,

m

išėjimo angos matme-nys, m

srauto greitis,

m/s

Tempe-ratūra t,º C

tūrio debi-tas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kvapo emisijos rodiklio apibrėžimas pateiktas Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“;“

1.71. pakeičiu Taisyklių 4 priedo 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

 

34 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai

 

Kvapo šaltinio Nr.

Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės

Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis

OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s

pavadinimas

įrengimo vieta, koordinatės, LKS

efektyvumas, proc.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių

 

Nustatyta kvapo koncentracija

(OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus*

Artimiausio jautraus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS)

1

2

 

 

 

 

 

* – jautrus receptorius, – tai statinys ar teritorija, kurioje gyvena, ilsisi žmonės ar laikinai būna jautrios visuomenės grupės (vaikai, pacientai ir pan.), pvz. gyvenamasis namas, vaikų darželis, mokykla, ligoninė, sanatorija, poilsio, globos namai, gyvenamosios ar rekreacinės teritorijos ir pan.“;

1.72. buvusią Taisyklių 4 priedo 28 lentelę „Aplinkosaugos veiksmų planas“ laikau 4 priedo 36 lentele;

1.73. pakeičiu Taisyklių 5 priedo 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atliekų susidarymas. Įmonėje susidarančios atliekos (pavadinimas, kodas).

 

12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti):

 

12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos

Atliekų naudojimas

 

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas__________________________________________________________

 

Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti):

 

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimas

 

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

Tolimesnis atliekų apdorojimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingų-jų atliekų technologi-nio srauto pavadini-mas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pavadi-nimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10, D12)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojin-gųjų atliekų techno-loginio srauto žymėji-mas

Pavojingų-jų atliekų technolo-ginio srauto pavadini-mas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pava-dini-mas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technologi-nio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadini-mas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.74. pakeičiu Taisyklių 5 priedo 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

 

22 lentelė. Leidžiamas kvapų išmetimas

 

Kvapo šaltinio Nr.

Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės

Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis

OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s

pavadinimas

įrengimo vieta, koordinatės, LKS

efektyvumas, proc.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.75. pakeičiu Taisyklių 6 priedo (informacinio) septintąjį skyrių ir jį išdėstau taip:

XI PARAIŠKOS DALIES „ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)“ PILDYMAS

 

A. Paraiškos XI A ir B dalyse įrašoma informacija apie numatomą nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų apdorojimą (naudojimą ar šalinimą, įskaitant paruošimą laikyti ir naudoti ar šalinti). Pildant 23,  24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 lentelių grafas:

A.1. grafose „Kodas“ nurodomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

A.2. grafose „Pavadinimas“ nurodomas atliekos pavadinimas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

A.3. grafose „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas išsamus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

A.4. grafose „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas, vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), 1 priedu, pvz., TS-01;

A.5. grafose „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas, vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).

 

B. 23, 28 lenteles pildo numatantys atliekas naudoti (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą vykdančios) veiklos vykdytojai.

B.1. grafoje „Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)“ nurodomas atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

B.2. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis per metus.

B.3. 23, 28 lentelių grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

 

C. 24, 29 lenteles pildo numatantys atliekas šalinti (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą vykdančias) veiklos vykdytojai.

C.1. grafoje „Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7), D10)“ nurodomas atliekų šalinimo veiklos kodas (D1–D7), D10), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

C.2. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas“ nurodomas projektinis įrenginio pajėgumas. Sąvartynus eksploatuojantys veiklos vykdytojai nurodo įrenginio projektinį pajėgumą per visą sąvartyno eksploatavimo laikotarpį tonomis. Atliekų deginimo ar atliekų bendro deginimo įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai nurodo atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginio pajėgumą tonomis per metus.

C.3. grafoje „Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.“ nurodomas didžiausias bendras (suminis visų šalinamų atliekų kiekis) numatomas šalinti atliekų kiekis tonomis per metus. Pavojingųjų atliekų atveju nurodomas bendras šalinamų kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis tonomis per metus.

 

D. 25, 30 lenteles pildo numatantys atliekas paruošti naudoti ir (ar) šalinti veiklos vykdytojai.

D.1. grafoje „Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)“ nurodomas atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

D.2. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas paruošimo naudoti ir (ar) šalinti projektinis įrenginio pajėgumas, tonomis per metus.

