LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-359 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKOS
APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 21 d. Nr. D1-62

Vilnius

 

P a k e i č i u Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip: „Vienos tonos pakuočių atliekų sutvarkymo kaina (su PVM), Eur“.

2. Pakeičiu 2 priedo lentelės 14 punktą ir jį išdėstau taip: „Vienos tonos pakuočių atliekų sutvarkymo kaina (su PVM), Eur“.

3. Pakeičiu 3 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip: „Vienos tonos apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymo kaina (su PVM), Eur“.

4. Pakeičiu 7 priedo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip: „Dokumente nurodyta apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės rūšies sutvarkymo kaina, Eur“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas