LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 5 d. Nr. EV-257

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. EV-145 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo“ bei 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. EV-252 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo“ Ūkio subjekto patikrinimo bendriniame kontroliniame klausimyne atliktus pakeitimus:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. klausimyno skyriaus „Profesinės rizikos vertinimas“ 2.1.7 klausimą išdėstau taip:

2.1.7. Ar vertinami fizikiniai rizikos veiksniai? ([2.3.] 3 p.), iš jų:

2.1.7.1. triukšmas? ([2.10.] 10 p.);

2.1.7.2. visą kūną ar rankas veikiančios vibracijos? ([2.12.] 12 p.);

2.1.7.3. optinė spinduliuotė? ([2.13.] 9 p.);

2.1.7.4. šiluminė aplinka? ([2.3.] 3 p.);

2.1.7.5. apšvietimas? ([2.3.] 3 p.)“;

1.2. išbraukiu klausimyno skyriaus „Profesinės rizikos vertinimas“ 2.1.8–2.1.10 klausimus, buvusius 2.1.11– 2.1.17 klausimus laikau atitinkamai 2.1.8–2.1.14 klausimais;

1.3. klausimyno skyriaus „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas“ 2.3  klausimą išdėstau taip:

2.3. Ar įmonėje vykdomos darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijos (paskirtas (-ti) DSS specialistas (-ai), įsteigta DSS tarnyba, samdomas juridinis ar fizinis asmuo arba labai mažose ir mažose įmonėse (priklausomai nuo jų ekonominės veiklos) šias funkcijas vykdo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo)?“

1.4. papildau klausimyno skyrių „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas“ 2.5.1 klausimu:

2.5.1. Ar darbdavio tvarkomuoju dokumentu įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kai įmonės vidutinis darbuotojų skaičius yra 50 ir daugiau darbuotojų? ([2.1.] 13 str. 2 d.)“;

1.5. klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.8  klausimą išdėstau taip:

2.8. Ar organizuotas darbuotojų mokymas ir žinių saugos ir sveikatos klausimais tikrinimas?“;

1.6. klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“  2.8.4  klausimą išdėstau taip:

2.8.4. Ar įmonės vadovo žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais yra privalomai patikrintos? ([2.1.] 26 str. 1 d.)“;

1.7. klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.9 klausime po žodžio „Ar“ išbraukiu žodį „tinkamai“;

1.8. išbraukiu klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.9.1–2.9.2 klausimus;

1.9. klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.10 klausime vietoje žodžio „vykdomas“ įrašau žodį „organizuotas“;

1.10. klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.10.2 klausime vietoje žodžių „darbo vietą“ įrašau žodį „darbą“;

1.11. papildau klausimyno skyrių „Įgūdžiai ir mokymas“  2.10.6 klausimu:

2.10.6. Ar nustatyta darbuotojų instruktavimo tvarka? ([2.1.] 27 str. 1 d.)“;

1.12. klausimyno skyriaus „Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis“ 2.11.3 klausime teisės akto žymėjimą „([2.20.] 7.16 p.)“ keičiu į „([2.23.] 10 str.2 d.)“;

1.13. klausimyno skyriaus „Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis“ 2.11.5 klausime teisės akto žymėjimą „([2.20.] 9.1 p.)“ keičiu į „([2.20.] 7.7 p.)“;  

1.14. klausimyno skyriaus „Darbo priemonės (įrenginiai)“ 2.19.2  klausimą išdėstau taip:

2.19.2. Ar ant darbo įrenginių yra įspėjimai ir ženklai, skirti darbuotojų saugai užtikrinti, kurie lengvai pastebimi ir suvokiami? ([2.9.] 1 priedo 2.11, 2.15 p.)“;

1.15. išbraukiu klausimyno skyriaus „Darbo priemonės (įrenginiai)“ 2.19.3 klausimą, buvusius 2.19.4–2.19.15 klausimus laikau atitinkamai 2.19.3–2.19.14 klausimais;

1.16. klausimyno skyriaus „Darbo priemonės (įrenginiai)“  2.21-2.21.6 klausimus  išdėstau taip:

2.21. Ar saugiai naudojamos laikinam darbui aukštyje ir patekimo į aukštyje esančias laikinas darbo vietas priemonės?

2.21.1. Ar parinktos tinkamiausios laikinam darbui aukštyje ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas priemonės, atsižvelgiant į jų naudojimo dažnumą, trukmę, nustatytą (planuojamą) kėlimo aukštį bei atliekamo darbo pobūdį? ([2.9.] 2 priedas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. p.);

2.21.2. Ar kopėčios, pastoliai, darbinės aikštelės, kopėčios pastoliai, perstumiami pastoliai ir kt. paaukštinimo priemonės statomos ant stabilaus, nejudamo, tvirto ir tinkamo dydžio pagrindo? ([2.9.] 2 priedas 4.2.1, 4.2.2, 4.3.3 p.);

2.21.3. Ar įrenginių aptarnavimo aikštelėse, stacionarių kopėčių aikštelėse, perėjimo takuose (perėjimuose) aukštyje, ant pastolių ir kitur įrengti tinkami apsauginiai turėklai (aptvarai), apsaugantys nuo darbuotojų/daiktų kritimo iš aukščio? ([2.9.] 2 priedas 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4 p.);

2.21.4. Ar pastolius montuoja pagal parengtą projektą darbuotojai, kurie yra specialiai apmokyti atlikti šiuos darbus (pastolius montuoja ne atsitiktiniai asmenys)? ([2.9.] 2 priedas 4.3.6 p.);

2.21.5. Ar naudojamos kopėčios pakankamo ilgio (kyšo 1 m. virš paviršiaus, ant kurio lipama, jeigu daugiau nėra už ko tvirtai laikytis), su stabilizuojančiais elementais, neslidžiomis atramomis, fiksuotos padėties? ([2.9.] 2 priedas 4.2.2 p.);

2.21.6. Ar stacionariose kopėčiose įrengti saugos lankai ir/ar vedlinės ir, kai stacionarių kopėčių lipimo aukštis yra didesnis kaip 6 m., kopėčiose įrengta viena ar daugiau poilsio aikštelių? ([2.9.] 2 priedas 4.1.1, 4.1.4, 4.2.3 p.)“.

1.17. klausimyno skyriaus „Darbuotojų informavimas“ 2.27–2.27.1 klausimuose išbraukiu žodį „visapusę“;

1.18. papildau klausimyno Teisės aktų sąrašą 2.23 papunkčiu:

2.23. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB“.

2. N u r o d a u:

2.1.  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėjui organizuoti klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                       Jonas Gricius