 

E. 26, 31 lenteles pildo veiklos vykdytojai, numatantys vykdyti tolimesniam naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymą (sąvoka „atliekų laikymas“ suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme). Lentelėje turi būti nurodomos įmonės numatomos laikyti atliekos ir atliekos, kurios susidarys atliekų apdorojimo metu.

E.1. grafoje „Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)“ nurodomas atliekų laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

E.2. grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras (suminis) visų planuojamų laikyti atliekų ir atliekų, kurios susidarys atliekų tvarkymo metu, kiekis, tonomis. Pavojingųjų atliekų atveju, nurodomas bendras (suminis) kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis.

E.3. grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

 

F. 27, 32 lenteles pildo veiklos vykdytojai, kurie ne atliekų tvarkymo metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje laiko ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8).

F.1. grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras (suminis) nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje kiekis, tonomis. Pavojingųjų atliekų atveju, nurodomas bendras (suminis) kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis.

F.2. grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.“;

1.76. papildau Taisyklių 6 priedą (informacinį) aštuntuoju skyriumi „XII paraiškos dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ pildymas“:

 

XII PARAIŠKOS DALIES „TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ“ PILDYMAS

 

1. Įrenginyje vykdomos veiklos atveju stacionarių kvapų šaltinių fiziniai duomenys 33 lentelėje nurodomi iš inventorizacijos ataskaitos, parengtos pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles: įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos atveju – iš planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, įrenginio techninių dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, statinio projektų, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos. 33 lentelės skiltis „Kvapo emisijos rodiklis“ pildoma iš planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, įrenginio techninių dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, statybos projektų ir (ar) pagal kvapų matavimo stacionariuose kvapų šaltiniuose duomenis. Jei kvapo emisijos rodiklis apskaičiuojamas, turi būti užtikrinama, kad kvapo koncentracija prie artimiausio receptoriaus (pritaikius apskaičiuotąjį kvapo emisijos rodiklį) neviršytų nustatytos kvapo koncentracijos ribinės vertės.

2. Įrenginiui, kuriame taikomos kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, 34 lentelėje pateikta forma pateikiama informacija apie kvapų šaltiniuose taikomas kvapų valdymo (mažinimo) priemones, jų efektyvumą (proc.), numatomą kvapo emisijos rodiklį įdiegus ir taikant nurodytas kvapų valdymo (mažinimo) priemones. „Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės“ efektyvumo skiltis pildoma atsižvelgiant į kvapų mažinimo priemonių efektyvumą, nurodytą GPGB, Lietuvos Respublikos ar kitų šalių teisės aktuose ar rekomendacijose, mokslinių tyrimų duomenis, įrenginių techninėse specifikacijose ir kt.

3. 35 lentelėje „Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių“ atsižvelgiant į 1 ir 2 punktuose pateiktus paaiškinimus, teikiama informacija apie įrenginio (ūkinės veiklos) skleidžiamą (apskaičiuotą ar stacionariuose taršos kvapais šaltiniuose išmatuotą ir sumodeliuotą) kvapo koncentraciją (OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus (artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje). 35 lentelės skiltis „Nustatyta kvapo koncentracija (OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus“ pildoma atsižvelgiant į kvapų sklaidos modeliavimo (skaičiavimo) rezultatus pritaikius 34 lentelės skilties „Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s“ duomenis.

4. Kai kvapo koncentracijos modeliavimui ir (ar) kvapo emisijos rodikliui nustatyti stacionariame kvapų šaltinyje atliekami laboratoriniai tyrimai, oro mėginiai kvapo koncentracijai nustatyti paimami ir kvapo koncentracijos laboratoriniai tyrimai atliekami akredituotu metodu pagal Lietuvos standartą LST EN 13725:2004+AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija“.

5. Kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas pasirenkant skaičiavimo modelį pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos paraiškų nagrinėjimo, leidimų išdavimo, keitimo, leidimų sąlygų tikslinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo procedūros baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2.2 veiklos vykdytojai, kuriems TIPK leidimas išduotas iki šio įsakymo įsigaliojimo, per 4 metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo turi pasikeisti TIPK leidimo 19 punktą „Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės“ pagal šiuo įsakymu patvirtintus reikalavimus. Paraišką leidimo pakeitimui privaloma pateikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Mažeika

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2020-06-23 raštu Nr. (1.1.5E-411)10-4827