LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2546

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 2.2.9.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti Nutarimo 2.2.9.3.1–2.2.9.3.4 papunkčiuose nurodytų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjus organizuoti veiklą laikantis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Jei neformaliojo švietimo programos įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą, neformaliojo švietimo veiklos gali būti organizuojamos tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniams. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų klasių (grupių, srauto) mokinių kontakto.

1.3. Jei veiklos organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ar vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma, tarp veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.4. Kitais šio sprendimo 1.2, 1.3 papunkčiuose nenurodytais atvejais neformaliojo vaikų švietimo programos gali būti vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.

1.5. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto bei vaikų kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ne ilgiau nei 15 min.

1.6. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.7. Veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.7.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.7.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Vaikų sveikatos būklė turi būti stebima (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

1.9. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.9.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.9.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.9.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.9.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

1.10. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf.

1.11. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga